Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

79. Ny planlægning for Langvad Enge i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-17 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Ny planlægning for Langvad Enge i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Christian Stenbro Eriksen og Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Med den endelige vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028 udvides kommuneplanramme 51.B16. Ejeren inden for den nuværende afgrænsning af kommuneplanramme 51.B16 har i forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028 ytret, at han ønsker en ny planlægning for området, da det ikke har været muligt at sælge boliggrunde inden for det eksisterende plangrundlag. Grundejers ønske går ud over kommuneplanen rammer for den næste 12-årige periode, hvorfor helhedsplanen også belyser perspektivarealer, der kan indarbejdes på et senere tidspunkt.

 

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Langvad Enge, som fremsendes til godkendelse inden udarbejdelse af lokalplaner for boligområderne. 

Sagsfremstilling

Området

Området er omfattet af forslag til kommuneplanramme 51.B16 og 51.R7, og omfatter dermed følgende matrikler: 4d og 4f, Ørskov By, Snejbjerg, samt 6p og 6h, Bassumgård, Snejbjerg, samt 2æ, Snejbjerg By, Snejbjerg. Området omfatter desuden matrikel nr. 41, 42 og 71, alle Vestervang, Herning Jorder, der ligger som en østlig afgrænsning til Tyvkær Bæk.

 

Luftfoto fra 2016 over området

 

Plangrundlag

Herning Kommuneplan 2017-2028

Kommuneplanramme 51.B16 for et område til boliger ved Sønder Bassumgård giver mulighed for at området anvendes til boliger. Bebyggelsen skal have tæt-lav karakter, dog kan der etableres enkelte åben-lav boliger. Der kan være beskyttet natur indenfor eller omkring område 51.B16. Dette skal der tages højde for i den kommende planlægning for området.

Kommuneplanramme 51.R7 for et rekreativt område til fritids- og naturformål ved Teglvænget giver mulighed for at området anvendes til idræts- og fritidsformål for eksempel baneanlæg til golf og lignende samt til naturområde/grøn kile. Der må ikke etableres ny bebyggelse i området. Eksisterende større beplantninger skal søges bevaret.

 

Lokalplan 51.B16.1

Begge kommuneplanrammer samt kommuneplanramme 51.BL8 er omfattet af den eksisterende lokalplan 51.B16.1 for boliger, golfbane og institutionsområde ved Langvadbjerg. Lokalplanen har blandt andet til formål at sikre mulighed for opførelse af attraktive boliger som en del af et golfmiljø i den nordlige del af området, og at regulere bebyggelsens placering, omfang og udformning, så området får et sammenhængende arkitektonisk udtryk og der tages hensyn til det omkringliggende landskab.

 

Helhedsplan for Langvad Enge

Helhedsplanen er opdelt i fire områder; to åben/lav boligområder med hver sit kendetegn i disponering og infrastruktur, et boligområde syd for søen med tæt/lav bebyggelse og et rekreativt område ud til Tyvkær Bæk. Planen opretholder således grønne strøg mellem Herning og Snejbjerg som en del af den blå-grønne ring om Herning.

 

Forslag til helhedsplan

 

Området vejbetjenes primært fra Ringkøbingvej, men kan ligeledes tilgås fra Gødstrupvej. Lodsejer af matrikel nr. 6p, Bassumgård, Snejbjerg, har erhvervet det areal, der i lokalplan 51.B16.1 er reserveret som primær vejadgang til betjening af det i lokalplanen udlagte boligområde fra Ringkøbingvej. Vejen er dog aldrig blevet etableret.

Helhedsplanen for Langvad Enge foreslår en anden vejadgang fra Ringkøbingvej, da vejadgangen skal betjene både boligområde 1 og 2. Det foreslåede vejforløb ligger i en mere direkte linje til boligområde 2, og er samtidig tættere på boligområde 1 end den reserverede vejadgang. Forvaltningen skønner desuden, at det vil være hensigtsmæssigt at bevare den nyligt anlagte cykelsti samt de landskabelige kvaliteter omkring det naturbeskyttede område, som den reserverede vejadgang var planlagt til at bryde igennem.

 

Boligområde 1 er afgrænset af matrikel nr. 4d og 4f, Ørskov By, Snejbjerg. Området er disponeret ud fra en tanke om, at samlingsstedet skulle findes centralt i udstykningen. Udstykningen vender sig således ind mod sig selv med et ”torv”, der kan danne rammerne for et godt naboskab og evt. regnvandshåndtering. Området er udlagt som åben/lav boligbebyggelse. Helhedsplanen giver mulighed for at indarbejde/bevare de to eksisterende boliger.

 

Boligområde 2 er afgrænset af matrikel nr. 6h, Bassumgård, Snejbjerg, samt delvist af matrikel nr. 6p, Bassumgård, Snejbjerg. Området er disponeret med en stamvej, hvorfra de øvrige boligveje fordeles. Bebyggelsen orienterer sig mod landskabet, og lader landskabet trænge ind i mellemrummet mellem vejene. Noget af landskabet vil således indgå som en del af bebyggelsens haveareal. På denne måde får alle boliger adgang til de landskabelige kvaliteter i området ved Tyvkær Bæk. Området er udlagt som åben/lav boligbebyggelse. For at opnå en tilstrækkelig høj udnyttelsesgrad ligger helhedsplanen ikke op til at bevare Bassumgård med tilhørende udhuse, der er den eneste eksisterende bebyggelse inden for området.

 

Boligområde 3 er afgrænset af matrikel nr. 2æ, Snejbjerg By, Snejbjerg, og en mindre del af 2c, Snejbjerg By, Snejbjerg. Området er disponeret med bebyggelse i længer eller klynger, der orienteres i en nord-sydgående retning. Bebyggelsens retning åbner op for kig mod søen, der ligger nord for arealet. Området er udlagt som enten tæt/lav eller åben/lav boligbebyggelse. En tæt/lav bebyggelse vil desuden minimere fodaftrykket inden for området, der i dag er karakteriseret af en skovlignende beplantning.

 

Område 4 er afgrænset af den resterende del af matrikel nr. 6p, Bassumgård, Snejbjerg, samt matrikel nr. 41, 42 og 71, alle Vestervang, Herning Jorder. Området er udlagt som rekreativt areal og disponeret med beplantningskiler, der rækker ind mod bebyggelsen i boligområde 2. I områdets østligste del løber Tyvkær Bæk. Der er desuden planlagt regnvandsbassiner til håndtering af regnvand øst for bækken. I områdets sydlige del er registreret et område med beskyttet natur, der består af eng, mose og sø, hvoraf de to sidstnævnte er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens §3. Den vestligste del af området kan på sigt indtænkes som perspektivarealer til boligbebyggelse, dog skal den landskabelige kile rundt om Herning bibeholdes.

 

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ny planlægning for boligområderne 1 og 2 ved Langvad Enge i Snejbjerg i overensstemmelse med helhedsplanens overordnende principper. Forvaltningen anbefaler i første omgang, at ny planlægning igangsættes for boligområde 1 og 2, da lodsejerne af disse områder allerede har udtrykt et ønske om at ville igang med at udvikle på deres arealer.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender helhedsplanen for Langvad Enge i Snejbjerg, og
at Byplanudvalget beslutter, at der igangsættes ny planlægning for boligområderne 1 og 2 i overensstemmelse med helhedsplanens overordnende principper.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

  • Bilag 1 - forslag til Helhedsplan for Langvad Enge i Snejbjerg