Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

173. Godkendelse og drøftelse af forslag til vejledning for byggeri i landzone i Herning Kommune

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Godkendelse og drøftelse af forslag til vejledning for byggeri i landzone i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Ross Laursen, Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Herning Kommune har i 2016 vedtaget en arkitekturstrategi med henblik på at angive en arkitektonisk ambition inden for planlægning og byggeri i Herning Kommune. Som supplement til arkitekturstrategien er der udarbejdet et forslag til vejledning for ”Byggeri i landzone”, der hermed fremsendes til drøftelse og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejledningen godkendes og bliver et dialogredskab til kommunens byggesagsbehandling og behandling af landzonetilladelser. Vejledningens principper og anbefalinger tænkes ligeledes at kunne indgå i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for arealer i landzone.

 

Sagen fremsendes til godkendelse i både Byplanudvalget og Teknik og Miljøudvalget, da der er tale om en vejledning, der går på tværs af begge udvalgs kompetencer og arbejdsområder.  

Sagsfremstilling

Vejledningens forhold til arkitekturstrategien

Vejledningen er udarbejdet som en opfølgning på én af arkitekturstrategiens målsætninger om en vejledning for byggeri i landzone.

 

Vejledningen fokuserer på boligbebyggelse og mindre anlægs indpasning i landskabet, og medtager således ikke landbrugsbygninger eller erhvervs- og produktionsbygninger. Vejledningen behandler kun landsbybebyggelse i et meget begrænset omfang.

Denne afvejning er sket, fordi udformningen af landbrugsbygninger ofte afspejler den pågældende funktion/anvendelse. Planloven forhindrer som udgangspunkt, at erhvervsbygninger opføres i det åbne land, og der skal udarbejdes lokalplan i de tilfælde hvor andet er gældende, hvorfor det her er muligt at stille krav og forholde sig til de nære omgivelser. Forvaltningen har vurderet, at udformningen af de enkelte landsbyer og tilpasning af ny bebyggelse heri afhænger af den konkrete landsby og de udviklingsplaner, der er lavet herfor.

 

Ligesom med arkitekturstrategien er formålet med vejledningen at inspirere til at sikre kvaliteten af byggeri og anlæg i Herning Kommune, blandt andet ved at sætte fokus på bygge- og anlægsprojekters sammenhæng med deres nære omgivelser og de stedlige kvaliteter - f.eks. eksisterende beplantning eller bebyggelse - der kan være med til at skabe identitet og kvalitet.  

 

Formålet med vejledningen

Planloven fastslår, at spredt bebyggelse i landzone skal begrænses, så det åbne land generelt friholdes for byggeri. Derfor er det afgørende, at byggeri i landzone tilpasses omgivelserne bedst muligt. Vejledningen viser eksempler på veltilpasset byggeri. Det gode og tilpassede byggeri karakteriseres især ved sine proportioner, materiale- og farvevalg.

 

Formålet med vejledningen er at bidrage med inspiration og anbefalinger til at tilpasse nybyggeri samt om- og tilbygning i landzone bedst muligt til omgivelserne, og dermed højne den arkitektoniske kvalitet.

 

Hensigten er også, at kommunen kan give en mere entydig og let forståelig sagsbehandling gennem en tættere dialog med en ansøger. En tæt og tidlig dialog mellem en bygherre og kommunen bevirker, at processen i forbindelse med en landzone- og byggetilladelse forenkles.

   

Form og indhold

Vejledningen angiver anbefalinger og principper, der har til formål at belyse den traditionelle byggeskik i landzonen og belyse, hvordan en moderne byggeskik kan integreres. Det er af stor betydning, at nybyggeriet tager udgangspunkt i den traditionelle tilgang til landzonebebyggelse, da den traditionelle bygningskultur giver en fin og naturlig overgang til landskabet og dets kulturhistoriske værdier.

 

Vejledningen fastsætter ikke, hvordan et projekt skal se ud, men giver anbefalinger og principper for udformning og materialevalg, således at der altid skal foretages en individuel vurdering af det pågældende projekt.  

 

Vejledningen oplyser desuden om processen for byggeri i landzone.

 

Vejledningen tænkes ligeledes at kunne indgå i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for arealer i landzone. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget drøfter udkastet til ”Byggeri i landzone - en vejledning for tilpasning af boligbebyggelse og mindre anlæg i landskabet”, og
at vejledningen fremsendes til udtalelse i landsbykontaktudvalget inden endelig godkendelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Sendes til udtalelse i Landsbyernes Visionsudvalg og i Landsbykontaktudvalget

Bilag

  • Bilag 1 - Forslag til vejledning om byggeri i landzone_okt2018