Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

189. Ny planlægning for solcelleanlæg ved Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P21-12-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Ny planlægning for solcelleanlæg ved Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere en 68,5 ha stor solcelle park ved Videbækvej og Røddingvej ved Vildbjerg, svarende til ca. 70 MW, se bilag. Projektet ligger op af eksisterende lokalplanlagt område til solceller der endnu ikke er etableret. Det samlede solcelle areal inklusiv de gamle lokalplaner bliver dermed ca. 145 ha.

 

Området er i dag kun omfattet af en lokalplan for tre ældre vindmøller. Vindmøllerne forventes bibeholdt men skal nedtages efter endt drift. I planlægningsfasen skal den visuelle påvirkning af naboer og nødvendig arealreservation til genslyngning af vandløb undersøges nærmere. Projektområdets placering op af eksisterende lokalplan for solceller gør, at ansøger ønsker en dispensation til eksisterende lokalplan i forhold til anlæggets højde. Dispensationen vil betyde, at der kan ske en mere effektiv arealudnyttelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at udarbejdelse af lokalplanen igangsættes samt, at der gives dispensation til de nuværende lokalplaner op til 3,5 meter. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra BeGreen A/S om etablering af en 68,5 ha stor solcellepark ved Vildbjerg, svarende til ca. 70 MW, på matrikel 2a og 2u Rødding By, Vildbjerg. Projektet er en udvidelse af eksisterende lokalplanlagt område, Lokalplan nr. 89.T30.1, til solceller der endnu ikke er etableret.

 

Det samlede solcelle areal inklusiv eksisterende lokalplaner 89.T291 og 89.T30.1 bliver dermed ca. 145 ha. Ansøger begrunder udvidelse af området med øgede udgifter til net-tilslutning.

 

Figur 2 - Eksisterende lokalplaner for solceller 89.T29.1 og 89.T30.1

 

Projektområde og beskrivelse

Området ligger vest for Vildbjerg ved Videbækvej og Røddingvej. Arealet anvendes i dag til landbrugsdrift.

 

Projektet forventes at blive etableret med rækker af solceller med ca. syv meters mellemrum og med en maksimal højde på højest 3,5 meter. Ansøger har også tilkendegivet, at de som ved de eksisterende lokalplaner for solceller vil etablere plantebælter til afskærmning af anlægget mod naboer.

 

Forvaltningens vurdering

En realisering af projektet vil medvirke til øget produktion af vedvarende energi i Herning Kommune og er i overensstemmelse med målsætningen i Herning Kommuneplan 2017-2028 om at reducere CO2 udledningen med 35 % inden 2030 samt ændre el- og varmeforsyning til 100 % vedvarende energi i senest 2030.

 

Området er i dag en del af det åbne land og benyttes som landbrugsjord. Området er ikke omfattet af Herning kommuneplan 2017-2028. Der er inden for området en lokalplan for tre eksisterende vindmøller.

Projektet er grundet dets størrelse lokalplanpligtigt og det må forventes, at der skal udarbejdes en miljørapport for lokalplanforslaget.

 

Projektet indeholder en række punkter som skal undersøges nærmere i forbindelse med planlægningen for anlægget.

 

Figur 3 - Nærliggende naboer (rød prik)

 

Inden for projektområdet står en række ældre vindmøller opstillet i 1998, disse forventes bibeholdt ved etablering af solcelleanlægget. Vindmøllerne er ikke udpeget i Herning Kommuneplan 2017-2028 og skal nedtages når de er udtjente. Lokalplan nr. 89 for vindmøllerne skal aflyses og der skal sikres gennem den nye lokalplan, at vindmøllerne nedtages når disse er udtjent.

 

Det må forventes, at solcelleparken med en højde på op til 3,5 meter og afskærmning vil blive et markant landskabselement som også vil få betydning for de nærliggende naboer. Det må forventes, at der under planlægningen for solcellerne skal undersøges nærmere konsekvensen for naboerne, herunder at dette skal belyses i en miljørapport via visualiseringer.

 

Langs områdets sydlige afgrænsning løber Sønderbæk. Åløbet er planlagt til, at skulle genslynges så det kommer til at ligne sit oprindelige forløb. Figur 3 viser nuværende åforløb på luftfoto og matrikelkort som er baseret på det tidligere åforløb. Det må forventes at projektet afgrænses 50 til 70 meter nord for det nuværende forløb for at sikre bækken kan genslynges.

 

Figur 3 - Sønderbæk

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanudarbejdelse igangsættes, herunder at der sker en afklaring af visuel påvirkning af naboer og nødvendig arealreservation til genslyngning af vandløb.

 

Dispensation til eksisterende lokalplan 89.T29.1 og 89.T30.1

I lokalplan 89.T29.1 og 89.T30.1 er maksimal højden for solcellerne fastlagt til 2,5 m. Udviklingen i solceller og solcelleparker gør, at der kan ske en bedre areal udnyttelse hvis solcellerne må være højere. I det ansøgte projekt arbejdes med en højde for parken på maksimalt 3,5 m. Ansøger har overfor forvaltningen tilkendegivet at de ønsker dispenseret til højden på anlæggene inden for lokalplan 89.T29.1 og 89.T30.1 for at kunne skabe en bedre udnyttelse af arealerne. I de samme lokalplaner stilles krav om beplantning i minimum 3 m højde til afskærmning af solcellerne.

 

Forvaltningens vurdering er, at den visuelle påvirkning ikke ændres væsentligt hvis solcellernes højde ændres fra 2,5 m til 3,5 m. Beplantning vil dog være længere tid om vokse til en højde som skærmer for indsynet til det tekniske anlæg.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til lokalplanernes højdekrav på 2,5 m under vilkår om, at der etableres en beplantning omkring anlæggene på minimum 4 meter.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplanudarbejdelse igangsættes
at der gives dispensation til højdekrav i lokalplan nr. 89.T291 og 89.T30.1 for en højde op til 3,5 meter under vilkår, at der etableres beplantning på minimum 4 meter omkring anlægget.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Ansøgning/projektbeskrivelse solcelleanlæg