Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

78. Endelig vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik, Bredgade, Sdr. Felding

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-16 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik, Bredgade, Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 95.C2.1 - Dagligvarebutik, Bredgade, Sdr. Felding blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 7. marts 2017. Efterfølgende har planen været i høring i perioden fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er i perioden ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget.

 

 

Formålet med planlægningen er at give mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik, umiddelbart nord for den eksisterende butik i Sdr. Felding. Efter opførelsen skal den gamle butik nedrives og området omdannes til p-pladser i tilknytning til den nye butik.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en henvendelse fra Dagli´Brugsen i Sdr. Felding, som ønsker at opføre en ny dagligvarebutik i byen. Den eksisterende butik har en central placering i byen, men de gamle butikslokaler er for små og utidssvarende i forhold til det, der i dag kræves af en moderne og funktionsdygtig dagligvarebutik. Derudover er de tilhørende parkeringsforhold ikke optimale.

 

Brugsforeningen har derfor opkøbt to ejendommene på modsatte side af vejen - Bredgade nr. 25 og Strøget nr. 4 med det formål, at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre en ny butik. Herefter skal bygningen med den gamle butik nedrives, og området skal omdannes til en parkeringsplads. En sådan fremgangsmåde betyder, at det under hele byggeperioden vil være muligt at opretholde en fuld funktionsdygtig dagligvarebutik, hvilket er vigtigt for projektets realisering, men også for Sdr. Felding som by.

 

 

Ved vedtagelsen af lokalplanforslaget var grundstykket for den ny dagligvarebutik dog ret begrænset, ligesom det i sin form var meget irregulært. Derfor blev der i forslaget til lokalplanen lagt op til, at Brugsen skulle købe et mindre areal af naboejendommen - Bredgade 29, da kunne give en mere regulær grund, som tillader at vareindlevering kan finde sted fra bagsiden af butikken og dermed at lastbiler ikke skal bakke på offentligt vejareal. Derudover ville det være muligt at holde en større afstand til de omkringliggende boliger, hvilket ikke er uvæsentligt i forhold til støj, lugt, brand, skygge m.m.

 

I høringsperioden er denne handel gennemført, og det betyder at betingelserne i lokalplanforslaget, som sikrer at ejeren af Bredgade nr. 29 ikke bliver stillet dårligere i sine byggemuligheder end før, til stadighed skal fremgå af planen.

 

For at sikre butikken et størst muligt salgsareal giver lokalplanen desuden mulighed for at byggeriet ud mod Bredgade og Strøget kan opføres i 2 etager. Således kan butikkens sekundære funktioner eventuelt placeres på 1. sal. I øvrigt vil det være i god overensstemmelse med det omkringliggende bymiljø, som arkitektonisk er opført i 2 etager med saddeltag - præcis som den eksisterende butik.

 

I området syd for Bredgade udlægger lokalplanen en p-plads. Den primære adgang til p-pladsen er fra Søndergade, men der åbnes også op for at etablere en adgang fra Bredgade, såfremt det ikke er i konflikt med de handlende, som skal krydse Bredgade til og fra butikken. I den forbindelse stiller lokalplanen krav om, at krydsningen af Bredgade markeres med en hævet flade eller anden hastighedsdæmpende foranstaltning.

 

Længere mod syd, langs Skjern Å udlægges der i lokalplanen et rekreativt område, hvilket i princippet er en videreførelse af de eksisterende forhold.

 

Den eksisterende bagerbutik er medtaget i lokalplanforslaget for at sikre den allerede etablerede kanoophalingsplads, som har adgang via p-pladsen. Bagerbutikken kan fortsætte som hidtil, men kan også omdannes til en anden anvendelse f.eks. bolig.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Lokalplan nr. 95.C2.1 for en ny dagligvarebutik i Sdr Felding til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.