Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

77. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 vedr. Centerområde ved Torvegade og Bredgade i Sdr. Felding

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 vedr. Centerområde ved Torvegade og Bredgade i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 95.C2.1 - Dagligvarebutik, Bredgade, Sdr. Felding. Forslaget blev foreløbigt vedtaget på byrådsmøde den 7. marts 2017 og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er i perioden ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af tillæg nr. 15 til kommuneplan 2017-2028 er, at den ønskede placering af dagligvarebutikken og de tilhørende p-pladser er gennemskåret af en offentlig vej. Således er grundstykket for den ny butik relativ lille, hvorfor bebyggelsesprocenten på 50% fastlagt i den eksisterende kommuneplanramme ikke kan overholdes. Derfor ændres rammebestemmelserne således, at bebyggelsesprocenten frem for at blive regnet for den enkelte ejendom, udregnes for området under et - men kun i det specificerede område som er omfattet af lokalplan nr. 95.C2.1.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.