Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

80. Ny planlægning for Stakroge Fiskeopdræt

Sagsnr.: 01.02.05-P21-10-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Ny planlægning for Stakroge Fiskeopdræt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af ny planlægning for Stakroge Fiskeopdræt (bilag 1).

 

Stakroge Fiskeopdræt er beliggende i den nordlige del af Sandet, hvor der tidligere har ligget et fiskeslagteri og pakkeri.

 

Byplanudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2017-28 og lokalplan for et fiskeopdræt i Sandet, som vil give mulighed for at realisere en ny bygning på ca. 920 m2 samt nye anlæg i den eksisterende hovedbygning, hvilket er nævnt som fase 2 i det tilsendte materiale. Fase 1 er realiseret eller under opførelse på baggrund af landzone- og byggetilladelser. Endvidere skal Byplanudvalget tage stilling, om en ny lokalplan skal give mulighed for etablering af en portner-bolig og vejadgang.

Sagsfremstilling

Projektet

Planafdelingen har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af en ny lokalplan og kommuneplantillæg for Stakroge Fiskeopdræt, Timlundvej 3A i den nordlige del af Sandet.

 

 

Oversigtskort med lokalplanområdet

 

Ansøger har et ønske om, at muliggøre opførelse af en ny bygning på 920 m2 i forlængelse af den eksisterende rensningshal. Den nye bygning vil indeholde tankanlæg og bygningen vil have en højde på knap 11 meter i alt. Den nye bygning ønskes opført i samme materiale som den nyopførte bygning fra fase 1. 

                                                             

Den eksisterende hovedbygning ønskes anvendt til klækkeri og et yngelopdræt. På den fremsendte situationsplan fremgår det, at ansøger ønsker at udvide vej- og manøvreareal nord for den eksisterende bebyggelse, hvor der i dag er beplantning. I ansøgningen fremgår det også, at ansøger ønsker at benytte to veje til at betjene virksomheden, hvoraf den ene hovedsageligt er blevet brugt til at betjene virksomheden og er dimensioneret herefter. Adgangen mod øst har mere karakter af være en markvej på en anden lodsejers jord. Ansøger beskriver i sin ansøgning, at de ønsker, at lokalplanen skal regulere brugsretten til vejen mod øst. Forvaltningen kan oplyse, at en lokalplan ikke kan regulere en brugsret, det kan kun ske ved en at tinglyse en deklaration. Det fremgår ikke i ansøgningen, om der er lavet en aftale med lodsejer.

  

Derudover har ansøger på et møde med forvaltningen ønsket, at der kan etableres en portner-bolig i tilknytning til anlægget, som kan være til stede på virksomheden døgnet rundt, hvis der går en alarm på virksomheden.

 

Arealet som forvaltningen henstiller, der bliver lokalplanlagt er i alt på ca. 3 ha, som er inklusiv vejadgangen fra Timlundvej. Lokalplanområdet vil omfatte matriklerne 40ø, 3ca samt del af matrikel 40am, 40ag, 40ab alle Sønderlandet, Sdr. Felding.

 

Eksisterende planforhold

Det ansøgte område ligger i dag inden for kommuneplanramme 99.BL14 – Sandet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-28. I rammen fremgår følgende: ”Mindre landsbymiljø nær Stakroge. Sandet ligger meget smukt og landsbyens særlige karakter søges fastholdt”. Endvidere fremgår det af bebyggelsesforhold, at bygningshøjden i området ikke må overstige 8,5 m. Det ansøgte projekt har karakter af at være et teknisk anlæg og bebyggelseshøjden vil overstige den i kommuneplanen fastsatte højde på 8,5 meter, hvilket gør, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, hvis ansøgningen om ny planlægning imødekommes. Der er ingen gældende lokalplan for området.

 

Andre tilladelser og godkendelser

I juli 2016 blev der givet miljøgodkendelse til anlægget, som omfatter både fase 1 og 2. I oktober og november 2016 blev der givet henholdsvis landzonetilladelse og byggetilladelse til opførelse af industribygning til fiskeopdræt, hvilket i det ansøgte materiale er benævnt fase 1. Der er efterfølgende i 2017 givet byggetilladelse til ombygning af kontorfaciliteter samt indretning af overnatningsmuligheder, da det er nødvendigt med en vagtordning på ejendommen. Hvis ansøgningen om ny planlægning for fiskeopdrættet imødekommes er det ansøgers ønske, at der gives mulighed for en portnerbolig, som skal erstatte løsningen med overnatningsmulighed.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at igangsætte planlægningen for et fiskeopdræt ved Sandet, så der vil være en samlet planlægning for området. Et anlæg af denne type vil præge landskabsbilledet og forvaltningen finder det derfor hensigtsmæssigt, at der i lokalplanen stilles krav om etablering af afskærmende beplantning, hvor det er muligt. Generelt er det ikke hensigtsmæssigt, at en lokalplan giver mulighed for portner-bolig, da det kan give udfordringer i forhold til støj og salg. På grund af virksomhedens karakter og behov for overvågning finder forvaltningen, at Byplanudvalget skal tage stilling til, om en portnerbolig skal være en mulighed i en ny planlægning.

Forvaltningen vurderer, at det i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen bør undersøges nærmere, hvorvidt der er behov for to vejadgange til virksomheden, da vejadgangen mod vest i det ansøgte materiale er at foretrække som hovedadgangsvej til virksomheden.

 

Forvaltningen vurderer endvidere, at ny planlægning vil være omfattet af ny bekendtgørelse om ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, som trådte i kraft d. 16. maj 2017. Forvaltningen vurderer, at planerne vil være omfattet af miljøvurdering af planer og programmer på grund af områdets anvendelse og "intensivt fiskeopdræt" er opført på bilag 2 i bekendtgørelsen. Dette betyder endvidere, at anlægget er VVM-screenings pligtig, det vil sige, at anlægget skal screenes forud for en afgørelse om VVM-pligt i forbindelse med det konkrete anlæg. I forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2016 traf Herning Kommune afgørelse om, at anlægget ikke var VVM-pligtig.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget igangsætter planlægning for Stakroge Fiskeopdræt og en lokalplan vil indeholde krav om beplantning mod naboarealer, og

 

at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal gives mulighed for en portnerbolig i lokalplanen
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Igangsætning af ny planlægning er tiltrådt. Udvalget godkender at der skal være mulighed i lokalplanen for en portnerbolig i tilknytning til virksomheden

Bilag

  • Bilag 1 - Forslag til Lokalplanændring - reduceret