Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

58. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017- 2028

Sagsnr.: 01.02.03-P15-3-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017- 2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen, Kaare Hjorth, Andreas Boyschau.

Sagsresume

Forslaget til kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring i perioden 5. oktober - 7. december 2016. På baggrund af veto fra Erhvervsstyrelsen om for store arealudlæg til boliger, blev der fremlagt et forslag til arealreduceringer til offentlig høring i perioden 15. marts til 12. april 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslagene om arealreducering.

 

De indkomne bemærkninger til den første offentlighedsfase indeholder veto fra Erhvervsstyrelsen. Dette veto har forvaltningen forhandlet løsningsforslag til med Erhvervsstyrelsen. Såfremt alle løsningsforslagene imødekommes, vil Erhvervsstyrelsen ophæve sit veto.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplan 2017-2028 fremsendes til endelig vedtagelse efter, at de indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen har været til behandling i fagudvalgene. Fagudvalgenes indstillinger fremgår af bilaget. De indkomne bemærkninger har været til behandling i Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vedrørende de pågældende udvalgs fagområder.

Der er i alt indkommet 42 høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Sammenfatning af de enkelte høringssvar med kommentering og indstillinger fra fagudvalg er samlet i bilag 1a, ” Indstillinger til høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028”. Høringssvarene findes i deres fulde længde i bilag 2a og 2b. 

Forslagene til arealreducering, der har været i offentlig høring i perioden 15. marts til 12. april 2017, er vedlagt som bilag 1b.

 

Punkterne mærket med 0 er forhandlet på forvaltningsplan med Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsens veto ophæves, hvis indstillingerne følges. Kommuneplanen kan ikke vedtages endeligt før Erhvervsstyrelsen har ophævet sit veto.

 

Vedlagt som bilag 3 er et forslag til sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af Kommuneplan 2017-2028.

Bilag 4 omhandler en redaktionel ændring til afsnittet om folkeskoler behandlet af Børne- og Familieudvalget den 1. februar 2017.

 

Forslaget til kommuneplan kan ses på www.kommuneplan.herning.dk.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Kommuneplan 2017- 2028 vedtages endeligt med de indstillede forslag, der fremgår af bilag 1a og 1b og tekstændringen der fremgår af bilag 4 samt

 

at forslag til sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af kommuneplanen som det fremgår af bilag 3 godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget indstiller bilag 1a til Økonomi- og Erhvervsudvalget med ændringer til følgende punkter i bilaget:

 

004. Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller til Byplanudvalget, at Byplanudvalget tager stilling til om der skal igangsættes planlægning i form af et tillæg til kommuneplanen, hvor rammeområdet omfatter en total vindmøllehøjde på 140 meter.

Byplanudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslaget til kommuneplan fastholdes med den gældende planlægning med vindmøllehøjde på max 130m.

 

020. Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller til Byplanudvalget, at mulighederne for at etablere et nyt fælles rammeområde for vindmøller og biogas undersøges nærmere i den kommende planperiode.

Byplanudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslag til kommuneplan fastholdes.

 

042. Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslaget til kommuneplan fastholdes.

Byplanudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, på baggrund af indgået aftale, at T1 udgår, da der ikke længere er behov for arealet.

 

040. Byplanudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at muligheden for at udpege arealet vest for 86.BL2 til langsigtet byudvikling undersøges i løbet af planperioden.

Forvaltningen oplyste på mødet, at der har været afholdt møde med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og der oplyses herfra, at der ikke vil ske ændringer på skydebanen som vil imødekomme byudvikling.

I forbindelse med Vind overgår fra landzone til byzone undersøges mulighederne for nye boligområder.

Bilag

 • Bilag 1a Fagudvalgsbehandling og høringssvar.
 • Bilag 1b, Arealreducering
 • Bilag 2a - Samlede indsigelser
 • Bilag 2b - Indsigelse 020
 • Bilag 3. Sammenfattende redegørelse 2017
 • Bilag 4 Tekst fra BFU til Kommuneplan 2017-28
 

59. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde vest for Brandevej i Fasterholt

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde vest for Brandevej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har besluttet, at plangrundlaget for et boligområde på boldbanerne til den tidligere Fasterholt Skole skal ændres. Derfor er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 73.B5.1 Boligområde vest for Brandevej i Fasterholt.

 

Fasterholt Skole er solgt til Udviklingsselskabet i Fasterholt ApS, som har til formål at styrke byudviklingen i Fasterholt.

 

Lokalplanforslag nr. 73.B5.1 Boligområde vest for Brandevej i Fasterholt sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

For at tilgodese et fortsat udbud af byggegrunde i Fasterholt, inddrages de tidligere boldbaner til Fasterholt Skole vest for Brandevej til byudvikling. I forbindelse med lokalplanen fastholdes et eksisterende grønt fælles område i lokalplanen.

 

 

 

Lokalplanen

Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder. Delområde I udgør den østlige del af lokalplanområdet. Området skal anvendes til grønt område med boldbaner og bypark. Her kan være mulighed for leg, grill med videre. Området forbliver byens grønne område.

Delområde II udgør den sydvestlige del af lokalplanområdet. Det må kun anvendes til boligformål i form af åben / lav boligbebyggelse, fælles friareal og areal til regnvandshåndtering.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må højest være 30. Bebyggelsen må højest opføres i 2 etager. Den maksimale højde på bebyggelsen må være 8,5 meter.

Der er mulighed for at udstykke omkring 6-7 grunde inden for lokalplanområdet.

Befæstelsesgraden for den enkelte grund, må ikke overstige 40 %, for at minimere mængden af overfladevand, der skal håndteres inden for lokalplanes delområde II.

  

Lokalplanenforslaget er i overenstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, som udlægger området til boligformål.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 73.B5.1 - Boligområde vest for Brandevej i Fasterholt til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Lokalplanforslag 73.B5.1
 

60. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørerende en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 20 udlægges et nyt rammeområde 29.E13 Erhvervsområde for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål.

 

Rammeområde 29.E13.1 Erhvervsområde for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds fastlægger bestemmelser for bebyggelsesforhold, infrastruktur, miljøforhold, opholdsarealer og zoneforhold.

 

Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og med en højde på mere end 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 %. Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. ansatte. Den mindst tilladte miljøklasse er 3 og den maksimalt tilladte miljøklasse er 5. Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 10 % af etagearealet.

 

Rammeområdet ligger i landzone, og skal forblive i landzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028, er en forudasætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 29E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds.

 

Med den forestående ændring af planloven forventes en skærpet regulering af erhverv i det åbne land.  Forvaltningen bemærker derfor, at der kan være risiko for at Erhvervs- og Vækstministeriet vil nedlægge veto mod forslaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 Erhvervsområde for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds foreløbigt vedtages
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

 • KP 20 Foreløbig vedtagelse
 

61. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 20. februar 2017 (punkt 29) besluttet at igangsætte planlægning for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds.

 

Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds, som giver mulighed for at opføre 1.450 m2 ny bebyggelse.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor den ledsages af kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende mellem Sindingvej og Sunds Omfartsvej. Området afgrænses mod vest, nord og syd af landbrugsarealer. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af en landbrugsejendom med tilhørende minkfarm. Lokalplanområdet er ca. 1,56 ha.

 

Lokalplanforslaget er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder, at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører, skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden ét år efter driften er ophørt. Lokalplanforslagets bonusvirkning kan ikke pålæggets eksisterende bebyggelse og anlæg.

 

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for området.

 

Lokalplanens indhold

Bebyggelse kan opføres som erhvervsbebyggelse op til 1.450 m2.Bebyggelse må opføres med en højde på maksimalt 8,5 meter. Der kan etableres tekniske anlæg med en højde på op til 12 meter over det naturlige terræn. Bebyggelse skal så vidt muligt opføres med samme farvenuancer på facader og tag som de nuværende bygninger.

 

Natur

Lokalplanen stiller krav om etablering af 5 meter brede beplantningsbælter for at afskærme virksomheden med det åbne land. En del af den eksisterende beplantning i området kan indgå i beplantningsbælterne.

 

Vejadgang

Vejadgang til lokalplanområdet er fra Hollingholtvej, hvor de eksisterende adgangsveje benyttes.

 

Parkering

Der skal etableres parkering svarende til minimum 1 p-plads pr. ansatte.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 29.E13.1 virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

 • LP 29.E13.1 Foreløbig vedtagelse
 

62. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

I forbindelse med ønske om ændret skiltning m.m. i erhvervsområdet nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej har forvaltningen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at udarbejde en lokalplan for området.

 

For at tilvejebringe det kommuneplansmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 51.E2.3 for et Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplantillæg 2017 - 2028.

 

Sagsfremstilling

Lokalplan 51.E2.3 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017 - 2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser og zoneforhold og ledsages derfor af tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Tillæg nr. 22 kan tidligst vedtages efter endelig vedtagelse af forslag til kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget aflyser også rammeområde 51.BL5. Området overgår til et nyt rammeområde 51.E4. Anvendelsen ændres fra blandet bolig og erhverv til erhverv med mulighed for hotel/Break & Breakfast.

 

Tillægget aflyser rammeområde 51.BL4. Området overgår til rammeområde 51.E2. Anvendelsen ændres fra blandet bolig og erhverv til erhverv. Der er tilføjet zoneforhold i ramme 51.E2, som foreskriver, at landzoneareal indenfor lokalplanområdet skal overføres til byzone.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

 • Kommuneplantillæg nr. 22 til Foreløbig vedtagelse
 

63. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Sagsresume

I forbindelse med et ønske om ændret skiltning m.m. i erhvervsområdet nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej vurderer forvaltningen det hensigtsmæssigt, at der udarbejdes lokalplan for området med henblik på, at der fastsættes nærmere regler for skiltning, adgangsforhold med mere.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 51.E2.3 (bilag 1), som giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer. Lokalplanen har også til formål at fastsætte bestemmelser for bebyggelsens omfang og fremtræden, herunder nærmere regler for skiltning.

 

Forslag til lokalplan 51.E2.3 Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Snejbjerg. Lokalplanområdet er afgrænset af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej mod syd, Snejbjerg Kirke mod vest, boligbebyggelse i Snejbjerg mod vest og nord, Herning Fiskepark mod nord og mod øst af Autismecenter Vest. Forslag til lokalplan 51.E2.3 omfatter et område på ca. 19 ha.

 

Lokalplanens indhold

Forslag til lokalplan 51.E2.3 (bilag 1) giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 1-5 og detailhandel for særligt pladskrævende varer.

 

Lokalplanområdet er inddelt i delområderne I, II, III, IV, Va og Vb. I delområde I kan der etableres erhverv i miljøklasse 1-3. I delområde II kan der etableres erhverv i miljøklasse 3. I delområde III kan der etableres erhverv i miljøklasse 3 samt butikker til detailhandel med særligt pladskrævende varer. I delområde IV kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5. I delområde Va og Vb kan der etableres erhverv i miljøklasse 3-5 samt butikker til detailhandel med særligt pladskrævende varer.

 

 

Lokalplanområdet er disponeret ud fra eksisterende forhold med hensyn til anvendelse og byggefelter.

 

Et af lokalplanens formål er endvidere, at fastsætte bestemmelser for placering, omfang og fremtræden af skilte. Forvaltningen har udarbejdet et princip for placering af skiltning, som er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser. Princippet er endvidere indarbejdet i lokalplan 51.E3.1 Erhvervsområde syd for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Princippet skal give de samme muligheder og sikre et mere ensartet udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

 

Princippet er, at der kun inden for den miderste tredjedel af grundens facadelængde mod Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej kan placeres ét fritstående skilt. Dette princip gælder endvidere ved udstykning eller sammenlægning af matrikler.

 

Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der kan opstilles højere fritstående skilte langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Bestemmelserne om skiltning er de samme som i lokalplan syd for Snejbjerg Hovedgade.

 

Vejadgang

Den overordnede vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Snejbjerg Hovedgade, Ringkøbingvej, Lerbjerg og Gødstrupvej. Lokalplanen giver mulighed for etablering af to nye vejadgange fra henholdsvis Ringkøbingvej til Langvadbjerg og Snejbjerg Hovedgade til.

 

Bevaring

Lokalplanen fastsætter krav om bevaring af støjvold og beplantning på støjvold mod boligkvarteret Solbjerg.

 

Biludstilling 

I området findes bilforhandlere, som anvender det grønne forareal mellem Ringkøbingvej/Snejbjerg Hovedgade og Langvadbjergvej til biludstilling. For at sikre et grønt udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej fastsætter lokalplanen bestemmelser om, at biludstilling må foregå fra midten af det grønne areal til Langvadbjergvejs vejskel.

 

Smukke Indfaldsveje

I forlængelse af strategien for "Smukke Indfaldsveje" er der skitseret på forskønnelse af strækningen mellem Herning og Snejbjerg med henblik på at vejens profil bliver mere bymæssig. Dette projekt forventes gennemført i 2018.

