Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

84. Forskønnelsespuljen - Vildbjerg og Aulum

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Forskønnelsespuljen - Vildbjerg og Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

Sagsresume

Der har været en dialog med borgerforeningerne i Vildbjerg og Aulum omkring projekter til Forskønnelsespuljen. Der foreligger nu projekter til en 1. etape af projekter i byerne, som Byplanudvalget skal tage stilling til.

Sagsfremstilling

Vildbjerg

I forbindelse med udviklingen af projekterne har der været afholdt møder med handelsforeningen og borgerforeningen.

 

 

 

Park Alle:

Herning Vand er i gang med at kloakrenovere en del af Park Alle. Fra Linde Alle til Lysgårdvej. På denne del af strækningen reduceres vejbredden til 6,5 meter ved at lave en bredere græsrabat på vestsiden af vejen. Her forslås, at der plantes grupper af buske langs vejen. Buskene supplerer de flotte eksisterende egetræer langs vejen med en blomstring, som skaber variation og oplevelse langs vejen.

 

Fra Lysgårdvej til syd for Præstevænget lægges nyt slidlag på kørebanen. Her gøres vejen ligeledes smallere, men den indsnævres fra begge sider så den nye vejbredde ligeledes bliver 6,5 meter. For at skabe en sammenhæng plantes der grupper af buske på begge sider af vejen.

Der er 2 etaper i projektet. Den nordlige del, hvor Herning Vand kloakrenoverer, etableres i 2017. Den sydlige del med nyt slidlag udføres i 2018.

Det samlede projekt løber over en strækning på 1,6 km. Projektet er optimeret i forhold til driften af beplantningen langs vejstrækningen.

Asfaltarbejde, sætning af nye kantsten samt opstibning finansieres på SO09 - Veje og trafik. Forskønnelsespuljen betaler græssåning og beplantning langs hele projektet.

 

Økonomi: 170.000 kr.

 

Niels Mouritsens Plads (Tandlægegrunden):

Der ønskes forskønnelse af området med plads til mindesten for Niels Mouritsen. Stenen og økonomi hertil står borgerforeningen for. De vil placere stenen lidt tilbagetrukket på grunden så der stadig er et større areal tilbage til aktiviteter. Der ønskes belysning som uplight på stenen samt en lav bunddækkebeplantning rundt om stenen.

Borgerforeningen og Lions Vildbjerg har ligeledes sponsoreret en multianvendelig bænk til pladsen.

 

Borgergruppen, som har været med i processen, er fremkommet med et ønske om forskønnelse af det eksisterende plankeværk i beton omkring pladsen. De mener det skæmmer området. Plankeværket er ikke Herning Kommunes, og der er lavet tiltag til forskønnelse med plantning af klatrende beplantning langs hegnet. Beplantningen er forholdsvis nyetableret, men godt på vej, og vil med tiden begrønne hegnet. Man kan fremover, hvis der skal skiftes planter, vælge en plantetype, som fremstår mere grøn en større del af året. Forvaltningen anbefaler derfor at se tiden an og lade beplantningen få rigtigt fat.

 

Der ønskes pullertlys på pladsen af den samme type, som står i Bredgade. Pullertlyset placeres i kanten af bøgepurren som rumskabende element.

 

Der er ønske om fast belægning i stedet for grus. For at skabe sammenhæng med den øvrige belægning i byen, og set ud fra pladsens størrelse, forslås chaussesten.

Det er forvaltningens vurdering, at den belægning med grus, der er på pladsen i dag, er velfungerende og derfor anbefaledes ikke en fast belægning set ud fra byrummet og anvendelsen i dag.

 

Økonomi: Belysning samt forskønnelse 60.000 kr.

 

Økonomi: Fast belægning ca. 200 m² - 200.000 kr. Herning Kommune ligger ikke inde med chaussesten fra andre projekter, dermed indgår indkøb af belægning i prisen.

 

Samlet økonomi for Vildbjerg: 230.000 kr. Med fast belægning på Niels Mouritsens Plads 430.000 kr.

 

Udearealer ved den Gule Bygning:

Der er dialog med en gruppe, som står for Den Gule Bygning. De skal i gang med at kloakrenovere arealet bag den gule bygning. Dette har de selv økonomi til.

De ønsker, at der ses på forskønnelse af den gamle skolegård. Her er planerne, at den skal fungere som parkering og ophold. Det gamle skolegårdstræ bevares som fortælling om skolen og som karaktergivende element i gårdrummet.

De har igangsat en skitsering på området. Det vides endnu ikke, hvad der konkret ansøges om, det kunne f. eks. være belysning, inventar, belægning eller beplantning.

At forskønne arealet ved Den Gule Bygning er et led i at færdiggøre området omkring den gamle skolegrund i Vildbjerg, da boligområdet omkring stort set er helt udbygget.

