Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

86. Budget 2018-2021 for Byplanudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.10-S55-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Budget 2018-2021 for Byplanudvalgets område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 skal Byplanudvalgets udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding.

Efter budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgende senest den 9. juni 2017 fremsende budgetforslaget til Administration og Økonomi til viderefremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgenes budgetforslag skal i princippet bestå af følgende, opdelt på serviceområder:

  • Politiske årsmål
  • Driftsbemærkninger
  • Ændringsskema

 

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.):

Byfornyelse, funk. 3. niv.

Regnskab 2016

Budget 2017

Budget 2018

00.25.15 Byfornyelse

463

670

667

Byfornyelse i alt

463

670

667

 

På Byplanudvalgets serviceområde 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse er der udbarbejdet driftsbemærkninger og ændringsskema.

 

Der udarbejdes ikke politiske årsmål for Byplanudvalgets område.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender budgetforslaget for 2018-2021, og at forslaget fremsendes til Administration og Økonomi, til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Byrådet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • BYP - SO 03 - Driftsbemærkninger 2018
  • Ændringsskema BYP