 

Plangrundlag

Lokalplan 51.E2.3 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser, zoneforhold og afgrænsning af rammeområde og ledsages derfor af forslag til kommuneplantillæg nr. 22. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 51.E2.1 Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

 • Lokalplanforslag 51.E2.3 Foreløbig vedtagelse
 

64. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Drejet i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Drejet i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 51.B4.1 for boligområde ved Drejet i Snejbjerg med henblik på etablering af tæt/lav boligbebyggelse. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et privat byggeønske.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den syd/østlige del af Snejbjerg. Området afgrænses mod vest af Drejet, mod syd af Asylgade, mod nord af eksisterende rækkehusbebyggelse og mod øst af et rekreativt område. Området er ca. 4.200 m².

 

Området er tidligere offentligt ejet, og har været anvendt til dagsinstitution. Ved lokalplanens udarbejdelse er området ikke i anvendelse.

 

 

Lokalplanområde

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen disponeres som et samlet område uden delområder. Inden for området kan der etableres tæt/lav bebyggelse med lodrette lejlighedsskel. Der kan desuden etableres mindre, private haver, veje, stier, fællesarealer samt parkeringsareal.

  

Bebyggelse kan opføres i maksimum 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer.

 

Vejbetjening til området kan ske fra Drejet og Asylet.

 

Der skal etableres gennemgående stiforbindelse i området, der forbinder Drejet mod vest med Studsgårdstien og det rekreative område mod øst.

 

Plangrundlag

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-28, og er indeholdt i rammeområde 51.B4. Der er ikke eksisterende lokalplan for området.

 

Vejnavn

Bygherre foreslår, at det nye boligområde får navnet Parkvænget. Da navnet Parkvænget i Snejbjerg ikke knytter sig til en eksisterende Parkvej, vurderes det ikke at være et naturligt valg. Parkvej findes i Herning og Vildbjerg.

 

Forvaltningen foreslår Stensbjergvænget, hvilket bygherre også har godkendt. Navnet refererer til en gård i området, og er i tråd med flere eksisterende adresser i området. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 51.B4.1 for boligområde ved Drejet i Snejbjerg til foreløbig vedtagelse, og
at Byplanudvalget beslutter et vejnavn til lokalplanområdet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet vejnavnet fastsættes til Stensbjergvænget.

Bilag

 • Lokalplan 51.B4.1_forslag
 

65. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Da lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for lettere erhverv som selvstændige kontorer og liberalt erhverv i den nordlige del af kommuneplanramme 14.E19.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning skal give mulighed for at udnytte et område vest for MCH Mesecenter Herning til erhvervsformål, forlystelsesanlæg og offentlige formål.

 

Den nuværende kommuneplanramme 14.E19 give mulighed for at placere erhvervsvirksomheder i form af for eksempel håndværksprægede virksomheder, maskinfabrikker og spedtions- og transportvirksomheder i miljøklasse 3 - 5. Der kan desuden placeres forlystelsesanlæg og særlige offentlige formål.

 

I forbindelse med sag om ny planlægning for et familieunderholdningscenter på hjørnet af Mads Eg Damgårds Vej og Baggeskærvej godkendte Byplanudvalget, at en ny lokalplan for området også skal give mulighed for lettere erhverv som selvstændige kontorer og liberalt erhverv i den nordlige del af området. Kommuneplantillægget giver derfor mulighed for virksomheder i miljøklasse 1 - 4 i den nordlige del af området. Forvaltningen vurderer, at placeringen ved trinbrættet på Herning-Skjernbanen og MCH Messecenter Herning kan være en god placering for kontorer, liberale erhverv og lignende.

 

Den sydlige del af rammeområde 14.E19 grænser op mod et erhvervsområde med mulighed for tungere erhverv. Derfor giver kommuneplantillæget ikke mulighed for kontorer og liberalt erhverv her, men fastholder miljøklasse 3 - 5.

 

 

 

Kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 kan ikke vedtages endeligt før Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • KP_tillæg_19_Erhvervsområde Baggeskærvej_foreløbig vedtagelse
 

66. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan 14.E19.2 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at bygge et familieoplevelsescenter med bowlingbaner, indendørs minigolf, lasergame, restaurant med mere på hjørnet af Mads Eg Damgårds Vej og Baggeskærvej. Byplanudvalget godkendte på mødet den 20. februar 2017, at der kunne igangsættes ny planlægning for at give mulighed for at bygge oplevelsescenteret.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udnytte et område ved Baggeskærvej i det sydvestlige Herning til erhverv, forlystelser og visse offentlige formål. Det fastlægger desuden bestemmelser for bebyggelse, skiltning, parkering og beplantning.

Sagsfremstilling

Område

Forslag til lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej omfatter et område på ca 60.000 m² i det sydvestlige Herning. Lokalpanens område ligger mellem parkeringspladserne ved MCH Messecenter Herning (MCH) og jernbanen mellem Herning og Skjern. Det anvendes i dag til forskellige former for erhverv, ligesom de omkringliggende områder. Toget mellem Herning og Skjern har stoppested i den nordlige del af området.

 

Luftfoto med lokalplanområdet markeret med hvid, stiplet linje.

 

Anvendelse

Hele lokalplanens område må anvendes til:

 • Erhverv
 • Forlystelsesanlæg og oplevelsesformål med tilhørende restauranter, caféer og lignende
 • Indendørs pladskrævende offentlige fritidsaktiviteter som klatring, skaterbaner og lignende
 • Engrossalg i form af showrooms og lignende

 

Delområde I, der ligger ved stoppestedet på jernbanen og er synligt fra parkeringspladserne ved MCH, må anvendes til virksomheder i miljøklasse 1 - 4 som for eksempel:

 • Lettere erhverv som kontorer, liberalt erhverv og servicevirksomheder
 • Håndværksprægede virksomheder
 • Servicestationer
 • Speditions- og transportvirksomheder
 • Produktions-, lager- og engrosvirksomheder

 

Delområde II, der grænser op til et erhvervsområde med mulighed for tungere erhverv mod syd, må anvendes til virksomheder i miljøklasse 3 - 5 som for eksempel:

 • Håndværksprægede virksomheder
 • Servicestationer
 • Maskinfabrikker
 • Værksteder
 • Speditions- og transportvirksomheder
 • Produktions-, lager- og engrosvirksomheder og lignende

 

 

Lokalplanforslagets kortbilag 

 

Bebyggelse

Forvaltningen har vurderet at den eksisterende bebyggelse inden for området kan nedrives, da den ikke har høj bevaringsværdi.

 

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er 60 %. Ny bebyggelse skal placeres inden for lokalplanens byggefelter. Mod Baggeskærvej skal minimum 75% af facaden placeres i en facadebyggelinje 5 meter fra vejen. Ny bebyggelse skal placeres minimum 30 meter fra det nuværende jernbanespor. Både for at sikre bebyggelsen mod støj og vibrationer samt for at sikre mulighed for en bedre togbetjening af området og MCH i fremtiden.

 

Bebyggelsen må opføres i op til 3 etager og 16 meters højde. For at sikre et indbydende og overskueligt område fastlægger lokalplanen bestemmelser for skiltning samt opstilling af flagstænger.

 

Vej, sti og parkering

Lokalplanormrådet skal vejbetjenes fra Baggeskærvej. I den nordlige del af området udlægger lokalplanen et areal til stiforbindelse mellem stoppestedet på jernbanen og Baggeskærvej. Det sikrer offentlighedens adgang til stoppestedet.

 

Lokalplanen fastlægger, at der skal anlægges en parkeringsplads pr. 50 m² areal til erhverv eller offentlige formål. Ved restaurationer skal der anlægges 1 parkeringsplads pr. 8 siddepladser. Parkeringspladser kan anlægges på terræn, i kælder eller i parkeringshus.

 

Beplantning

Mellem Baggeskærvej og byggefelterne skal der plantes en trærække for at tilføre området landskabelig kvalitet og understrege vejens forløb.

 

I den nordlige del af området er der en beplantning af større træer, der skal bevares med sin karakter af lund. Træerne tilfører området en landskabelig kvalitet og er med til at give togpassagererne en smuk og indbydende ankomst til området.

 

I den sydlige del af området er der et plantebælte mod jernbanen. Det skal bevares som afskærmende beplantning mellem jernbanen og erhvervsområdet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 14.E19.2 for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

 • Lokalplan 14.E19.2 for erhvervsområde på Baggeskærvej i Herning__foreløbig vedtagelse
 

67. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for boligområde ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for boligområde ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 24. januar 2017 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kærmindevej i Herning. Forslag til tillæg nr. 2 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 12.B12.8 for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til den 23. marts 2017. Der er indkommet én henvendelse med spørgsmål til lokalplanen. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Sagsfremstilling

Intentionen i det gældende rammeområde 12.B12 er bebyggelse med en åben/lav karakter og en bebyggelsesprocent på maks. 30.

Rammeområde 12.B12 ændres for at give mulighed for tættere bebyggelse i et område ved Gl. Landevej. Ændringen sker på baggrund af et konkret ønske om at udvikle boliger i området.

Tillægget ændrer bestemmelser om bebyggelsesprocenten, antal p-pladser pr. bolig, antal boliger pr. matrikel samt krav til friareal.

 

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 2 gives der på matrikel nr. 2018m Herning Bygrunde, på hjørnet af Gl. Landevej og Rosenvænget, mulighed for både etagebebyggelse og tæt/lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 75.
Der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager med en højde på maks. 8,5 m. Der gives mulighed for flere boliger på matriklen, og der skal etableres opholdsarealer på mindst 50% af boligetagearealet til etagebyggeri og 100% af boligetagearealet til tæt-lav byggeri. Der skal endvidere etableres 1 p-plads pr. bolig til etagebebyggelse og 1½ p-plads pr. bolig til tæt-lav bebyggelse.

 

Rammeområde 12.B12 ændrer ikke fysisk afgrænsning.

 

Tillæg nr. 2 har været i offentlig høring fra d. 26. januar 2017 til den 23. marts 2017. Der er ikke indkommet indsigelser og bemærkninger.

 

Tillæg nr. 2 kan tidligst vedtages endeligt efter endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

 

68. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 24. januar 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 12.B12.8 for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning samt forslag til tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til den 23. marts 2017. Der er indkommet én henvendelse med spørgsmål til planforslagene.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 1218m, Herning Bygrunde, der har et areal på 1201 m². Området er beliggende nord for Herning midtby på hjørnet af Gl. Landevej og Rosenvænget, der afgrænser området mod øst og syd. Mod vest afgrænses området af en række træer mod naboejendommen, der er et toetages lejlighedskompleks. Mod nord afgrænses området af en villagrund.

 

Eksisterende bebyggelse

I området findes en eksisterende bygning fra 1937. Bygningen er opført i 2 ½ etager med kælder og er ombygget fra 6 store lejligheder til 18 små boliger i form af værelser til udlejning – i alt 560 m² boligareal.

 

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at give mulighed for boligbebyggelse, der er indpasset i bymiljøet på hjørnet af Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning. Det er også lokalplanens formål at sikre etablering af grønne friarealer til boligerne. Lokalplanen skal også sikre mulighed for parkeringspladser til ny bebyggelse samt vejadgang til områdets boliger. Der er mulighed for at opføre 8 nye boliger. Hvis eksisterende bebyggelse bevares, kan der dog kun opføres 4 nye boliger umiddelbart nord for den eksisterende bebyggelse.

 

Der stilles krav om en bebyggelsesprocent på maksimum 75. Ny bebyggelse skal tilpasses det omkringliggende bymiljøs arkitektoniske udtryk. Dette sikres bl.a. ved at udlægge et byggefelt, der flugter med villabebyggelsen langs Rosenvænget. Der gives mulighed for at opføre karnapper, der flugter med lokalplanområdets eksisterende bygning på op til 5 meter i bredden. For at sikre en bygningsskala, der passer ind i området, stilles der krav om en bygningshøjde på maks. 8,5 meter i maks. 2 etager og en husdybde på maks. 10 meter.

 

Planforhold

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocenten, antal p-pladser pr. bolig, antal boliger pr. matrikel samt krav til friareal, hvorfor der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028.  

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til den 23. marts 2017.

 

Der er indkommet én henvendelse fra naboer til lokalplanområdet med spørgsmål og bemærkninger til lokalplanen. Spørgsmålet omhandler Herning Kommunes hjemmel til at nedlægge eksisterende parkeringspladser. Endvidere mener naboerne, at lokalplanområdets beboere har vundet hævd på parkeringsarealet.

 

Forvaltningen vurdering 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af byggeri på et areal, der i dag anvendes til parkering. Arealet er imidlertid ikke registreret som parkering, hvorfor der i den pågældende sag ikke er tale om nedlæggelse af p-pladser. Herning Kommune har ikke hjemmel til at kræve arealet opretholdt til parkering.

