Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

85. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

Sagsnr.: 00.30.10-Ø00-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 30. april 2017 og det forventede regnskab for 2017.

 

Sammenfattende viser opfølgningen:

· Vedr. driften på serviceområde 03 holder det forventede regnskab for 2016 sig inden for budgetrammen.

· Vedr. anlæg på serviceområde 03, 04 og 09 forventes der et samlet mindreforbrug på knap 11 mio. kr.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i de to hovedområder: drift og anlæg.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2017 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. april 2017 fremgår af skemaet herunder:

 

 

Som det ses af tabellen, holder det forventede regnskab sig inden for det korrigerede budget pr. 30. april 2017. Det forventede mindreforbrug er på 0,21 mio. kr.

 

Med hensyn til sanktionslovgivningen giver budgetopfølgningen ikke anledning til bemærkninger.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2017 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 30. april 2017 fremgår af skemaet herunder:

 

 

Det fremgår af tabellen, at der mellem det korrigede budget på knap 27 mio. kr. og det forventede anlægsregnskab på knap 16 mio. kr. ved budgetopfølgningen forekommer en afvigelse i form af et mindreforbrug på knap 11 mio. kr.

Det angivne mindreforbrug stammer fra serviceområderne 03 Kommunale ejendomme

og 09 Trafik.

Specifikatoner vedrørende anlægsprojekterne på hvert af de tre serviceområder fremgår af bilag vedlagt sagen.

 

Budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold, er der behov for følgende;

 

Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima 2017

Herning Kommune kan opnå en statslig refusion på 428.000 kr. vedrørende 2016. I forbindelse med udmelding af den ordinære ramme for 2017, kan Herning Kommune opnå en statslig refusion på 400.000 kr., dvs. i alt 828.000 kr. i statslig refusion. Der er pt. budgetlagt med refusion på i alt 1,865 mio. kr. På denne baggrund indstilles det, at der meddeles negativ anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende nedskrivning af rådighedsbeløb til indtægter på 1,037 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015083 Pulje til Kondemnering, nedrivning mv. Herudover indstilles det, at mindreindtægten på 1,037 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på samme stednr. i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives med 0,811 mio. kr. på samme stednr.

 

Serviceområde 09 Trafik, Projektudviklingsmidler

Af puljen på stednr. 223035 Projektudviklingsmidler er der tidligere afsat midler til udvikling af Herning bymidte. Det indstilles, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 161.000 kr. på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 222035 01. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 projektudviklingsmidler.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 på Byplanudvalgets område tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. juni 2017 og i Byrådet den 20. juni 2017.

 

at de i sagen beskrevne bevillinger foretages, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Bilag - BYP Anlæg