Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

72. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej i Aulum

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-17 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 7. marts foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej i Aulum. Forslag til tillæg nr. 3 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 01.e6.1 for et erhvervområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er indkommet én indsigelse og tre bemærkninger til planforslagene. Disse er behandlet under dagsordenspunkt til endelig vedtagelse af lokalplan 01.E6.1. Der har endvidere været dialog mellem Herning Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til en præcisering i kommuneplantillæg nr. 3.

Tillæg nr. 3 fremsendes til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Intentionen i gældende rammeområde 01.E6 er at give mulighed for erhverv i miljøklasse 3-6, herunder industri, lager- og værkstedsvirksomheder, service og detailhandel samt offentlige formål. Der er ikke mulighed for liberale erhverv, som f.eks. selvstændige kontorer. Rammeområdet ændres for at give mulighed for liberale erhverv. Ændringen sker på baggrund af et konkret ønske om at etablere en sundhedsklinik i området, som kategoriseres som liberalt erhverv.

 

Med tillæg nr. 3 ændres anvendelsesbestemmelserne for rammeområde 01.E6, så der fremtidigt vil være mulighed for at etablere liberale erhverv i området. I den forbindelse er bestemmelserne for miljøklasser også justeret, så der fremtidigt er mulighed for miljøklasse 2-4 i stedet for nuværende miljøklasse 3-6. Dette er for at skabe en bedre sammenhæng til de ønskede funktioner i området og i de tilstødende områder. Rammeområdet er aflastningscenter i Aulum, og der vil fremadrettet stadig være mulighed for detailhandel i området. Dog gives der ikke længere mulighed for dagligvarerbutikker, der forbeholdes Aulum bymidte for at styrke byens handelscentrum.

 

Rammeområde 01.E6 ændrer ikke fysisk afgrænsning.

 

Forslag til tillæg nr. 3  har sammen med lokalplanforslag 01.E6.1 været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er indkommet én indsigelse og tre bemærkninger til planforslagene. Disse er behandlet under dagsordenspunkt til endelig vedtagelse af lokalplan 01.E6.1. Der har endvidere været dialog mellem Herning Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til en præcisering i kommuneplantillæg nr. 3. Ministeriet ønsker en præcisering af, at området ligger i et OSD område. I den forbindelse tilføjes følgende i tillæg nr. 3:

"Kommuneplanramme 01.E6 ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det er derfor et vigtigt område til almen vandforsyning. Kommuneplantillægget foretager ikke ændringer af anvendelsen for OSD udpegningen. Den generelle ændring af virksomhedsklasser fra 3-6 til 2-4 må betragtes som en øget beskyttelse af grundvandet. Den konkrete lokalplan 01.E6.1 styrker dette yderligere.

Ændringerne i kommuneplanramme 01.E6 sker i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 retningslinjer for grundvand. Det er vurderet at tillægget skaber "ingen ændring i" eller en bedre beskyttelse af grundvandet."

 

Tillæg nr. 3 kan tidligst vedtages endeligt samtidig med endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages med ovenfor stående tilføjelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.