Det at vinde hævd er at vinde ret til ellers uretmæssig brug. Man kan ikke vinde hævd i henhold til aftale. Lejerne i ejendommen Gl. landevej 22 kan derfor formentlig ikke vinde hævd på brugen af parkeringspladserne, idet den ret sikkert er sket efter aftale med udlejer. Der stilles i lokalplanen krav om etablering af 1 p-plads pr. ny bolig i etagebyggeri og 1½ p-plads pr. ny bolig i tæt-lav byggeri. Der stilles endvidere krav om, at der skal udlægges areal til 6 p-pladser til det eksisterende byggeri.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 12.B12.8 til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

 • Brev fra nabo på Rosenvænget
 

69. Endelig vedtagelse af lokalplan 11.OF6.2 for Herning Kirkehus

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-17 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.OF6.2 for Herning Kirkehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 26. januar 2016 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus. Planen har været i offentlig høring fra d. 28. januar til den 24. marts 2016. Der er kommet to indsigelser i høringsperioden.

 

På møde den 23. maj 2016 besluttede Byplanudvalget at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplan 12.B22.1 med henblik på at byggeretten skulle reduceres, der skulle ske en bedre arkitektonisk tilpasning til området, parkering skulle i større grad løses på egen grund, og der skulle findes en bedre model for afvikling af trafikken. På baggrund af dette, blev projektet justeret og sendt frem til endelige vedtagelse.

 

På mødet den 15. august 2016 blev sagen udsat med bemærkning om, at projektet var tilstrækkeligt tilpasset i forhold til parkering og trafik, men ikke i forhold til arkitektonisk tilpasning til området og reduktion af byggerettten.

 

Herning Meninghedsråd har fremsendt et nyt skitseforslag efter forudgående dialog med forvaltningen. 

 

Byplanudvalget skal tage stilling til, om det nye skitseforslag skal danne baggrund for endelig vedtagelse af lokalplan 12.B22.1. Det nye skitseforslag giver anledning til forslag om skærpelse af lokalplanens bebyggelsesprocent ved endelig vedtagelse. Derudover foreslås der ikke ændringer i lokalplanen.

 

Lokalplanens nummer 12.B22.1 ændres ved den endelige vedtagelse til 11.OF6.2. Dette skyldes, at kommuneplanrammenummeret for Herning Kirke og kirkehus er blevet ændret ved den igangværende kommuneplanrevision, fra 12.B22 til 11.OF6.

 

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus blev fremsendt til Byplanudvalget til endelig vedtagelse den 23. maj 2016. På dette møde besluttede Byplanudvalget at udsætte sagen med henblik på følgende:

 

1. Reduceret byggeret

2. Bedre arkitektonisk tilpasning til området

3. Parkering i større omfang på egen grund

4. Bedre trafikal afvikling

 

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning på mødet den 23. maj 2016 blev projektet for kirkehuset justeret, hvad angår reduceret byggeret, bedre arkitektonisk tilpasning til området, parkeringsforhold og bedre trafikal afvikling. Det justerede projekt blev fremsendt til Byplanudvalget med lokalplanforslaget til endelig vedtagelse den 15. august 2016. På dette møde besluttede Byplanudvalget at udsætte den endelige vedtagelse med begrundelsen, at projektet var tilstrækkeligt tilpasset i forhold til parkering og trafik, men ikke i forhold til arkitektonisk tilpasning til området og reduktion af byggeretten.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag 12.B22.1 for Herning Kirkehus skal muliggøre en udvidelse af det eksisterende kirkehus på baggrund af et konkret projekt.

Lokalplanområdet inddeles i 5 byggefelter samt et fri- og parkeringsareal.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8 meter. Der kan etableres kælder under en del af bebyggelsen.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende villakvarter. Derfor stilles der lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i rødt murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med rød vingetegl. Vinduesrammer, døre mv. skal udføres i samme diskrete farve, så der opnås en helhedsvirkning. Facaden mod øst, langs Østre Kirkevej, skal brydes med vinduespartier og mønster eller anden form for variation i facaden.

 

Der må ikke plantes træer i lokalplanområdet. Sammenhængen med Kirkepladsen og karakteren af åbent byrum skal bevares, og de eksisterende, store træer på Kirkepladsen skal fortsat være den karaktergivende beplantning i området.

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af Østre Kirkevej 1B, der i dag fungerer som kirkebetjentbolig, og har middel bevaringsværdi.

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og stier, og vejbetjenes som i dag fra Nørre Allé og Østre Kirkevej.

 

Med lokalplanen stilles krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Lokalplanen giver mulighed for indbetaling til p-fonden for det antal p-pladser, der ikke kan etableres inden for lokalplanområdet. Der stilles desuden krav om cykelparkering.

Da lokalplanområdet er en del af et bevaringsværdigt bymiljø med stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, stiller lokalplanen desuden krav om, at retablering af plads og fortovsareal samt nybyggeri og skiltning skal ske efter et projekt, der skal godkendes af Herning Kommune. 

 

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar til den 24. marts 2016. I høringsperioden er der kommet to indsigelser; én fra grundejer Nørre Allé 4 og én fra flere grundejere på Nørre Allé og Østre Kirkevej (ialt 19 husstande). Indsigelserne er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

 

De indkomne indsigelser vedrører:

 • de trafikale forhold - herunder parkeringsforholdene,
 • de arkitektoniske forhold - herunder forholdet til bevarende lokalplan 12.B12.6 for Østre Kirkevej og Nørre Allé,
 • de økonomiske/beliggenhedsmæssige forhold,
 • støj- og skyggegener, samt
 • bevaringsværdig beplantning.

  

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelserne ikke giver anledning til konkrete ændringer i lokalplanforslaget.

 

Bilag IV-arter

Forvaltningen har modtaget en bemærkning fra Natur og Miljø, Herning Kommune vedr. beskyttelse af bilag IV-arter, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Baggrunden for bemærkningen er, at et planforslag efter planloven ikke kan vedtages, hvis gennemførelsen af planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyr der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der findes store, ældre træer umiddelbart uden for lokalplanområdet, som kan være yngle- eller rasteplads for bilag IV-arter (flagermus).

 

Det er forvaltningens vurdering, at denne bemærkning ikke har direkte betydning for lokalplanforslaget, dels da træerne i området ikke står inden for lokalplanområdets afgrænsning, og dels da det fremgår af lokalplanen, at det er vigtigt at man ved nybyggeri forsøger at skåne træerne og deres rødder, og dermed passe på de gamle træer.

 

Nyt projektforslag

Forvaltningen har i april 2017 efter forudgående dialog med Herning Menighedsråd modtaget et nyt skitseforslag til Herning Kirkehus " Bilag 3 - Nyt kirkehus i Herning 18-04-2017":

 

1. Det nye skitseforslag har et etageareal på ca. 332 m2. Med det eksisterende kirkehus på 441 m2, vil et samlet nyt kirkehus få et etageareal på ca. 773 m2.

 

2. Projektet har en anderledes arkitektonisk fremtræden end de tidligere projekter på Herning Kirkehus. Huset er søgt tilpasset både kirken og det omkringliggende villakvarter i såvel form og materialer. Skitseforslaget tager afsæt i det eksisterende kirkehus og dennes tagform og materialer. I det nye hus fortsættes taghældningen fra det eksisterende hus belagt med rød vingetegl og knækkes i en tagryd ca. midt på det nye hus. Dermed dannes der et saddeltagsmotiv mod Østre Kirkevej. Facaden er udført i to lag - husets egentlige klimaskærm der udføres i traditionelle tegl samt en udenpå stående facade udført i stænger af tegl - såkaldte "tegl-baguettes". Tegl-stængerne danner en delvist transparent facade mod Østre Kirkevej. Afstanden mellem stængerne varieres, og de "gennemskæres" af nicher for at skabe dybde og variation i facaden. Mellemrummet mellem de to facader anvendes i den sydlige ende til hovedindgang og i den nordlige ende til gårdhave og eventuel sekundær indgang direkte til salen.

 

3. Med det nye skitseforslag opretholdes 6 ud af 10 eksisterende p-pladser - 5 umiddelbart vest for kirkehuset og 1 umiddelbart nord for kirkehuset.

Den nye tilbygning udløser med sine ca. 332 m2 6 nye p-pladser. Her til kommer de 4 p-pladser, der mangler til det eksisterende byggeri. Der skal altså etableres 10 nye p-pladser, eller indbetales til p-fonden for disse.

Herning Menighedsråd har foreslået 2 p-pladser langs Nørre Allé og 3 p-pladser langs Østre Kirkevej, der kan etableres ved at fjerne pullerter. Endvidere foreslås 6 p-pladser umiddelbart nord for kirken mellem kirke og af- og påsætningsvejen - se "Bilag 4 Trafikal afvikling og parkering  ved Herning Kirke og kirkehus"

 

4. Den trafikale afvikling foreslås med det nye projekt justeret i forhold til forslag af d. 15. august 2016. Der foreslås en af- og påsætningszone nord om kirken i samme niveau som vej og fortov med indkørsel fra Østre Kirkevej og udkørsel til Nørre Allé. Se "Bilag 4 - Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus".

 

 

Forvaltningens vurdering

 

1. Byggeret 

Med det nye skitseforslag får kirkehuset et samlet etageareal på ca. 773 m2. Det giver en bebyggelsesprocent på ca. 71.

Forvaltningen vurderer, at bebyggelsesprocenten i lokalplanen, dermed bør nedsættes fra 90 til 80.

 

2. Arkitektonisk fremtræden

Forvaltningen vurderer, at det nye skitseforslag til Herning Kirkehus har et stærkt arkitektonisk hovedgreb, der i sit udtryk med materialer og form refererer til sine omgivelser samtidig med, at det er helt sit eget. Det eksisterende kirkehus er blevet integreret i det nye skitseforslag, så det fremstår som en samlet arkitektektonisk idé for ét kirkehus.

 

3. Parkering

Det er forvaltningens vurdering, at de 5 p-pladser langs Østre Kirkevej og Nøre Allé vil kunne indgå i parkeringsregnskabet. De 6 p-ladser inde på kirkepladsen umiddelbart nord for kirken vurderes dog at være en for komprimeret og skæmmende løsning i forhold til kirken. Der gøres opmærksom på, at alle de ovenfor nævnte p-pladser er beliggende uden for lokalplanområdet og er i stedet omfattet af "lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirke og Kirkeplads", der giver mulighed for at etablere p-pladserne. Der er på forslaget "Bilag 4 Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus" indtegnet 40 cykel p-pladser. Forvaltningen vurderer, at der på sydsiden af det eksisterende kirkehus også kan etableres cykelparkering, så der opnås de 50 pladser, lokalplanen stiller krav om.

 

4. Den trafikale afvikling

Den foreslåede af- og påsætningszone umiddelbart nord for kirken vurderes at kunne fungere. Zonen er omfattet af "lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirke og kirkehus", og kan etableres inden for lokalplanens bestemmelser.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det nye skitseforslag til Herning Kirkehus vil kunne realiseres inden for forslag til "lokalplan12.B22.1 for Herning Kirkehus". Lokalplanen kan dermed vedtages endeligt (som 11.OF6.2) uden genfremlæggelse. Lokalplanafgrænsningen betyder dog, at der ved ansøgning om byggetilladelse til det nye projekt skal søges en mindre dispensation til "lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirke og kirkehus" for at muliggøre etablering af indgangspartiet med afskærmning mod Østre Kirkevej udført i tegl-baguettes.

 

Det kan overvejes, om der forud for endelig vedtagelse bør gennemføres en orientering om projektet for naboerne i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender skitseprojekt "Bilag 3 - Nyt kirkehus i Herning 18-04-2017"
at Byplanudvalget godkender "Bilag 4 - Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus", idet der tages stilling til, om der kan etableres p-pladser til Herning Kirkehus i lokalplanområde 12.B12.4
at Byplanudvalget indstiller lokalplan 11.OF6.2 til endelig vedtagelse, idet bebyggelsesprocenten reduceres fra 90 til 80
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsættes med henblik på naboorientering forud for endelig vedtagelse.

Bilag

 • Bilag 1 Indsigelsesnotat lokalplan 12.B22.1
 • Bilag 2 Brev til byplanafdelingen 21_04_17
 • Bilag 3 Nyt Kirkehus i Herning 18_04_2017
 • Bilag 4 Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus
 

70. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 for område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 for område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på møde den 24. januar 2017 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum.

 

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag har været i offentlig høring i perioden fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017. Der er i perioden indkommet én indsigelse til planforslagene. Indsigelsen vedrører ikke forhold i kommuneplanen.

 

Kommuneplantillæg nr. 6 for et område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum skal give mulighed for at udstykke et område umiddelbart vest for Aulum bymidte til boliggrunde.

 

Kort med oversigt over fremtidig (fuldt optrukken linje) og nuværende (stiplet linje) afgrænsning af rammeområder 01.B14 og 01.OF7

 

For at give mulighed for en stor variation af bomuligheder tilføjes med kommuneplantillæg nr. 6 muligheden for at opføre åben/lav bebyggelse i rammeområde 01.B14. Samtidig overføres der i kommuneplantillæg nr. 6 en mindre del af rammeområde 01.OF7 til rammeområde 01.B14 for at rammeområdernes afgrænsning bliver i overensstemmelse med de faktiske forhold. Der ændres ikke på rammebestemmelserne for rammeområde 01.OF7.

