Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

66. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan 14.E19.2 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om at bygge et familieoplevelsescenter med bowlingbaner, indendørs minigolf, lasergame, restaurant med mere på hjørnet af Mads Eg Damgårds Vej og Baggeskærvej. Byplanudvalget godkendte på mødet den 20. februar 2017, at der kunne igangsættes ny planlægning for at give mulighed for at bygge oplevelsescenteret.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udnytte et område ved Baggeskærvej i det sydvestlige Herning til erhverv, forlystelser og visse offentlige formål. Det fastlægger desuden bestemmelser for bebyggelse, skiltning, parkering og beplantning.

Sagsfremstilling

Område

Forslag til lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej omfatter et område på ca 60.000 m² i det sydvestlige Herning. Lokalpanens område ligger mellem parkeringspladserne ved MCH Messecenter Herning (MCH) og jernbanen mellem Herning og Skjern. Det anvendes i dag til forskellige former for erhverv, ligesom de omkringliggende områder. Toget mellem Herning og Skjern har stoppested i den nordlige del af området.

 

Luftfoto med lokalplanområdet markeret med hvid, stiplet linje.

 

Anvendelse

Hele lokalplanens område må anvendes til:

 • Erhverv
 • Forlystelsesanlæg og oplevelsesformål med tilhørende restauranter, caféer og lignende
 • Indendørs pladskrævende offentlige fritidsaktiviteter som klatring, skaterbaner og lignende
 • Engrossalg i form af showrooms og lignende

 

Delområde I, der ligger ved stoppestedet på jernbanen og er synligt fra parkeringspladserne ved MCH, må anvendes til virksomheder i miljøklasse 1 - 4 som for eksempel:

 • Lettere erhverv som kontorer, liberalt erhverv og servicevirksomheder
 • Håndværksprægede virksomheder
 • Servicestationer
 • Speditions- og transportvirksomheder
 • Produktions-, lager- og engrosvirksomheder

 

Delområde II, der grænser op til et erhvervsområde med mulighed for tungere erhverv mod syd, må anvendes til virksomheder i miljøklasse 3 - 5 som for eksempel:

 • Håndværksprægede virksomheder
 • Servicestationer
 • Maskinfabrikker
 • Værksteder
 • Speditions- og transportvirksomheder
 • Produktions-, lager- og engrosvirksomheder og lignende

 

 

Lokalplanforslagets kortbilag 

 

Bebyggelse

Forvaltningen har vurderet at den eksisterende bebyggelse inden for området kan nedrives, da den ikke har høj bevaringsværdi.

 

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er 60 %. Ny bebyggelse skal placeres inden for lokalplanens byggefelter. Mod Baggeskærvej skal minimum 75% af facaden placeres i en facadebyggelinje 5 meter fra vejen. Ny bebyggelse skal placeres minimum 30 meter fra det nuværende jernbanespor. Både for at sikre bebyggelsen mod støj og vibrationer samt for at sikre mulighed for en bedre togbetjening af området og MCH i fremtiden.

 

Bebyggelsen må opføres i op til 3 etager og 16 meters højde. For at sikre et indbydende og overskueligt område fastlægger lokalplanen bestemmelser for skiltning samt opstilling af flagstænger.

 

Vej, sti og parkering

Lokalplanormrådet skal vejbetjenes fra Baggeskærvej. I den nordlige del af området udlægger lokalplanen et areal til stiforbindelse mellem stoppestedet på jernbanen og Baggeskærvej. Det sikrer offentlighedens adgang til stoppestedet.

 

Lokalplanen fastlægger, at der skal anlægges en parkeringsplads pr. 50 m² areal til erhverv eller offentlige formål. Ved restaurationer skal der anlægges 1 parkeringsplads pr. 8 siddepladser. Parkeringspladser kan anlægges på terræn, i kælder eller i parkeringshus.

 

Beplantning

Mellem Baggeskærvej og byggefelterne skal der plantes en trærække for at tilføre området landskabelig kvalitet og understrege vejens forløb.

 

I den nordlige del af området er der en beplantning af større træer, der skal bevares med sin karakter af lund. Træerne tilfører området en landskabelig kvalitet og er med til at give togpassagererne en smuk og indbydende ankomst til området.

 

I den sydlige del af området er der et plantebælte mod jernbanen. Det skal bevares som afskærmende beplantning mellem jernbanen og erhvervsområdet.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 14.E19.2 for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

 • Lokalplan 14.E19.2 for erhvervsområde på Baggeskærvej i Herning__foreløbig vedtagelse