 

Aulum

Der har været afholdt flere møder med borgergruppen i Aulum, borgerforeningen, handelsforeningen og erhvervsforeningen, til sidst i processen er der afholdt et velbesøgt borgermøde, hvor borgerne i Aulum kunne komme og høre om planerne for deres by.

 

 

 

Danmarksgade:

Forskønnelse af Danmarksgade med nye træer og bunddækkende beplantning. De gamle træer og mure fjernes, og der plantes nye mindre træer, som passer til byens rum og størrelse. Bedene gøres lidt større for at give bedre vækstvilkår og plads til bunddække. De eksisterende p-pladser, pullerter og pullertlys fastholdes.

 

Det er muligt, inden for den rammeaftale som Herning Kommune har med Eniig omkring belysning, at udskifte lysmaster og armaturer. Det er hermed muligt at få det samme type armatur, som den eksisterende lyspullert i gaden. Projektet skal betale differencen på udskiftning af masten fra en almindelig galvaniseret mast til en mørkegrå farvet mast.

Det samme belysningsarmatur og mast er brugt i Bredgade i Vildbjerg.

 

I den anden ende af Danmarksgade, på hjørnet af Engvej, over for stationen, er der et åbent græsareal, som ønskes forskønnet med beplantning. Der foreslås bøgepur og mindre træer. Det hænger godt sammen med beplantningen omkring stationen.

 

Der er et ønske om at bruge den vestlige del af Danmarksgade, mod Skolegade, til torve- og markedsdage. Dette er noget Aulum selv kan igangsætte ved ansøgning gennem Brug Byen. Der er ikke trafik, busser og lignende, der forhindrer, at man lejlighedsvis kan afspærre denne del af Danmarksgade.

 

Økonomi: 130.000 kr.

 

Lilletorv, hjørnet af Danmarksgade og Højgade:

Lilletorv bruges til byens juletræ og nissehus. Arealet fremstår lidt forsømt. Der forslås et blomstrende hjørne, som indbyder til ophold. Stenen med vand, som ikke fungerer, foreslås fjernet, da den skal renoveres og der skal monteres vandmåler for at vandet kan risle igen.

Selve projektet består af en cirkulær beplantning med spiræa og samme type træer som i Danmarksgade. Træerne får dermed sammenhæng med projektet i Danmarksgade. De eksisterende lygtepæle udskiftes til pullertbelysning af samme type som i Danmarksgade.

Belægningen fastholdes og tilpasses projektet. Der forslås nye bænke til ophold, da de gamle fremstår slidte.  

 

Der ønskes en fodgængerovergang over Højgade fra Lilletorv og over mod hjørnet på Danmarksgade. Der er fornyligt lagt nyt slidlag på vejen og nye striber på denne del af Højgade. For at etablere et fodgængerfelt skal der være en bedre belysning, og der skal skiltes. Det er et anlæg, der koster omkring 30.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at et fodgængerfelt ikke ligger indenfor det Forskønnelsespuljen giver tilskud til. Dette spørgsmål oversendes til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

 

Økonomi: 120.000 kr.

 

Flag i Aulum:

Borgerforeningen ønsker nye bøsninger til opsætning deres flag i Aulum. De har ca. 51 flag. Det foreslås, at der sættes nye bøsninger i grupper af 3 efter en samlet godkendt plan. Ved at sætte flagene i grupper opnås en anden virkning end i dag, hvor de står enkeltvis. De gamle bøsninger sløjfes ved lejlighed, f.eks. ved renovering af fortove.

 

Økonomi: 30.000 kr.

 

Samlet økonomi for Aulum 280.000 kr.

 

Indfaldsvejene til Aulum:

Næste fase af projekter, som foreslås i Aulum, er ankomsten til byen. Med motorvejens åbning i 2018 ændres ankomsten til byen. Der skitseres på et projekt, som omhandler de centrale ankomster til byen, skiltning, beplantning mm. Projektet kan eventuelt udføre i efteråret 2018.

 

Sagen sendes til orientering hos Teknik- og Miljøudvalget.

 

Økonomi

Bevilling på 2 mio. kr. for 2016 er frigivet. Der er tidligere disponeret over midler for

1.085.000 kr. Med de forslåede projekter i Vildbjerg og Aulum er det samlede beløb for 2016 på 1.595.000 kr. Med fodgængerfelt i Aulum og belægning i Vilbjerg 1.825.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender projekterne i Vildbjerg og Aulum med en samlet samlet økonomi 510.000 kr.

 

at Byplanudvalget tager stilling om der skal fast belægning på Niels Mouritsens Plads i Vildbjerg, økonomi 200.000 kr.

 

at Byplanudvalget beder Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der skal etableres fodgængerfelt ved Højgade i Aulum, økonomi 30.000 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt. Dog etableres der ikke fast belægning på pladsen som er benævnt Niels Mouritzens Plads.

Bilag

  • Park Alle - Vildbjerg
  • Niels Mouritsens Plads - Vildbjerg
  • Danmarksgade - Aulum
  • Lilletorv - Aulum
  • Placering af flag - Aulum