 

Tillæg nr. 6 kan tidligst vedtages efter endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 har været i offentlig høring i perioden fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017. Der er indkommet en indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget, se bilag. Indsigelsen er fremsendt på vegne af Aulum Vandværk og omhandler vandværkets interesser i forhold til støj og adgangsforhold. Forvaltningen har vurderet, at indsigelsen ikke vedrører forhold i kommuneplantillægget. Indsigelsen vil blive behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum.

 

Kommuneplantillæg nr. 6 fremsendes derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

 • Bilag 1 - Indsigelse fra Aulum Vandværk
 

71. Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på møde den 24. januar 2017 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum.

 

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017. Der er i perioden indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Lokalplanforslag nr. 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01.B14.1 er udarbejdet på baggrund af et ønske om ny planlægning for området, der først og fremmest giver mulighed for en større variation af boformer, men som ligeledes kan danne grundlag for udbud af grunden. I lokalplanen medtages yderligere Aulum Vandværks grund samt det store rekreative areal for at sikre en samlet disponering af området.

 

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 4 ha, som ligger i den vestlige del af Aulum. Lokalplanen omfatter matr.nr.: 1fc, det meste af matr.nr. 1fs samt del af matr. nr. 3a og 1a, alle Lundgård, Avlum. Området ligger i byzone og området er i dag udlagt til bolig- og rekreative formål, men anvendes ved planens udarbejdelse udelukkende som et rekreativt areal.

 

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af daginstitutionen ”Hobitten” og Vestergade, og mod øst af jernbanen. Mod syd og vest afgrænses området af boligområdet Lundgårdsparken. Inden for lokalplanområdet er den eneste eksisterende bebyggelse Aulum Vandværk.

 

Luftfoto over lokalplanområdet med inddeling i delområder.

 

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan, og ledsages derfor af tillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen til bolig- og rekreative formål, og inddeler området i 4 delområder.

 

Delområder

Området er disponeret med 4 delområder, hvor delområde I omfatter areal til ny boligbebyggelse, vejadgang, parkering og friarealer. Bebyggelsen kan opføres som enten åben/lav, tæt/lav eller som sammenbygget bebyggelse på sokkelgrunde. Fælles for alle bebyggelsestyper er at de højest må opføres i 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter. For åben/lav bebyggelse er bebyggelsesprocenten fastsat til maksimum 30, mens den for tæt/lav bebyggelse, herunder også bebyggelse på sokkelgrunde, maksimum må være 40. Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser for vejbredde og -adgang inden for lokalplanområdet samt at veje skal etableres med fortov i den ene side. Lokalplanforslaget fastsætter ligeledes krav til opholdsarealer og parkeringspladser for henholdsvis åben/lav, tæt/lav og bebyggelse på sokkelgrunde.

 

Delområde II omfatter Aulum Vandværk samt areal til vandindvinding.

 

Delområde III omfatter areal til vandindvinding, jernbanedrift og et eksisterende areal med fredskov.

 

Delområde IV omfatter det rekreative areal og det markante beplantningsbælte, der grænser op til delområde I. Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for karakteren af et sammenhængende beplantningsbælte, dog kan det renoveres, så det får en mere åben karakter, og gennembrydes af stier, hvor det er hensigtsmæssigt.

 

Terrænreguleringen mellem delområde I og III har kulturhistorisk værdi, da den vidner om at arealet tidligere har været anvendt til stadion. Derfor indeholder lokalplanforslaget bevarende bestemmelser for terrænreguleringen.

 

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017. Der er indkommet én indsigelse. Indsigelsen er vedlagt som bilag.

 

Indsigelsen er fremsendt på vegne af Aulum Vandværk, og omhandler flere detaljer i lokalplanens bestemmelser, der vil blive taget højde for i forbindelse med byggemodning af området. Indsigelsen berører primært 2 emner: støjforhold og adgangsforhold. Forvaltningens uddybende kommentarer til indsigelsen kan ses i Bilag 2, mens forvaltningens opsummerende bemærkning er markeret med kursiv nedenfor.

 

1)     Støjforhold

Indsiger gør indsigelse mod lokalplanens bestemmelser om etablering af støjdæmpende foranstaltninger langs delområde 3. Indsiger gør ligeledes opmærksom på, at der bør være et krav om støjafskærmning mellem delområde 1 og 2 på grund af støj fra vandværkets bygninger, og foreslår, at denne støjafskærmning etableres vest for stien c-d.

 

Der bør ikke etableres støjafskærmning, hvor indsiger foreslår, da dette ikke vil have nogen væsentlig virkning på grund af terrænforhold. Herning Kommune har desuden modtaget en ansøgning fra Aulum Vandværk, der ønsker at ændre filtermetode, sløjfe de åbne filtre og indsætte et nyt sæt lukkede filtre.  I samme forbindelse nedlægges iltningstrapperne og reaktionsbassinet. Ansøgningen er ikke færdigbehandlet endnu, men det formodes dog, at eventuelle støjgener fra iltningstrapperne blot vil være midlertidige, og det vurderes derfor ikke at være nødvendigt med en støjmur.

 

2)     Adgangsforhold

Indsiger foreslår, at der tinglyses en vejret for stierne a-b og c-d, da de er af væsentlig betydning for vandværkets drift. Indsiger er ikke enig i, at stien c-d skal have fast belægning. Indsiger mener ikke, at den eksisterende (vand-) forsyningsledning langs skellet til matr. nr. 1gx (institutionen) er nærmere beskrevet i lokalplanens bestemmelser. Indsiger mener, at det bør fremgå af lokalplanen, at der ikke må etableres midlertidige eller varige forhold, der kan skade ledningen eller hindre adgang til vedligeholdelse eller udskiftning.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at man ikke med lokalplanens bestemmelser kan tinglyse en vejret, men blot udlægge vejens eller stiens forløb. Stiens forløb er netop markeret på kortbilag 2, og sikrer således vandværkets adgang til vandboringerne syd for.

 

Af miljømæssige hensyn er det et krav i lokalplanens bestemmelser, at stier befæstes med en uigennemtrængelig belægning, da der skal færdes motorkøretøjer derpå. En fast belægning gør det muligt at opsamle overfladevand. Da det kun er vandværkets motorkøretøjer, der skal færdes på stien, der ellers vil være forbeholdt cyklister og gående, foreslår forvaltningen, at kravet til "at stier etableres med en uigennemtrængelig belægning" fjernes i lokalplanens bestemmelser.

 

Af lokalplanens § 6.4 fremgår det: ”Der må ikke bebygges eller beplantes med træer inden for en afstand af 5 meter fra de på kortbilag 2 viste ledningstracéer.” Der er dermed i lokalplanen taget hensyn til forsyningsledninger. Stien a-b etableres langs med vandledningen, og sikrer således adgang for vandværket til vandledningen. Støjmuren placeres i skel, og bør derfor heller ikke påvirke adgangen til vandledningen i forbindelse med udskiftning eller vedligehold.

 

 

Forvaltningen vurderer, at den indkomne indsigelse ikke i sig selv bør medføre ændringer til lokalplanforslaget, men anbefaler dog, at kravet til fast belægning på stier fjernes fra lokalplanens bestemmelser, da dette efter nærmere overvejelser ikke er nødvendigt med den mængde motordrevet trafik, der forventes på stierne i området, og da kravet ligeledes vil pålægge grundejerforeningen unødige omkostninger i forbindelse med byggemodning og vedligehold af arealet. Forvaltningen indstiller derfor lokalplanforslaget til endelig vedtagelse, med den ene ændring, at lokalplanens bestemmelse 4.6 ændres fra "Der udlægges sti a - b og c - d i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne anlægges med en fast belægning med en bredde på minimum 3 meter. Stierne anlægges langs den nordlige og den østlige afgrænsning af delområde I" til "Der udlægges sti a - b og c - d i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne anlægges med en bredde på minimum 3 meter. Stierne anlægges langs den nordlige og den østlige afgrænsning af delområde I."

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 01.B14.1 for område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum til endelig vedtagelse, dog således
at lokalplanens bestemmelse 4.6 ændres til "Der udlægges sti a - b og c - d i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne anlægges med en bredde på minimum 3 meter. Stierne anlægges langs den nordlige og den østlige afgrænsning af delområde I."
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

 • Bilag 1 - Indsigelse fra Aulum Vandværk
 • Bilag 2 - Forvaltningens kommentarer
 

72. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej i Aulum

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-17 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 7. marts foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej i Aulum. Forslag til tillæg nr. 3 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 01.e6.1 for et erhvervområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er indkommet én indsigelse og tre bemærkninger til planforslagene. Disse er behandlet under dagsordenspunkt til endelig vedtagelse af lokalplan 01.E6.1. Der har endvidere været dialog mellem Herning Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til en præcisering i kommuneplantillæg nr. 3.

Tillæg nr. 3 fremsendes til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Intentionen i gældende rammeområde 01.E6 er at give mulighed for erhverv i miljøklasse 3-6, herunder industri, lager- og værkstedsvirksomheder, service og detailhandel samt offentlige formål. Der er ikke mulighed for liberale erhverv, som f.eks. selvstændige kontorer. Rammeområdet ændres for at give mulighed for liberale erhverv. Ændringen sker på baggrund af et konkret ønske om at etablere en sundhedsklinik i området, som kategoriseres som liberalt erhverv.

 

Med tillæg nr. 3 ændres anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 01.E6, så der fremtidigt vil være mulighed for at etablere liberale erhverv i området. I den forbindelse er bestemmelserne for miljøklasser også justeret, så der fremtidigt er mulighed for miljøklasse 2-4 i stedet for nuværende miljøklasse 3-6. Dette er for at skabe en bedre sammenhæng til de ønskede funktioner i området og i de tilstødende områder. Rammeområdet er aflastningscenter i Aulum, og der vil fremadrettet stadig være mulighed for detailhandel i området. Dog gives der ikke længere mulighed for dagligvarerbutikker, der forbeholdes Aulum bymidte for at styrke byens handelscentrum.

 

Rammeområde 01.E6 ændrer ikke fysisk afgrænsning.

 

Forslag til tillæg nr. 3  har sammen med lokalplanforslag 01.E6.1 været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er indkommet én indsigelse og tre bemærkninger til planforslagene. Disse er behandlet under dagsordenspunkt til endelig vedtagelse af lokalplan 01.E6.1. Der har endvidere været dialog mellem Herning Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til en præcisering i kommuneplantillæg nr. 3. Ministeriet ønsker en præcisering af, at området ligger i et OSD område. I den forbindelse tilføjes følgende i tillæg nr. 3:

"Kommuneplanramme 01.E6 ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det er derfor et vigtigt område til almen vandforsyning. Kommuneplantillægget foretager ikke ændringer af anvendelsen for OSD udpegningen. Den generelle ændring af virksomhedsklasser fra 3-6 til 2-4 må betragtes som en øget beskyttelse af grundvandet. Den konkrete lokalplan 01.E6.1 styrker dette yderligere.

Ændringerne i kommuneplanramme 01.E6 sker i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 retningslinjer for grundvand. Det er vurderet at tillægget skaber "ingen ændring i" eller en bedre beskyttelse af grundvandet."

 

Tillæg nr. 3 kan tidligst vedtages endeligt samtidig med endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med ovenfor stående tilføjelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

 

73. Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet d. 7. marts 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 01.E6.1 for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum samt tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er indkommet én indsigelse og tre bemærkninger til forslagene. Der har endvidere været dialog mellem Herning Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til Kommuneplantillæg nr. 3. Dette er behandlet under dagsordenspunkt til endelig vedtagelse af tillæg nr. 3.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i et erhvervsområde i den sydvestlige del af Aulum. Området er afgrænset af Jersildvej mod nordvest, af Industrivej Syd mod nordøst, af lokalplan 1.32 mod sydøst og af Hovedvej A18 mod sydvest. Lokalplanområdet har et areal på ca. 255.000 m2. Området anvendes i dag til erhvervsformål og er omfattet af lokalplan 1.31, der ved endelig vedtagelse af lokalplan 01.E6.1 erstattes af denne. Der findes forskellige virksomheder i området. Størstedelen af arealet er dog endnu ikke bebygget og benyttes til jordbrug. Der findes i området forskellige bygninger som f.eks. en bilforhandler med værksted, en produktionsvirksomhed, der fremstiller bordplader, kontorbygninger med lettere produktion, en maskinhal, en lille brandstation og et par nedlagte landejendomme.

 

 

Luftfoto med lokalplanafgrænsningen

 

Lokalplanens indhold

Det er formålet med lokalplanen at udlægge området til erhvervsformål og offentlige formål. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets trafikale forhold og fremtidige bebyggelse. Endvidere fastlægger lokalplanen principper for det grønne bælte mellem bebyggelsen og Hovedvejen. Endelig skal loklaplanen give mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse.

 

Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder med forskellige anvendelsesmuligheder. Lokalplanområdet er disponeret, så der i den nordlige del kan etableres detailhandel og liberale erhverv.

