Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

71. Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-25-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på møde den 24. januar 2017 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum.

 

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017. Der er i perioden indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanen.

 

Lokalplanforslag nr. 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum endeligt vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01.B14.1 er udarbejdet på baggrund af et ønske om ny planlægning for området, der først og fremmest giver mulighed for en større variation af boformer, men som ligeledes kan danne grundlag for udbud af grunden. I lokalplanen medtages yderligere Aulum Vandværks grund samt det store rekreative areal for at sikre en samlet disponering af området.

 

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 4 ha, som ligger i den vestlige del af Aulum. Lokalplanen omfatter matr.nr.: 1fc, det meste af matr.nr. 1fs samt del af matr. nr. 3a og 1a, alle Lundgård, Avlum. Området ligger i byzone og området er i dag udlagt til bolig- og rekreative formål, men anvendes ved planens udarbejdelse udelukkende som et rekreativt areal.

 

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af daginstitutionen ”Hobitten” og Vestergade, og mod øst af jernbanen. Mod syd og vest afgrænses området af boligområdet Lundgårdsparken. Inden for lokalplanområdet er den eneste eksisterende bebyggelse Aulum Vandværk.

 

Luftfoto over lokalplanområdet med inddeling i delområder.

 

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan, og ledsages derfor af tillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsen til bolig- og rekreative formål, og inddeler området i 4 delområder.

 

Delområder

Området er disponeret med 4 delområder, hvor delområde I omfatter areal til ny boligbebyggelse, vejadgang, parkering og friarealer. Bebyggelsen kan opføres som enten åben/lav, tæt/lav eller som sammenbygget bebyggelse på sokkelgrunde. Fælles for alle bebyggelsestyper er at de højest må opføres i 2 etager med en højde på maksimum 8,5 meter. For åben/lav bebyggelse er bebyggelsesprocenten fastsat til maksimum 30, mens den for tæt/lav bebyggelse, herunder også bebyggelse på sokkelgrunde, maksimum må være 40. Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser for vejbredde og -adgang inden for lokalplanområdet samt at veje skal etableres med fortov i den ene side. Lokalplanforslaget fastsætter ligeledes krav til opholdsarealer og parkeringspladser for henholdsvis åben/lav, tæt/lav og bebyggelse på sokkelgrunde.

 

Delområde II omfatter Aulum Vandværk samt areal til vandindvinding.

 

Delområde III omfatter areal til vandindvinding, jernbanedrift og et eksisterende areal med fredskov.

 

Delområde IV omfatter det rekreative areal og det markante beplantningsbælte, der grænser op til delområde I. Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for karakteren af et sammenhængende beplantningsbælte, dog kan det renoveres, så det får en mere åben karakter, og gennembrydes af stier, hvor det er hensigtsmæssigt.

 

Terrænreguleringen mellem delområde I og III har kulturhistorisk værdi, da den vidner om at arealet tidligere har været anvendt til stadion. Derfor indeholder lokalplanforslaget bevarende bestemmelser for terrænreguleringen.

 

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017. Der er indkommet én indsigelse. Indsigelsen er vedlagt som bilag.

 

Indsigelsen er fremsendt på vegne af Aulum Vandværk, og omhandler flere detaljer i lokalplanens bestemmelser, der vil blive taget højde for i forbindelse med byggemodning af området. Indsigelsen berører primært 2 emner: støjforhold og adgangsforhold. Forvaltningens uddybende kommentarer til indsigelsen kan ses i Bilag 2, mens forvaltningens opsummerende bemærkning er markeret med kursiv nedenfor.

 

1)     Støjforhold

Indsiger gør indsigelse mod lokalplanens bestemmelser om etablering af støjdæmpende foranstaltninger langs delområde 3. Indsiger gør ligeledes opmærksom på, at der bør være et krav om støjafskærmning mellem delområde 1 og 2 på grund af støj fra vandværkets bygninger, og foreslår, at denne støjafskærmning etableres vest for stien c-d.

