Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

64. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Drejet i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-17 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Drejet i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 51.B4.1 for boligområde ved Drejet i Snejbjerg med henblik på etablering af tæt/lav boligbebyggelse. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et privat byggeønske.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den syd/østlige del af Snejbjerg. Området afgrænses mod vest af Drejet, mod syd af Asylgade, mod nord af eksisterende rækkehusbebyggelse og mod øst af et rekreativt område. Området er ca. 4.200 m².

 

Området er tidligere offentligt ejet, og har været anvendt til dagsinstitution. Ved lokalplanens udarbejdelse er området ikke i anvendelse.

 

 

Lokalplanområde

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen disponeres som et samlet område uden delområder. Inden for området kan der etableres tæt/lav bebyggelse med lodrette lejlighedsskel. Der kan desuden etableres mindre, private haver, veje, stier, fællesarealer samt parkeringsareal.

  

Bebyggelse kan opføres i maksimum 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, udtryk og materialer.

 

Vejbetjening til området kan ske fra Drejet og Asylet.

 

Der skal etableres gennemgående stiforbindelse i området, der forbinder Drejet mod vest med Studsgårdstien og det rekreative område mod øst.

 

Plangrundlag

Lokalplanen er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-28, og er indeholdt i rammeområde 51.B4. Der er ikke eksisterende lokalplan for området.

 

Vejnavn

Bygherre foreslår, at det nye boligområde får navnet Parkvænget. Da navnet Parkvænget i Snejbjerg ikke knytter sig til en eksisterende Parkvej, vurderes det ikke at være et naturligt valg. Parkvej findes i Herning og Vildbjerg.

 

Forvaltningen foreslår Stensbjergvænget, hvilket bygherre også har godkendt. Navnet refererer til en gård i området, og er i tråd med flere eksisterende adresser i området. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 51.B4.1 for boligområde ved Drejet i Snejbjerg til foreløbig vedtagelse, og
at Byplanudvalget beslutter et vejnavn til lokalplanområdet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt, idet vejnavnet fastsættes til Stensbjergvænget.

Bilag

  • Lokalplan 51.B4.1_forslag