Lokalplanområdet kan helt overordnet anvendes til erhvervsformål herunder detailhandel, offentlige samt rekreative formål.

Delområde I må kun anvendes til brandstation og lignende offentlige formål.

Delområde II kan anvendes til virksomheder i miljøklasse 2-4 - herunder detailhandel for udvalgsvarer, liberalt erhverv som f.eks. kontor, sundhedsklinik, tankstation, værksteder mv.

Delområde III kan anvendes til virksomheder i miljøklasse 2-4.

Delområde IV er udlagt til et grønt friareal mellem erhvervsområdet og Hovedvejen.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse med en synlig beliggenhed ved indkørslen til Aulum. Derfor stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse skal fremstå som en helhed med hensyn  til farver, form og materialer inden for den enkelte ejendom.

 

Sydvest for delområde II og III er der udlagt et grønt bælte på ca. 35 meter - delområde 4, der skal danne afgrænsning af erhvervsområdet mod Hovedvejen. I skel mellem erhvervsområdet og det grønne bælte står en række høje popler. Det grønne bælte er tiltænkt grupper af træer, der på sigt skal ”afløse” poppelrækken, da poplerne har en begrænset levetid. Lokalplanen stiller krav om, at poplerne ikke må fældes, før der er etableret ny beplantning efter en samlet beplantningsplan for hele strækningen med erhvervsområder langs Hovedvejen.

I det grønne bælte kan der endvidere etableres en sti. 

 

Indsigelser og bemærkninger

Forslag til lokalplan 01.E6.1 og tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er indkommet én indsigelse og tre bemærkninger til forslagene. Disse er behandlet i "Indsigelsesnotat lokalplan 01.E6.1". Der har endvidere været dialog mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen i forhold til Kommuneplantillæg nr. 3. Dette er behandlet under dagsordenspunkt til endelig vedtagelse af tillæg nr. 3.

 

Indsigelsen kommer fra en grundejer i området og omhandler forslag til anden delområdeafgrænsning.

Bemærkningerne kommer fra en grundejer i området, Museum Midtjylland og Eniig og omhandler henholdsvis ønske om mulighed for fremtidig udvidelse af virksomhed, supplement til tekst om fortidsminder i lokalplanen samt ledningsoplysninger.

  

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at lokalplan 01.E6.1 kan endeligt vedtages med den supplerende tekst fra Museum Midtjylland som den eneste ændring: ”Der er i forbindelse med udgravningerne forud for anlæggelsen af den nye motorvej konstateret meget omfattende skjulte fortidsminder i området. Både i form af grav- og bopladser fra flere pe-rioder af oldtiden.

Inden eventuelle nye anlægsarbejder som omfatter jordarbejde af nogen art, bør en eventuel bygherre konsultere Museum Midtjylland, og der bør generelt gennemføres forundersøgelser for at-foregribe uhensigtsmæssige fordyrelser og forsinkelser af de påtænkte anlægsarbejder”

 

Forvaltningen er iøvrigt gjort bekendt med, at den klinikejer, hvis ønske om opførelse af klinik på Farvervej, ligger til grund for udarbejdelse af nærværende lokalplan, har søgt byggetilladelse til opførelse af en klinik på en anden lokation i Aulum.

 

Lokalplan 01.E6.1 kan tidligst vedtages endeligt samtidig med endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller loklaplan 01.E6.1 til endelig vedtagelse med ovenfor nævnte ændring
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet der inden eventuelle nye anlægsarbejder som omfatter jordarbejde af nogen art, skal en eventuel bygherre konsultere Museum Midtjylland.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

 • Indsigelsesnotat - lokalplan 01.E6.1 og tillæg nr. 3
 

74. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 for ophævelse af lokalplan for fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 for ophævelse af lokalplan for fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har den 7. marts 2017 foreløbig vedtaget forslag om ophævelse af lokalplan nr. 89.S5.1 Fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub og kommuneplantillæg nr. 10 for ophævelse af rammeområde 89.S5. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Ophævelse af lokalplan nr. 89.S5.1 Fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub og tillæg nr. 10 for ophævelse af rammeområde 89.S5, forelægges hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 89.S5.1 ønskes ophævet af grundejerne inden for området, da de ikke har kunnet skaffe den fornødne finansiering til at realisere projektet. Derudover er der i perioden sket et ejerskifte for en del af området og ny ejer ønsker ikke at deltage i projektet. Ansøgningen er underskrevet af samtlige ejere inden for lokalplanens afgrænsning.

 

En ophævelse vil også være i overensstemmelse med statens interesser, hvor ønsket er, at kommunerne udlægger større sammenhængende sommerhusområder.

 

Ophævelse af lokalplanen er betinget af at kommuneplanrammen, der udpeger området til sommerhuse, også ophæves. En ophævelse af kommuneplanrammen forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillæg nr. 10 kan tidligst vedtages endeligt samtidig med endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 10 til endelig vedtagelse,

 

at Byplanudvalget indstiller Ophævelse af lokalplan nr. 89.S5.1 til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

75. Endelig vedtagelse af Ophævelse af lokalplan for en vindmøllegruppe ved Albækvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-28-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af Ophævelse af lokalplan for en vindmøllegruppe ved Albækvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har den 7. marts 2017, foreløbig vedtaget forslag om ophævelse af lokalplan nr. 101 for et område udlagt til vindmøllegruppe ved Albækvej. Planforslaget har været i offentlig høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Ophævelse af lokalplan nr. 101 for et område udlagt til vindmøllegruppe ved Albækvej, forelægges hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler at lokalplan nr. 101 ophæves, da det konkrete vindmølleprojekt ikke svarer til nutidens behov, og ikke forventes at kunne realiseres.

 

En ophævelse vil også være i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2017 – 2028, hvor ønsket er, at højne kvaliteten af vindmølleplanlægningen ved blandt andet at planlægge for færre, men større vindmøller.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Ophævelse af lokalplan nr. 101 for et område udlagt til Vindmøllegruppe ved Albækvej til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

 

76. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på H N Andersensvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-30-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på H N Andersensvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 7. marts 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 14.B13.2 for boliger på H N Andersensvej i Herning.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er ikke kommet indsigelser til lokalplanforslaget. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 230 al Herning Bygrunde, Herning og udgør et areal på ca. 4.200 m² . Området ligger i den sydlige del af Herning i Thrigesvej-kvarteret, der er et erhvervsområde under omdannelse til boligområde. Lokalplanområdet afgrænses af H N Andersens Vej og Tietgensgade mod vest og nord, parcelhusbyggeri mod øst og nyere etageboligbebyggelse mod syd.

 

 

Luftfoto med områdeafgrænsning

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af tæt/lav og/eller etagebebyggelse i minimum 2 og maksimum 3 etager.

Lokalplanen regulerer bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden og fastsætter vejadgang til området.

Området disponeres med et byggefelt til randbebyggelse langs H N Andersens Vej og Tietgensgade. Dermed gives der mulighed for et indre gårdrum til parkering og fælles friareal. Der kan desuden etableres friareal på altaner og i små, private haver mod syd og vest.

Der skal udlægges mere areal til private haver ved tæt-/lav bebyggelse end ved etagebebyggelse. Dermed er byggelinjerne og byggefelterne for de to bebyggelsestyper også placeret forskelligt. For at tydeliggøre dette for lokalplanens læser, indeholder lokalplanen to lokalplankort. Lokalplankort 2a viser byggefelt, byggelinjer og friarealer, hvis der opføres etagebebyggelse. Lokalplankort 2b viser byggefelt, byggelinjer og friarealer, hvis der opføres tæt/lav bebyggelse.

 

Der er registreret ét bevarinsgværdigt træ i lokalplanområdet, som skal bevares som en del af gårdmiljøet.

Langs lokalplanområdets afgrænsning mod H. N. Andersens Vej og Tietgensgade stilles der krav om etablering af en afskærmende bøgehæk. Dette er i tråd med den øvrige, nyere bebyggelses beplantning i området.

 

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse i området. Her i blandt er den tidligere tekstilfabrik "Eibi", der er en del af Tekstilbyen Herning. Tekstilfabrikken blev opført i 1953 og udvidet i 1957 og 1964. Omkring år 2000 blev fabrikken omdannet til kontorformål, og lokalerne står i dag ubenyttet. Lokalplanen giver desuden mulighed for nedrivning af to eksisterende boliger i et dobbelthus i tilknytning til den tidligere tekstilfabrik.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme 14.B13 - Boligområde ved H.N. Andersens Vej i Herning Kommuneplan 2013-2024. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Området er endvidere omfattet af Lokalplan 14.B13.1 for boliger på H.N. Andersensvej 3-5 i Herning, som aflyses ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

 

Thrigesvej-kvarteret er omfattet af en masterplan. Lokalplanområdet er ikke omfattet af denne masterplan, men ligger i umiddelbar tilknytning til masterplanen, og er derfor, blandt andet i forhold til arkitektur og beplantning, tænkt sammen med masterplanens indhold og den øvrige bebyggelse i området. 

 

Indsigelser/bemærkninger

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er ikke kommet indsigelser til forslaget, hvorfor forslaget kan endeligt vedtages af Byplanudvalget. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget vedtager lokalplan 14.B13.2 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 i Herning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

 • Bemærkning fra Herning Vand af 10. marts 2017
 

77. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 vedr. Centerområde ved Torvegade og Bredgade i Sdr. Felding

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 vedr. Centerområde ved Torvegade og Bredgade i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 95.C2.1 - Dagligvarebutik, Bredgade, Sdr. Felding. Forslaget blev foreløbigt vedtaget på byrådsmøde den 7. marts 2017 og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er i perioden ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af tillæg nr. 15 til kommuneplan 2017-2028 er, at den ønskede placering af dagligvarebutikken og de tilhørende p-pladser er gennemskåret af en offentlig vej. Således er grundstykket for den ny butik relativ lille, hvorfor bebyggelsesprocenten på 50% fastlagt i den eksisterende kommuneplanramme ikke kan overholdes. Derfor ændres rammebestemmelserne således, at bebyggelsesprocenten frem for at blive regnet for den enkelte ejendom, udregnes for området under et - men kun i det specificerede område som er omfattet af lokalplan nr. 95.C2.1.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

 

78. Endelig vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik, Bredgade, Sdr. Felding

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-16 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik, Bredgade, Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 95.C2.1 - Dagligvarebutik, Bredgade, Sdr. Felding blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 7. marts 2017. Efterfølgende har planen været i høring i perioden fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er i perioden ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget.

 

 

Formålet med planlægningen er at give mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik, umiddelbart nord for den eksisterende butik i Sdr. Felding. Efter opførelsen skal den gamle butik nedrives og området omdannes til p-pladser i tilknytning til den nye butik.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en henvendelse fra Dagli´Brugsen i Sdr. Felding, som ønsker at opføre en ny dagligvarebutik i byen. Den eksisterende butik har en central placering i byen, men de gamle butikslokaler er for små og utidssvarende i forhold til det, der i dag kræves af en moderne og funktionsdygtig dagligvarebutik. Derudover er de tilhørende parkeringsforhold ikke optimale.

 

Brugsforeningen har derfor opkøbt to ejendommene på modsatte side af vejen - Bredgade nr. 25 og Strøget nr. 4 med det formål, at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre en ny butik. Herefter skal bygningen med den gamle butik nedrives, og området skal omdannes til en parkeringsplads. En sådan fremgangsmåde betyder, at det under hele byggeperioden vil være muligt at opretholde en fuld funktionsdygtig dagligvarebutik, hvilket er vigtigt for projektets realisering, men også for Sdr. Felding som by.

 

 

Ved vedtagelsen af lokalplanforslaget var grundstykket for den ny dagligvarebutik dog ret begrænset, ligesom det i sin form var meget irregulært. Derfor blev der i forslaget til lokalplanen lagt op til, at Brugsen skulle købe et mindre areal af naboejendommen - Bredgade 29, da kunne give en mere regulær grund, som tillader at vareindlevering kan finde sted fra bagsiden af butikken og dermed at lastbiler ikke skal bakke på offentligt vejareal. Derudover ville det være muligt at holde en større afstand til de omkringliggende boliger, hvilket ikke er uvæsentligt i forhold til støj, lugt, brand, skygge m.m.

 

I høringsperioden er denne handel gennemført, og det betyder at betingelserne i lokalplanforslaget, som sikrer at ejeren af Bredgade nr. 29 ikke bliver stillet dårligere i sine byggemuligheder end før, til stadighed skal fremgå af planen.

 

For at sikre butikken et størst muligt salgsareal giver lokalplanen desuden mulighed for at byggeriet ud mod Bredgade og Strøget kan opføres i 2 etager. Således kan butikkens sekundære funktioner eventuelt placeres på 1. sal. I øvrigt vil det være i god overensstemmelse med det omkringliggende bymiljø, som arkitektonisk er opført i 2 etager med saddeltag - præcis som den eksisterende butik.