 

Der bør ikke etableres støjafskærmning, hvor indsiger foreslår, da dette ikke vil have nogen væsentlig virkning på grund af terrænforhold. Herning Kommune har desuden modtaget en ansøgning fra Aulum Vandværk, der ønsker at ændre filtermetode, sløjfe de åbne filtre og indsætte et nyt sæt lukkede filtre.  I samme forbindelse nedlægges iltningstrapperne og reaktionsbassinet. Ansøgningen er ikke færdigbehandlet endnu, men det formodes dog, at eventuelle støjgener fra iltningstrapperne blot vil være midlertidige, og det vurderes derfor ikke at være nødvendigt med en støjmur.

 

2)     Adgangsforhold

Indsiger foreslår, at der tinglyses en vejret for stierne a-b og c-d, da de er af væsentlig betydning for vandværkets drift. Indsiger er ikke enig i, at stien c-d skal have fast belægning. Indsiger mener ikke, at den eksisterende (vand-) forsyningsledning langs skellet til matr. nr. 1gx (institutionen) er nærmere beskrevet i lokalplanens bestemmelser. Indsiger mener, at det bør fremgå af lokalplanen, at der ikke må etableres midlertidige eller varige forhold, der kan skade ledningen eller hindre adgang til vedligeholdelse eller udskiftning.

 

Forvaltningen gør opmærksom på, at man ikke med lokalplanens bestemmelser kan tinglyse en vejret, men blot udlægge vejens eller stiens forløb. Stiens forløb er netop markeret på kortbilag 2, og sikrer således vandværkets adgang til vandboringerne syd for.

 

Af miljømæssige hensyn er det et krav i lokalplanens bestemmelser, at stier befæstes med en uigennemtrængelig belægning, da der skal færdes motorkøretøjer derpå. En fast belægning gør det muligt at opsamle overfladevand. Da det kun er vandværkets motorkøretøjer, der skal færdes på stien, der ellers vil være forbeholdt cyklister og gående, foreslår forvaltningen, at kravet til "at stier etableres med en uigennemtrængelig belægning" fjernes i lokalplanens bestemmelser.

 

Af lokalplanens § 6.4 fremgår det: ”Der må ikke bebygges eller beplantes med træer inden for en afstand af 5 meter fra de på kortbilag 2 viste ledningstracéer.” Der er dermed i lokalplanen taget hensyn til forsyningsledninger. Stien a-b etableres langs med vandledningen, og sikrer således adgang for vandværket til vandledningen. Støjmuren placeres i skel, og bør derfor heller ikke påvirke adgangen til vandledningen i forbindelse med udskiftning eller vedligehold.

 

 

Forvaltningen vurderer, at den indkomne indsigelse ikke i sig selv bør medføre ændringer til lokalplanforslaget, men anbefaler dog, at kravet til fast belægning på stier fjernes fra lokalplanens bestemmelser, da dette efter nærmere overvejelser ikke er nødvendigt med den mængde motordrevet trafik, der forventes på stierne i området, og da kravet ligeledes vil pålægge grundejerforeningen unødige omkostninger i forbindelse med byggemodning og vedligehold af arealet. Forvaltningen indstiller derfor lokalplanforslaget til endelig vedtagelse, med den ene ændring, at lokalplanens bestemmelse 4.6 ændres fra "Der udlægges sti a - b og c - d i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne anlægges med en fast belægning med en bredde på minimum 3 meter. Stierne anlægges langs den nordlige og den østlige afgrænsning af delområde I" til "Der udlægges sti a - b og c - d i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne anlægges med en bredde på minimum 3 meter. Stierne anlægges langs den nordlige og den østlige afgrænsning af delområde I."

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 01.B14.1 for område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum til endelig vedtagelse, dog således
at lokalplanens bestemmelse 4.6 ændres til "Der udlægges sti a - b og c - d i princippet som vist på kortbilag 2. Stierne anlægges med en bredde på minimum 3 meter. Stierne anlægges langs den nordlige og den østlige afgrænsning af delområde I."
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

  • Bilag 1 - Indsigelse fra Aulum Vandværk
  • Bilag 2 - Forvaltningens kommentarer