Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

83. Stillingtagen til nedrivning af Banevænget 17A-17B i Ørnhøj

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Stillingtagen til nedrivning af Banevænget 17A-17B i Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup, Kristina Lundsgaard Gaardsted

Sagsresume

Herning Kommune har i forbindelse med bygningsfornyelsespuljen for 2017 modtaget en anmodning fra Ørnhøj Borgerforening vedrørende en faldefærdig ejendom centralt i Ørnhøj. Ejendommen er et afhandlet konkursbo, og der er derfor ingen ejere til at ansøge puljen. Ejendommen er farlig at færdes ved, hvorfor Herning Kommune ved en tidligere lejlighed har valgt at afspærre ejendommen.

 

Forvaltningen ønsker en politisk stillingtagen til, hvorvidt Herning Kommune vil træffe beslutning om kondemnering og nedrivningspåbud for ejendommen Banevænget 17A - 17B i Ørnhøj.

 

Sagsfremstilling

Ejendommen Banevænget 17A-17B i Ørnhøj var i gang med en større renovering, da ejeren og byggefirmaet bag blev erklæret konkurs i slutningen af maj 2016. Ejendommen er registreret som beboelse. Ejendommen er i meget ringe stand. Herning Kommune har afspærret adgangen til ejendommen og barrikaderet vinduer og døre med spånplader på grund af nedstyrtningsfare.

 

Ejendommen er en torn i øjet på lokalbefolkningen, da den ligger på et centralt sted i Ørnhøj. Borgerforeningen har derfor spurgt ind til, hvad der er af muligheder for at få ejendommen fjernet.

 

Kortudsnit af Ørnhøj. Ejendommen Banevænget 17A-17B er markeret med en rød prik. Nederst til højre i kortudsnittet ligger Ørnhøj Skole.

 

Ejendommen set fra vejen.

 

Som forvaltningen ser det, er der kun en reel mulighed for den pågældende ejendom inden for byfornyelsesloven:

 

Kondemnering og nedrivningspåbud

Kommunen kan sammen med en kondemnering efter byfornyelseslovens § 76 give påbud om nedrivning efter § 77, stk. 2. I så fald kommer kommunen til at dække nedrivningsudgiften, jvf stk. 5. Kommunen kan gennemføre det som tvangsforanstaltning, hvis ejerne ikke gør noget. Her kræves ikke samtykke, og det er løsningen i mange tilfælde, hvor der er tale om konkurs- eller dødsboer, hvor der ikke kan indgås en fornuftig aftale om køb. Ulempen er, at grunden forbliver i boets eje, og det kan betyde, at den ikke bliver vedligeholdt. I henhold til byfornyelsesloven skal følgende være belyst, før der kan dømmes kondemnering:

 Der skal være et beslutningsgrundlag/dokumentation af bygningsteknisk karakter, hvor det skal kunne konkluderes (hvis bygningen er meget ringe kan en kort beskrivelse og billeder være tilstrækkeligt):

·         At bygningen er sundhedsfarlig ifm. beboelse eller ophold.

·         At bygningen er så nedbrudt, at det ikke er rentabelt at sætte den i stand

·         At den er til gene for naboer og omgivelser.

I forbindelse med et nedrivningspåbud skal de omfattede parter (skifteretten, dødsboets bestyrer og evt. panthavere) gøres opmærksomme på muligheden for at få taksationskommissionen til at vurdere om bygningen har en selvstændig værdi.

  

Herning Kommune har i forbindelse med ansøgningsrunden for bygningsfornyelse 2017 modtaget mange ansøgninger, og det må derfor forventes, at den statslige ramme vil blive brugt fuldt ud. Der er ikke andre nye og aktuelle rammer i systemet. Og hele tilskudssystemet er under afvikling, så Herning Kommune vil formentlig få endnu mindre de næste år, og fra 2020 er det helt slut. Herning Kommune kan dog vælge at gå ind i en sag, selv om der ikke er rammer, jf. § 98, stk. 1. I så fald skal kommunen dække alle omkostninger.

 

Da ejendommen ligger i Ørnhøj, som er en by med færre end 3.000 indbyggere, er der en lille chance for at indhente yderligere ramme. Dette kan ske ved at afsøge muligheden for at få ramme fra Pulje til Landsbyfornyelse 2015 overført fra andre kommuner, der ikke har brugt den. I så fald vil Herning Kommune kunne få 70% statsrefusion til samtlige nettoudgifter. Overskydende ramme fra Pulje til Landsbyfornyelse 2015 kan gives med fristforlængelse til 30. juni 2018. Herefter er der minimum 4 år til at få gennemført sagen og aflagt regnskab. Får Herning Kommune overført rammen, og sagen alligevel falder, skal rammen afgives igen hurtigst muligt. Herning Kommune har ikke pligt til at bruge rammen.

  

Til orientering har Herning Kommune i lignende sager oplevet, at den pågældende borgerforening selv har erhvervet en nedslidt ejendom med henblik på at søge puljen til enten nedrivning eller istandsættelse. Dette er tidligere set blandt andet i Vind og Fasterholt.

 

Økonomi

Der er på stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima afsat 1.250.000 kr. i 2017 til ansøgningsrunden Bygningsfornyelse 2017. Heraf kan der opnås 400.000 kr. i statslig refusion (ordinær ramme).

I forbindelse med den igangværende ansøgningsrunde til Bygningsfornyelse 2017 (ansøgningsfristen udløb den 20. april 2017) er der indkommet ansøgninger til istandsættelse og nedrivning på i alt knap 5.000.000 kr., som skal afholdes på stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima. Puljemidlerne forventes fordelt på ansøgningerne på Byplanudvalgsmødet den 19. juni 2017 og de efterfølgende møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet efter sommerferien. Da Banevænget 17A-17B i Ørnhøj er et konkursbo, og dermed registreret uden en egentlig ejer, kan Herning Kommune i henhold til byfornyelsesloven ikke behandle en sag om nedrivning af ejendommen sammen med de øvrige ansøgninger ved fordelingen af støtte fra Bygningsfornyelse 2017.

 

Såfremt Byplanudvalget træffer beslutning om kondemnering og nedrivningspåbud, skal Herning Kommune afholde alle udgifter i forbindelse med nedrivningen. Det forventes, at nedrivning og miljøscreening af ejendommen vil beløbe sig til omkring 100.000 kr. Forvaltningen anbefaler i så fald, at udgifterne til nedrivning af Banevænget 17A-17B i Ørnhøj afholdes på stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, hvor der er afsat 1.219.000 kr. i 2016 og 2017 til fordeling på diverse byfornyelsesaktiviteter, heraf er ca. 100.000 kr. allerede disponeret. Midlerne er endnu ikke frigivet. Udgifterne vil som udgangspunkt være uden refusion, da den ordinære ramme på 400.000 kr. i 2017 (statsrefusionen) forventes brugt på ansøgningerne til Bygningsfornyelse 2017 med mindre Byplanudvalget beslutter, at udgifterne skal afholdes på stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima.  

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Herning Kommune skal kondemnere ejendommen Banevænget 17A-17B med henblik på at give et nedrivningspåbud, og i så fald

 

at Herning Kommune skal afholde udgifterne på stednr. 015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima eller stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, og

 

at Herning Kommune skal afsøge muligheden for at opnå yderligere ramme (statsrefusion) gennem Pulje til Landsbyfornyelse 2015.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 - Forespørgsel fra Ørnhøj Borgerforening på Banevænget 17A-17B i Ørnhøj