 

I området syd for Bredgade udlægger lokalplanen en p-plads. Den primære adgang til p-pladsen er fra Søndergade, men der åbnes også op for at etablere en adgang fra Bredgade, såfremt det ikke er i konflikt med de handlende, som skal krydse Bredgade til og fra butikken. I den forbindelse stiller lokalplanen krav om, at krydsningen af Bredgade markeres med en hævet flade eller anden hastighedsdæmpende foranstaltning.

 

Længere mod syd, langs Skjern Å udlægges der i lokalplanen et rekreativt område, hvilket i princippet er en videreførelse af de eksisterende forhold.

 

Den eksisterende bagerbutik er medtaget i lokalplanforslaget for at sikre den allerede etablerede kanoophalingsplads, som har adgang via p-pladsen. Bagerbutikken kan fortsætte som hidtil, men kan også omdannes til en anden anvendelse f.eks. bolig.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Lokalplan nr. 95.C2.1 for en ny dagligvarebutik i Sdr Felding til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

 

79. Ny planlægning for Langvad Enge i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Ny planlægning for Langvad Enge i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christian Stenbro Eriksen og Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Med den endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028 udvides kommuneplanramme 51.B16. Ejeren inden for den nuværende afgrænsning af kommuneplanramme 51.B16 har i forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028 ytret, at han ønsker en ny planlægning for området, da det ikke har været muligt at sælge boliggrunde inden for det eksisterende plangrundlag. Grundejers ønske går ud over kommuneplanen rammer for den næste 12-årige periode, hvorfor helhedsplanen også belyser perspektivarealer, der kan indarbejdes på et senere tidspunkt.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Langvad Enge, som fremsendes til godkendelse inden udarbejdelse af lokalplaner for boligområderne. 

Sagsfremstilling

Området

Området er omfattet af forslag til kommuneplanramme 51.B16 og 51.R7, og omfatter dermed følgende matrikler: 4d og 4f, Ørskov By, Snejbjerg, samt 6p og 6h, Bassumgård, Snejbjerg, samt 2æ, Snejbjerg By, Snejbjerg. Området omfatter desuden matrikel nr. 41, 42 og 71, alle Vestervang, Herning Jorder, der ligger som en østlig afgrænsning til Tyvkær Bæk.

 

Luftfoto fra 2016 over området

 

Plangrundlag

Herning Kommuneplan 2017-2028

Kommuneplanramme 51.B16 for et område til boliger ved Sønder Bassumgård giver mulighed for at området anvendes til boliger. Bebyggelsen skal have tæt-lav karakter, dog kan der etableres enkelte åben-lav boliger. Der kan være beskyttet natur indenfor eller omkring område 51.B16. Dette skal der tages højde for i den kommende planlægning for området.

Kommuneplanramme 51.R7 for et rekreativt område til fritids- og naturformål ved Teglvænget giver mulighed for at området anvendes til idræts- og fritidsformål for eksempel baneanlæg til golf og lignende samt til naturområde/grøn kile. Der må ikke etableres ny bebyggelse i området. Eksisterende større beplantninger skal søges bevaret.

 

Lokalplan 51.B16.1

Begge kommuneplanrammer samt kommuneplanramme 51.BL8 er omfattet af den eksisterende lokalplan 51.B16.1 for boliger, golfbane og institutionsområde ved Langvadbjerg. Lokalplanen har blandt andet til formål at sikre mulighed for opførelse af attraktive boliger som en del af et golfmiljø i den nordlige del af området, og at regulere bebyggelsens placering, omfang og udformning, så området får et sammenhængende arkitektonisk udtryk og der tages hensyn til det omkringliggende landskab.

 

Helhedsplan for Langvad Enge

Helhedsplanen er opdelt i fire områder; to åben/lav boligområder med hver sit kendetegn i disponering og infrastruktur, et boligområde syd for søen med tæt/lav bebyggelse og et rekreativt område ud til Tyvkær Bæk. Planen opretholder således grønne strøg mellem Herning og Snejbjerg som en del af den blå-grønne ring om Herning.

 

Forslag til helhedsplan

 

Området vejbetjenes primært fra Ringkøbingvej, men kan ligeledes tilgås fra Gødstrupvej. Lodsejer af matrikel nr. 6p, Bassumgård, Snejbjerg, har erhvervet det areal, der i lokalplan 51.B16.1 er reserveret som primær vejadgang til betjening af det i lokalplanen udlagte boligområde fra Ringkøbingvej. Vejen er dog aldrig blevet etableret.

Helhedsplanen for Langvad Enge foreslår en anden vejadgang fra Ringkøbingvej, da vejadgangen skal betjene både boligområde 1 og 2. Det foreslåede vejforløb ligger i en mere direkte linje til boligområde 2, og er samtidig tættere på boligområde 1 end den reserverede vejadgang. Forvaltningen skønner desuden, at det vil være hensigtsmæssigt at bevare den nyligt anlagte cykelsti samt de landskabelige kvaliteter omkring det naturbeskyttede område, som den reserverede vejadgang var planlagt til at bryde igennem.

 

Boligområde 1 er afgrænset af matrikel nr. 4d og 4f, Ørskov By, Snejbjerg. Området er disponeret ud fra en tanke om, at samlingsstedet skulle findes centralt i udstykningen. Udstykningen vender sig således ind mod sig selv med et ”torv”, der kan danne rammerne for et godt naboskab og evt. regnvandshåndtering. Området er udlagt som åben/lav boligbebyggelse. Helhedsplanen giver mulighed for at indarbejde/bevare de to eksisterende boliger.

 

Boligområde 2 er afgrænset af matrikel nr. 6h, Bassumgård, Snejbjerg, samt delvist af matrikel nr. 6p, Bassumgård, Snejbjerg. Området er disponeret med en stamvej, hvorfra de øvrige boligveje fordeles. Bebyggelsen orienterer sig mod landskabet, og lader landskabet trænge ind i mellemrummet mellem vejene. Noget af landskabet vil således indgå som en del af bebyggelsens haveareal. På denne måde får alle boliger adgang til de landskabelige kvaliteter i området ved Tyvkær Bæk. Området er udlagt som åben/lav boligbebyggelse. For at opnå en tilstrækkelig høj udnyttelsesgrad ligger helhedsplanen ikke op til at bevare Bassumgård med tilhørende udhuse, der er den eneste eksisterende bebyggelse inden for området.

 

Boligområde 3 er afgrænset af matrikel nr. 2æ, Snejbjerg By, Snejbjerg, og en mindre del af 2c, Snejbjerg By, Snejbjerg. Området er disponeret med bebyggelse i længer eller klynger, der orienteres i en nord-sydgående retning. Bebyggelsens retning åbner op for kig mod søen, der ligger nord for arealet. Området er udlagt som enten tæt/lav eller åben/lav boligbebyggelse. En tæt/lav bebyggelse vil desuden minimere fodaftrykket inden for området, der i dag er karakteriseret af en skovlignende beplantning.

 

Område 4 er afgrænset af den resterende del af matrikel nr. 6p, Bassumgård, Snejbjerg, samt matrikel nr. 41, 42 og 71, alle Vestervang, Herning Jorder. Området er udlagt som rekreativt areal og disponeret med beplantningskiler, der rækker ind mod bebyggelsen i boligområde 2. I områdets østligste del løber Tyvkær Bæk. Der er desuden planlagt regnvandsbassiner til håndtering af regnvand øst for bækken. I områdets sydlige del er registreret et område med beskyttet natur, der består af eng, mose og sø, hvoraf de to sidstnævnte er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens §3. Den vestligste del af området kan på sigt indtænkes som perspektivarealer til boligbebyggelse, dog skal den landskabelige kile rundt om Herning bibeholdes.

 

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ny planlægning for boligområderne 1 og 2 ved Langvad Enge i Snejbjerg i overensstemmelse med helhedsplanens overordnende principper. Forvaltningen anbefaler i første omgang, at ny planlægning igangsættes for boligområde 1 og 2, da lodsejerne af disse områder allerede har udtrykt et ønske om at ville igang med at udvikle på deres arealer.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender helhedsplanen for Langvad Enge i Snejbjerg, og
at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for boligområderne 1 og 2 i overensstemmelse med helhedsplanens overordnende principper.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

 • Bilag 1 - forslag til Helhedsplan for Langvad Enge i Snejbjerg
 

80. Ny planlægning for Stakroge Fiskeopdræt

Sagsnr.: 01.02.05-P21-10-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Ny planlægning for Stakroge Fiskeopdræt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for Stakroge Fiskeopdræt (bilag 1).

 

Stakroge Fiskeopdræt er beliggende i den nordlige del af Sandet, hvor der tidligere har ligget et fiskeslagteri og pakkeri.

 

Byplanudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2017-28 og lokalplan for et fiskeopdræt i Sandet, som vil give mulighed for at realisere en ny bygning på ca. 920 m2 samt nye anlæg i den eksisterende hovedbygning, hvilket er nævnt som fase 2 i det tilsendte materiale. Fase 1 er realiseret eller under opførelse på baggrund af landzone- og byggetilladelser. Endvidere skal Byplanudvalget tage stilling, om en ny lokalplan skal give mulighed for etablering af en portner-bolig og vejadgang.

Sagsfremstilling

Projektet

Planafdelingen har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Stakroge Fiskeopdræt, Timlundvej 3A i den nordlige del af Sandet.

 

 

Oversigtskort med lokalplanområdet

 

Ansøger har et ønske om, at muliggøre opførelse af en ny bygning på 920 m2 i forlængelse af den eksisterende rensningshal. Den nye bygning vil indeholde tankanlæg og bygningen vil have en højde på knap 11 meter i alt. Den nye bygning ønskes opført i samme materiale som den nyopførte bygning fra fase 1. 

                                                             

Den eksisterende hovedbygning ønskes anvendt til klækkeri og et yngelopdræt. På den fremsendte situationsplan fremgår det, at ansøger ønsker at udvide vej- og manøvreareal nord for den eksisterende bebyggelse, hvor der i dag er beplantning. I ansøgningen fremgår det også, at ansøger ønsker at benytte to veje til at betjene virksomheden, hvoraf den ene hovedsageligt er blevet brugt til at betjene virksomheden og er dimensioneret herefter. Adgangen mod øst har mere karakter af være en markvej på en anden lodsejers jord. Ansøger beskriver i sin ansøgning, at de ønsker, at lokalplanen skal regulere brugsretten til vejen mod øst. Forvaltningen kan oplyse, at en lokalplan ikke kan regulere en brugsret, det kan kun ske ved en at tinglyse en deklaration. Det fremgår ikke i ansøgningen, om der er lavet en aftale med lodsejer.

  

Derudover har ansøger på et møde med forvaltningen ønsket, at der kan etableres en portner-bolig i tilknytning til anlægget, som kan være til stede på virksomheden døgnet rundt, hvis der går en alarm på virksomheden.

 

Arealet som forvaltningen henstiller, der bliver lokalplanlagt er i alt på ca. 3 ha, som er inklusiv vejadgangen fra Timlundvej. Lokalplanområdet vil omfatte matriklerne 40ø, 3ca samt del af matrikel 40am, 40ag, 40ab alle Sønderlandet, Sdr. Felding.

 

Eksisterende planforhold

Det ansøgte område ligger i dag inden for kommuneplanramme 99.BL14 – Sandet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-28. I rammen fremgår følgende: ”Mindre landsbymiljø nær Stakroge. Sandet ligger meget smukt og landsbyens særlige karakter søges fastholdt”. Endvidere fremgår det af bebyggelsesforhold, at bygningshøjden i området ikke må overstige 8,5 m. Det ansøgte projekt har karakter af at være et teknisk anlæg og bebyggelseshøjden vil overstige den i kommuneplanen fastsatte højde på 8,5 meter, hvilket gør, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, hvis ansøgningen om ny planlægning imødekommes. Der er ingen gældende lokalplan for området.

 

Andre tilladelser og godkendelser

I juli 2016 blev der givet miljøgodkendelse til anlægget, som omfatter både fase 1 og 2. I oktober og november 2016 blev der givet henholdsvis landzonetilladelse og byggetilladelse til opførelse af industribygning til fiskeopdræt, hvilket i det ansøgte materiale er benævnt fase 1. Der er efterfølgende i 2017 givet byggetilladelse til ombygning af kontorfaciliteter samt indretning af overnatningsmuligheder, da det er nødvendigt med en vagtordning på ejendommen. Hvis ansøgningen om ny planlægning for fiskeopdrættet imødekommes er det ansøgers ønske, at der gives mulighed for en portnerbolig, som skal erstatte løsningen med overnatningsmulighed.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at igangsætte planlægningen for et fiskeopdræt ved Sandet, så der vil være en samlet planlægning for området. Et anlæg af denne type vil præge landskabsbilledet og forvaltningen finder det derfor hensigtsmæssigt, at der i lokalplanen stilles krav om etablering af afskærmende beplantning, hvor det er muligt. Generelt er det ikke hensigtsmæssigt, at en lokalplan giver mulighed for portner-bolig, da det kan give udfordringer i forhold til støj og salg. På grund af virksomhedens karakter og behov for overvågning finder forvaltningen, at Byplanudvalget skal tage stilling til, om en portnerbolig skal være en mulighed i en ny planlægning.

