Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

76. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på H N Andersensvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-30-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på H N Andersensvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 7. marts 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 14.B13.2 for boliger på H N Andersensvej i Herning.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er ikke kommet indsigelser til lokalplanforslaget. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 230 al Herning Bygrunde, Herning og udgør et areal på ca. 4.200 m² . Området ligger i den sydlige del af Herning i Thrigesvej-kvarteret, der er et erhvervsområde under omdannelse til boligområde. Lokalplanområdet afgrænses af H N Andersens Vej og Tietgensgade mod vest og nord, parcelhusbyggeri mod øst og nyere etageboligbebyggelse mod syd.

 

 

Luftfoto med områdeafgrænsning

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af tæt/lav og/eller etagebebyggelse i minimum 2 og maksimum 3 etager.

Lokalplanen regulerer bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden og fastsætter vejadgang til området.

Området disponeres med et byggefelt til randbebyggelse langs H N Andersens Vej og Tietgensgade. Dermed gives der mulighed for et indre gårdrum til parkering og fælles friareal. Der kan desuden etableres friareal på altaner og i små, private haver mod syd og vest.

Der skal udlægges mere areal til private haver ved tæt-/lav bebyggelse end ved etagebebyggelse. Dermed er byggelinjerne og byggefelterne for de to bebyggelsestyper også placeret forskelligt. For at tydeliggøre dette for lokalplanens læser, indeholder lokalplanen to lokalplankort. Lokalplankort 2a viser byggefelt, byggelinjer og friarealer, hvis der opføres etagebebyggelse. Lokalplankort 2b viser byggefelt, byggelinjer og friarealer, hvis der opføres tæt/lav bebyggelse.

 

Der er registreret ét bevarinsgværdigt træ i lokalplanområdet, som skal bevares som en del af gårdmiljøet.

Langs lokalplanområdets afgrænsning mod H. N. Andersens Vej og Tietgensgade stilles der krav om etablering af en afskærmende bøgehæk. Dette er i tråd med den øvrige, nyere bebyggelses beplantning i området.

 

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse i området. Her i blandt er den tidligere tekstilfabrik "Eibi", der er en del af Tekstilbyen Herning. Tekstilfabrikken blev opført i 1953 og udvidet i 1957 og 1964. Omkring år 2000 blev fabrikken omdannet til kontorformål, og lokalerne står i dag ubenyttet. Lokalplanen giver desuden mulighed for nedrivning af to eksisterende boliger i et dobbelthus i tilknytning til den tidligere tekstilfabrik.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme 14.B13 - Boligområde ved H.N. Andersens Vej i Herning Kommuneplan 2013-2024. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Området er endvidere omfattet af Lokalplan 14.B13.1 for boliger på H.N. Andersensvej 3-5 i Herning, som aflyses ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan.

 

Thrigesvej-kvarteret er omfattet af en masterplan. Lokalplanområdet er ikke omfattet af denne masterplan, men ligger i umiddelbar tilknytning til masterplanen, og er derfor, blandt andet i forhold til arkitektur og beplantning, tænkt sammen med masterplanens indhold og den øvrige bebyggelse i området. 

 

Indsigelser/bemærkninger

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er ikke kommet indsigelser til forslaget, hvorfor forslaget kan endeligt vedtages af Byplanudvalget. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget vedtager lokalplan 14.B13.2 for boliger på H N Andersens Vej 3-5 i Herning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

  • Bemærkning fra Herning Vand af 10. marts 2017