Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

73. Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-20-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet d. 7. marts 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 01.E6.1 for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum samt tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er indkommet én indsigelse og tre bemærkninger til forslagene. Der har endvidere været dialog mellem Herning Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til Kommuneplantillæg nr. 3. Dette er behandlet under dagsordenspunkt til endelig vedtagelse af tillæg nr. 3.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i et erhvervsområde i den sydvestlige del af Aulum. Området er afgrænset af Jersildvej mod nordvest, af Industrivej Syd mod nordøst, af lokalplan 1.32 mod sydøst og af Hovedvej A18 mod sydvest. Lokalplanområdet har et areal på ca. 255.000 m2. Området anvendes i dag til erhvervsformål og er omfattet af lokalplan 1.31, der ved endelig vedtagelse af lokalplan 01.E6.1 erstattes af denne. Der findes forskellige virksomheder i området. Størstedelen af arealet er dog endnu ikke bebygget og benyttes til jordbrug. Der findes i området forskellige bygninger som f.eks. en bilforhandler med værksted, en produktionsvirksomhed, der fremstiller bordplader, kontorbygninger med lettere produktion, en maskinhal, en lille brandstation og et par nedlagte landejendomme.

 

 

Luftfoto med lokalplanafgrænsningen

 

Lokalplanens indhold

Det er formålet med lokalplanen at udlægge området til erhvervsformål og offentlige formål. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets trafikale forhold og fremtidige bebyggelse. Endvidere fastlægger lokalplanen principper for det grønne bælte mellem bebyggelsen og Hovedvejen. Endelig skal loklaplanen give mulighed for nedrivning af eksisterende bebyggelse.

 

Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder med forskellige anvendelsesmuligheder. Lokalplanområdet er disponeret, så der i den nordlige del kan etableres detailhandel og liberale erhverv.

Lokalplanområdet kan helt overordnet anvendes til erhvervsformål herunder detailhandel, offentlige samt rekreative formål.

Delområde I må kun anvendes til brandstation og lignende offentlige formål.

Delområde II kan anvendes til virksomheder i miljøklasse 2-4 - herunder detailhandel for udvalgsvarer, liberalt erhverv som f.eks. kontor, sundhedsklinik, tankstation, værksteder mv.

Delområde III kan anvendes til virksomheder i miljøklasse 2-4.

Delområde IV er udlagt til et grønt friareal mellem erhvervsområdet og Hovedvejen.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse med en synlig beliggenhed ved indkørslen til Aulum. Derfor stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse skal fremstå som en helhed med hensyn  til farver, form og materialer inden for den enkelte ejendom.

 

Sydvest for delområde II og III er der udlagt et grønt bælte på ca. 35 meter - delområde 4, der skal danne afgrænsning af erhvervsområdet mod Hovedvejen. I skel mellem erhvervsområdet og det grønne bælte står en række høje popler. Det grønne bælte er tiltænkt grupper af træer, der på sigt skal ”afløse” poppelrækken, da poplerne har en begrænset levetid. Lokalplanen stiller krav om, at poplerne ikke må fældes, før der er etableret ny beplantning efter en samlet beplantningsplan for hele strækningen med erhvervsområder langs Hovedvejen.

I det grønne bælte kan der endvidere etableres en sti. 

 

Indsigelser og bemærkninger

Forslag til lokalplan 01.E6.1 og tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 9. marts til den 4. maj 2017. Der er indkommet én indsigelse og tre bemærkninger til forslagene. Disse er behandlet i "Indsigelsesnotat lokalplan 01.E6.1". Der har endvidere været dialog mellem Herning Kommune og Naturstyrelsen i forhold til Kommuneplantillæg nr. 3. Dette er behandlet under dagsordenspunkt til endelig vedtagelse af tillæg nr. 3.

 

Indsigelsen kommer fra en grundejer i området og omhandler forslag til anden delområdeafgrænsning.

Bemærkningerne kommer fra en grundejer i området, Museum Midtjylland og Eniig og omhandler henholdsvis ønske om mulighed for fremtidig udvidelse af virksomhed, supplement til tekst om fortidsminder i lokalplanen samt ledningsoplysninger.

  

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at lokalplan 01.E6.1 kan endeligt vedtages med den supplerende tekst fra Museum Midtjylland som den eneste ændring: ”Der er i forbindelse med udgravningerne forud for anlæggelsen af den nye motorvej konstateret meget omfattende skjulte fortidsminder i området. Både i form af grav- og bopladser fra flere pe-rioder af oldtiden.

Inden eventuelle nye anlægsarbejder som omfatter jordarbejde af nogen art, bør en eventuel bygherre konsultere Museum Midtjylland, og der bør generelt gennemføres forundersøgelser for at-foregribe uhensigtsmæssige fordyrelser og forsinkelser af de påtænkte anlægsarbejder”

 

Forvaltningen er iøvrigt gjort bekendt med, at den klinikejer, hvis ønske om opførelse af klinik på Farvervej, ligger til grund for udarbejdelse af nærværende lokalplan, har søgt byggetilladelse til opførelse af en klinik på en anden lokation i Aulum.

 

Lokalplan 01.E6.1 kan tidligst vedtages endeligt samtidig med endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller loklaplan 01.E6.1 til endelig vedtagelse med ovenfor nævnte ændring
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet der inden eventuelle nye anlægsarbejder som omfatter jordarbejde af nogen art, skal en eventuel bygherre konsultere Museum Midtjylland.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

  • Indsigelsesnotat - lokalplan 01.E6.1 og tillæg nr. 3