Forvaltningen vurderer, at det i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen bør undersøges nærmere, hvorvidt der er behov for to vejadgange til virksomheden, da vejadgangen mod vest i det ansøgte materiale er at foretrække som hovedadgangsvej til virksomheden.

 

Forvaltningen vurderer endvidere, at ny planlægning vil være omfattet af ny bekendtgørelse om ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, som trådte i kraft d. 16. maj 2017. Forvaltningen vurderer, at planerne vil være omfattet af miljøvurdering af planer og programmer på grund af områdets anvendelse og "intensivt fiskeopdræt" er opført på bilag 2 i bekendtgørelsen. Dette betyder endvidere, at anlægget er VVM-screenings pligtig, det vil sige, at anlægget skal screenes forud for en afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med det konkrete anlæg. I forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2016 traf Herning Kommune afgørelse om, at anlægget ikke var VVM-pligtig.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget igangsætter planlægning for Stakroge Fiskeopdræt og en lokalplan vil indeholde krav om beplantning mod naboarealer, og

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal gives mulighed for en portnerbolig i lokalplanen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Igangsætning af ny planlægning er tiltrådt. Udvalget godkender at der skal være mulighed i lokalplanen for en portnerbolig i tilknytning til virksomheden

Bilag

 • Bilag 1 - Forslag til Lokalplanændring - reduceret
 

81. Navngivning af vej til nyt boligområde i Aulum

Sagsnr.: 01.04.00-P27-39-17 Sagsbehandler: Signe Thorsted  

Navngivning af vej til nyt boligområde i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med realiseringen af lokalplan nr. 01.B13.1 for et boligområde ved Rørkærvej i Aulum ønsker bygherre, at adgangsvejen til området navngives.

 

Der har ved offentliggørelsen af lokalplanforslaget ikke været fremlagt forslag til vejnavn for udstykningen, hvilket er normal praksis.

 

Forvaltningen anbefaler at der vælges blandt de 3 forslag. 

Sagsfremstilling

Den nye udstykning i område A (se kort) indeholder 8 byggegrunde til boligbebyggelse. Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra grundejeren af Rugbjergvej 20 om at udvikle dele af ejendommen til et nyt boligområde gennem udstykning af matrikel nr. 6a. Nærværende lokalplan omfatter område A og udarbejdes som den første af to lokalplaner. En lokalplan for område B vil blive udarbejdet senere, når behovet for boliger foreligger. I midten af område B ligger et rekreativt område bestående af skov og med etablering af boliger omkring den. Her vil der kunne skabes et fælles rekreativt areal.

 

 

I forbindelse med navngivning af vej, har bygherre fremsendt forslag 1 og 2. Forvaltningen foreslår alternativt forslag 3.

 

Forslag 1, Rørkærparken

Midlertidig vejadgang for område A sker fra Rørkærvej. Se bilag.

 

Forslag 2, Kronborgparken

Navn på gård nord for udstykningsområdet. Se bilag.

 

Forslag 3, Rugbjergparken

Vejen øst for området og fremtidig vejadgang for område A hedder Rugbjergvej.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til ét vejnavn for området.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget godkendte Rørkærparken som nyt vejnavn

Bilag

 • Oversigtskort udstykning Aulum
 • Kronborg
 

82. Anmodning om tilbageførsel af matr. nr. 33 ai og 33 ak, Snejbjerg til landzone

Sagsnr.: 01.03.02-P15-1-17 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Anmodning om tilbageførsel af matr. nr. 33 ai og 33 ak, Snejbjerg til landzone

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ejer af matrikel 33ai og 33ak Snejbjerg By, Snejbjerg har anmodet om, at få tilbageført arealerne fra byzone til landzone.

 

En tilsvarende anmodning blev behandlet af byrådet den 1. april 2014, hvor der blev givet afslag.

 

Arealerne benyttes til landbrugsdrift. Arealerne er omfattet af kommuneplanramme 51.BL6 for blandet bolig og erhverv. 51.BL6 ønskes på sigt ændret til et rent boligområde med tæt-lav bebyggelse.

 

Det er forvaltningens vurdering, at arealet ikke bør tilbageføres til landzone, da der kun resterer få nye byggemuligheder til boliger i den sydlige del af Snejbjerg, Snejbjerg skoles distrikt. 

Sagsfremstilling

Ejer af matrikel 33ai og 33ak Snejbjerg By, Snejbjerg har anmodet om, at få tilbageført jorden fra byzone til landzone, da der efter ejers mening ikke er efterspørgsel på arealerne til byggeri.

Samtidig giver tilbageførslen en mindre beskatning af arealerne. Arealerne benyttes i dag til landbrugsdrift. Arealerne er beliggende i den sydøstlige del af Snejbjerg, syd for Snejbjerg Hovedgade.

 

Arealerne er markeret med rødt i kortudsnittet

 

Arealerne er omfattet af kommuneplanramme BL6 for blandet bolig og erhverv.

BL6 må forventes på sigt ændret til et rent boligområde med tæt-lav bebyggelse.

Det er forvaltningens vurdering, at arealerne ikke bør tilbageføres til landzone, da der kun resterer få nye byggemuligheder til boliger i Snejbjerg skoles distrikt. En tilbageførsel vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028 med det formål at reducere kommuneplanramme 51.BL6.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meldes afslag på anmodning om at få overført matrikel 33ai og 33ak fra byzone til landzone. 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Forslag til ændring af plan for bolig/erhvervsområdet i Snejbjerg
 

83. Stillingtagen til nedrivning af Banevænget 17A-17B i Ørnhøj

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Stillingtagen til nedrivning af Banevænget 17A-17B i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup, Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Herning Kommune har i forbindelse med bygningsfornyelsespuljen for 2017 modtaget en anmodning fra Ørnhøj Borgerforening vedrørende en faldefærdig ejendom centralt i Ørnhøj. Ejendommen er et afhandlet konkursbo, og der er derfor ingen ejere til at ansøge puljen. Ejendommen er farlig at færdes ved, hvorfor Herning Kommune ved en tidligere lejlighed har valgt at afspærre ejendommen.

 

Forvaltningen ønsker en politisk stillingtagen til, hvorvidt Herning Kommune vil træffe beslutning om kondemnering og nedrivningspåbud for ejendommen Banevænget 17A - 17B i Ørnhøj.

 

Sagsfremstilling

Ejendommen Banevænget 17A-17B i Ørnhøj var i gang med en større renovering, da ejeren og byggefirmaet bag blev erklæret konkurs i slutningen af maj 2016. Ejendommen er registreret som beboelse. Ejendommen er i meget ringe stand. Herning Kommune har afspærret adgangen til ejendommen og barrikaderet vinduer og døre med spånplader på grund af nedstyrtningsfare.

 

Ejendommen er en torn i øjet på lokalbefolkningen, da den ligger på et centralt sted i Ørnhøj. Borgerforeningen har derfor spurgt ind til, hvad der er af muligheder for at få ejendommen fjernet.

 

Kortudsnit af Ørnhøj. Ejendommen Banevænget 17A-17B er markeret med en rød prik. Nederst til højre i kortudsnittet ligger Ørnhøj Skole.

 

Ejendommen set fra vejen.

 

Som forvaltningen ser det, er der kun en reel mulighed for den pågældende ejendom inden for byfornyelsesloven:

 

Kondemnering og nedrivningspåbud

Kommunen kan sammen med en kondemnering efter byfornyelseslovens § 76 give påbud om nedrivning efter § 77, stk. 2. I så fald kommer kommunen til at dække nedrivningsudgiften, jvf stk. 5. Kommunen kan gennemføre det som tvangsforanstaltning, hvis ejerne ikke gør noget. Her kræves ikke samtykke, og det er løsningen i mange tilfælde, hvor der er tale om konkurs- eller dødsboer, hvor der ikke kan indgås en fornuftig aftale om køb. Ulempen er, at grunden forbliver i boets eje, og det kan betyde, at den ikke bliver vedligeholdt. I henhold til byfornyelsesloven skal følgende være belyst, før der kan dømmes kondemnering:

 Der skal være et beslutningsgrundlag/dokumentation af bygningsteknisk karakter, hvor det skal kunne konkluderes (hvis bygningen er meget ringe kan en kort beskrivelse og billeder være tilstrækkeligt):

·         At bygningen er sundhedsfarlig ifm. beboelse eller ophold.

·         At bygningen er så nedbrudt, at det ikke er rentabelt at sætte den i stand

·         At den er til gene for naboer og omgivelser.

I forbindelse med et nedrivningspåbud skal de omfattede parter (skifteretten, dødsboets bestyrer og evt. panthavere) gøres opmærksomme på muligheden for at få taksationskommissionen til at vurdere om bygningen har en selvstændig værdi.

  

Herning Kommune har i forbindelse med ansøgningsrunden for bygningsfornyelse 2017 modtaget mange ansøgninger, og det må derfor forventes, at den statslige ramme vil blive brugt fuldt ud. Der er ikke andre nye og aktuelle rammer i systemet. Og hele tilskudssystemet er under afvikling, så Herning Kommune vil formentlig få endnu mindre de næste år, og fra 2020 er det helt slut. Herning Kommune kan dog vælge at gå ind i en sag, selv om der ikke er rammer, jf. § 98, stk. 1. I så fald skal kommunen dække alle omkostninger.

 

Da ejendommen ligger i Ørnhøj, som er en by med færre end 3.000 indbyggere, er der en lille chance for at indhente yderligere ramme. Dette kan ske ved at afsøge muligheden for at få ramme fra Pulje til Landsbyfornyelse 2015 overført fra andre kommuner, der ikke har brugt den. I så fald vil Herning Kommune kunne få 70% statsrefusion til samtlige nettoudgifter. Overskydende ramme fra Pulje til Landsbyfornyelse 2015 kan gives med fristforlængelse til 30. juni 2018. Herefter er der minimum 4 år til at få gennemført sagen og aflagt regnskab. Får Herning Kommune overført rammen, og sagen alligevel falder, skal rammen afgives igen hurtigst muligt. Herning Kommune har ikke pligt til at bruge rammen.

  

Til orientering har Herning Kommune i lignende sager oplevet, at den pågældende borgerforening selv har erhvervet en nedslidt ejendom med henblik på at søge puljen til enten nedrivning eller istandsættelse. Dette er tidligere set blandt andet i Vind og Fasterholt.

 

Økonomi

Der er på stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima afsat 1.250.000 kr. i 2017 til ansøgningsrunden Bygningsfornyelse 2017. Heraf kan der opnås 400.000 kr. i statslig refusion (ordinær ramme).

I forbindelse med den igangværende ansøgningsrunde til Bygningsfornyelse 2017 (ansøgningsfristen udløb den 20. april 2017) er der indkommet ansøgninger til istandsættelse og nedrivning på i alt knap 5.000.000 kr., som skal afholdes på stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima. Puljemidlerne forventes fordelt på ansøgningerne på Byplanudvalgsmødet den 19. juni 2017 og de efterfølgende møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet efter sommerferien. Da Banevænget 17A-17B i Ørnhøj er et konkursbo, og dermed registreret uden en egentlig ejer, kan Herning Kommune i henhold til byfornyelsesloven ikke behandle en sag om nedrivning af ejendommen sammen med de øvrige ansøgninger ved fordelingen af støtte fra Bygningsfornyelse 2017.

 

Såfremt Byplanudvalget træffer beslutning om kondemnering og nedrivningspåbud, skal Herning Kommune afholde alle udgifter i forbindelse med nedrivningen. Det forventes, at nedrivning og miljøscreening af ejendommen vil beløbe sig til omkring 100.000 kr. Forvaltningen anbefaler i så fald, at udgifterne til nedrivning af Banevænget 17A-17B i Ørnhøj afholdes på stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, hvor der er afsat 1.219.000 kr. i 2016 og 2017 til fordeling på diverse byfornyelsesaktiviteter, heraf er ca. 100.000 kr. allerede disponeret. Midlerne er endnu ikke frigivet. Udgifterne vil som udgangspunkt være uden refusion, da den ordinære ramme på 400.000 kr. i 2017 (statsrefusionen) forventes brugt på ansøgningerne til Bygningsfornyelse 2017 med mindre Byplanudvalget beslutter, at udgifterne skal afholdes på stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Herning Kommune skal kondemnere ejendommen Banevænget 17A-17B med henblik på at give et nedrivningspåbud, og i så fald

 

at Herning Kommune skal afholde udgifterne på stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima eller stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, og

 

at Herning Kommune skal afsøge muligheden for at opnå yderligere ramme (statsrefusion) gennem Pulje til Landsbyfornyelse 2015.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 - Forespørgsel fra Ørnhøj Borgerforening på Banevænget 17A-17B i Ørnhøj
 

84. Forskønnelsespuljen - Vildbjerg og Aulum

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Vildbjerg og Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Sagsresume

Der har været en dialog med borgerforeningerne i Vildbjerg og Aulum omkring projekter til Forskønnelsespuljen. Der foreligger nu projekter til en 1. etape af projekter i byerne, som Byplanudvalget skal tage stilling til.

Sagsfremstilling

Vildbjerg

I forbindelse med udviklingen af projekterne har der været afholdt møder med handelsforeningen og borgerforeningen.

 

 

 

Park Alle:

Herning Vand er i gang med at kloakrenovere en del af Park Alle. Fra Linde Alle til Lysgårdvej. På denne del af strækningen reduceres vejbredden til 6,5 meter ved at lave en bredere græsrabat på vestsiden af vejen. Her forslås, at der plantes grupper af buske langs vejen. Buskene supplerer de flotte eksisterende egetræer langs vejen med en blomstring, som skaber variation og oplevelse langs vejen.

 

Fra Lysgårdvej til syd for Præstevænget lægges nyt slidlag på kørebanen. Her gøres vejen ligeledes smallere, men den indsnævres fra begge sider så den nye vejbredde ligeledes bliver 6,5 meter. For at skabe en sammenhæng plantes der grupper af buske på begge sider af vejen.

Der er 2 etaper i projektet. Den nordlige del, hvor Herning Vand kloakrenoverer, etableres i 2017. Den sydlige del med nyt slidlag udføres i 2018.

Det samlede projekt løber over en strækning på 1,6 km. Projektet er optimeret i forhold til driften af beplantningen langs vejstrækningen.

Asfaltarbejde, sætning af nye kantsten samt opstibning finansieres på SO09 - Veje og trafik. Forskønnelsespuljen betaler græssåning og beplantning langs hele projektet.

 

Økonomi: 170.000 kr.

 

Niels Mouritsens Plads (Tandlægegrunden):

Der ønskes forskønnelse af området med plads til mindesten for Niels Mouritsen. Stenen og økonomi hertil står borgerforeningen for. De vil placere stenen lidt tilbagetrukket på grunden så der stadig er et større areal tilbage til aktiviteter. Der ønskes belysning som uplight på stenen samt en lav bunddækkebeplantning rundt om stenen.

Borgerforeningen og Lions Vildbjerg har ligeledes sponsoreret en multianvendelig bænk til pladsen.

 

Borgergruppen, som har været med i processen, er fremkommet med et ønske om forskønnelse af det eksisterende plankeværk i beton omkring pladsen. De mener det skæmmer området. Plankeværket er ikke Herning Kommunes, og der er lavet tiltag til forskønnelse med plantning af klatrende beplantning langs hegnet. Beplantningen er forholdsvis nyetableret, men godt på vej, og vil med tiden begrønne hegnet. Man kan fremover, hvis der skal skiftes planter, vælge en plantetype, som fremstår mere grøn en større del af året. Forvaltningen anbefaler derfor at se tiden an og lade beplantningen få rigtigt fat.

 

Der ønskes pullertlys på pladsen af den samme type, som står i Bredgade. Pullertlyset placeres i kanten af bøgepurren som rumskabende element.

 

Der er ønske om fast belægning i stedet for grus. For at skabe sammenhæng med den øvrige belægning i byen, og set ud fra pladsens størrelse, forslås chaussesten.

Det er forvaltningens vurdering, at den belægning med grus, der er på pladsen i dag, er velfungerende og derfor anbefaledes ikke en fast belægning set ud fra byrummet og anvendelsen i dag.

 

Økonomi: Belysning samt forskønnelse 60.000 kr.

 

Økonomi: Fast belægning ca. 200 m² - 200.000 kr. Herning Kommune ligger ikke inde med chaussesten fra andre projekter, dermed indgår indkøb af belægning i prisen.

 

Samlet økonomi for Vildbjerg: 230.000 kr. Med fast belægning på Niels Mouritsens Plads 430.000 kr.

 

Udearealer ved den Gule Bygning:

Der er dialog med en gruppe, som står for Den Gule Bygning. De skal i gang med at kloakrenovere arealet bag den gule bygning. Dette har de selv økonomi til.

De ønsker, at der ses på forskønnelse af den gamle skolegård. Her er planerne, at den skal fungere som parkering og ophold. Det gamle skolegårdstræ bevares som fortælling om skolen og som karaktergivende element i gårdrummet.

De har igangsat en skitsering på området. Det vides endnu ikke, hvad der konkret ansøges om, det kunne f. eks. være belysning, inventar, belægning eller beplantning.

At forskønne arealet ved Den Gule Bygning er et led i at færdiggøre området omkring den gamle skolegrund i Vildbjerg, da boligområdet omkring stort set er helt udbygget.

 

Aulum

Der har været afholdt flere møder med borgergruppen i Aulum, borgerforeningen, handelsforeningen og erhvervsforeningen, til sidst i processen er der afholdt et velbesøgt borgermøde, hvor borgerne i Aulum kunne komme og høre om planerne for deres by.

 

 

 

Danmarksgade:

Forskønnelse af Danmarksgade med nye træer og bunddækkende beplantning. De gamle træer og mure fjernes, og der plantes nye mindre træer, som passer til byens rum og størrelse. Bedene gøres lidt større for at give bedre vækstvilkår og plads til bunddække. De eksisterende p-pladser, pullerter og pullertlys fastholdes.

 

Det er muligt, inden for den rammeaftale som Herning Kommune har med Eniig omkring belysning, at udskifte lysmaster og armaturer. Det er hermed muligt at få det samme type armatur, som den eksisterende lyspullert i gaden. Projektet skal betale differencen på udskiftning af masten fra en almindelig galvaniseret mast til en mørkegrå farvet mast.

Det samme belysningsarmatur og mast er brugt i Bredgade i Vildbjerg.

 

I den anden ende af Danmarksgade, på hjørnet af Engvej, over for stationen, er der et åbent græsareal, som ønskes forskønnet med beplantning. Der foreslås bøgepur og mindre træer. Det hænger godt sammen med beplantningen omkring stationen.

 

Der er et ønske om at bruge den vestlige del af Danmarksgade, mod Skolegade, til torve- og markedsdage. Dette er noget Aulum selv kan igangsætte ved ansøgning gennem Brug Byen. Der er ikke trafik, busser og lignende, der forhindrer, at man lejlighedsvis kan afspærre denne del af Danmarksgade.

 

Økonomi: 130.000 kr.

 

Lilletorv, hjørnet af Danmarksgade og Højgade:

Lilletorv bruges til byens juletræ og nissehus. Arealet fremstår lidt forsømt. Der forslås et blomstrende hjørne, som indbyder til ophold. Stenen med vand, som ikke fungerer, foreslås fjernet, da den skal renoveres og der skal monteres vandmåler for at vandet kan risle igen.

Selve projektet består af en cirkulær beplantning med spiræa og samme type træer som i Danmarksgade. Træerne får dermed sammenhæng med projektet i Danmarksgade. De eksisterende lygtepæle udskiftes til pullertbelysning af samme type som i Danmarksgade.

Belægningen fastholdes og tilpasses projektet. Der forslås nye bænke til ophold, da de gamle fremstår slidte.  

 

Der ønskes en fodgængerovergang over Højgade fra Lilletorv og over mod hjørnet på Danmarksgade. Der er fornyligt lagt nyt slidlag på vejen og nye striber på denne del af Højgade. For at etablere et fodgængerfelt skal der være en bedre belysning, og der skal skiltes. Det er et anlæg, der koster omkring 30.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at et fodgængerfelt ikke ligger indenfor det Forskønnelsespuljen giver tilskud til. Dette spørgsmål oversendes til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

 

Økonomi: 120.000 kr.

 

Flag i Aulum:

Borgerforeningen ønsker nye bøsninger til opsætning deres flag i Aulum. De har ca. 51 flag. Det foreslås, at der sættes nye bøsninger i grupper af 3 efter en samlet godkendt plan. Ved at sætte flagene i grupper opnås en anden virkning end i dag, hvor de står enkeltvis. De gamle bøsninger sløjfes ved lejlighed, f.eks. ved renovering af fortove.

 

Økonomi: 30.000 kr.

 

Samlet økonomi for Aulum 280.000 kr.

 

Indfaldsvejene til Aulum:

Næste fase af projekter, som foreslås i Aulum, er ankomsten til byen. Med motorvejens åbning i 2018 ændres ankomsten til byen. Der skitseres på et projekt, som omhandler de centrale ankomster til byen, skiltning, beplantning mm. Projektet kan eventuelt udføre i efteråret 2018.

 

Sagen sendes til orientering hos Teknik- og Miljøudvalget.

 

Økonomi

Bevilling på 2 mio. kr. for 2016 er frigivet. Der er tidligere disponeret over midler for

1.085.000 kr. Med de forslåede projekter i Vildbjerg og Aulum er det samlede beløb for 2016 på 1.595.000 kr. Med fodgængerfelt i Aulum og belægning i Vilbjerg 1.825.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender projekterne i Vildbjerg og Aulum med en samlet samlet økonomi 510.000 kr.

 

at Byplanudvalget tager stilling om der skal fast belægning på Niels Mouritsens Plads i Vildbjerg, økonomi 200.000 kr.

 

at Byplanudvalget beder Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der skal etableres fodgængerfelt ved Højgade i Aulum, økonomi 30.000 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt. Dog etableres der ikke fast belægning på pladsen som er benævnt Niels Mouritzens Plads.

Bilag

 • Park Alle - Vildbjerg
 • Niels Mouritsens Plads - Vildbjerg
 • Danmarksgade - Aulum
 • Lilletorv - Aulum
 • Placering af flag - Aulum
 

85. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. april 2017 og det forventede regnskab for 2017.

 

Sammenfattende viser opfølgningen:

· Vedr. driften på serviceområde 03 holder det forventede regnskab for 2016 sig inden for budgetrammen.

· Vedr. anlæg på serviceområde 03, 04 og 09 forventes der et samlet mindreforbrug på knap 11 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder: drift og anlæg.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2017 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. april 2017 fremgår af skemaet herunder:

 

 

Som det ses af tabellen, holder det forventede regnskab sig inden for det korrigerede budget pr. 30. april 2017. Det forventede mindreforbrug er på 0,21 mio. kr.

 

Med hensyn til sanktionslovgivningen giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2017 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. april 2017 fremgår af skemaet herunder:

 

 

Det fremgår af tabellen, at der mellem det korrigede budget på knap 27 mio. kr. og det forventede anlægsregnskab på knap 16 mio. kr. ved budgetopfølgningen forekommer en afvigelse i form af et mindreforbrug på knap 11 mio. kr.

Det angivne mindreforbrug stammer fra serviceområderne 03 Kommunale ejendomme

og 09 Trafik.

Specifikatoner vedrørende anlægsprojekterne på hvert af de tre serviceområder fremgår af bilag vedlagt sagen.

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende;

 

Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima 2017

Herning Kommune kan opnå en statslig refusion på 428.000 kr. vedrørende 2016. I forbindelse med udmelding af den ordinære ramme for 2017, kan Herning Kommune opnå en statslig refusion på 400.000 kr., dvs. i alt 828.000 kr. i statslig refusion. Der er pt. budgetlagt med refusion på i alt 1,865 mio. kr. På denne baggrund indstilles det, at der meddeles negativ anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende nedskrivning af rådighedsbeløb til indtægter på 1,037 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083 Pulje til Kondemnering, nedrivning mv. Herudover indstilles det, at mindreindtægten på 1,037 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på samme stednr. i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives med 0,811 mio. kr. på samme stednr.

 

Serviceområde 09 Trafik, Projektudviklingsmidler

Af puljen på stednr. 223035 Projektudviklingsmidler er der tidligere afsat midler til udvikling af Herning bymidte. Det indstilles, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 161.000 kr. på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222035 01. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 projektudviklingsmidler.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 på Byplanudvalgets område tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. juni 2017 og i Byrådet den 20. juni 2017.

 

at de i sagen beskrevne bevillinger foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Bilag - BYP Anlæg
 

86. Budget 2018-2021 for Byplanudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.10-S55-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Budget 2018-2021 for Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 skal Byplanudvalgets udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding.

Efter budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgende senest den 9. juni 2017 fremsende budgetforslaget til Administration og Økonomi til viderefremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgenes budgetforslag skal i princippet bestå af følgende, opdelt på serviceområder:

 • Politiske årsmål
 • Driftsbemærkninger
 • Ændringsskema

 

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.):

Byfornyelse, funk. 3. niv.

Regnskab 2016

Budget 2017

Budget 2018

00.25.15 Byfornyelse

463

670

667

Byfornyelse i alt

463

670

667

 

På Byplanudvalgets serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse er der udbarbejdet driftsbemærkninger og ændringsskema.

 

Der udarbejdes ikke politiske årsmål for Byplanudvalgets område.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender budgetforslaget for 2018-2021, og at forslaget fremsendes til Administration og Økonomi, til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Byrådet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • BYP - SO 03 - Driftsbemærkninger 2018
 • Ændringsskema BYP
 

87.

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-13 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl