Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

70. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 for område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum

Sagsnr.: 01.02.15-P16-17-16 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 for område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd har på møde den 24. januar 2017 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum.

 

Tillægget og det tilhørende lokalplanforslag har været i offentlig høring i perioden fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017. Der er i perioden indkommet én indsigelse til planforslagene. Indsigelsen vedrører ikke forhold i kommuneplanen.

 

Kommuneplantillæg nr. 6 for et område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum fremsendes hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum skal give mulighed for at udstykke et område umiddelbart vest for Aulum bymidte til boliggrunde.

 

Kort med oversigt over fremtidig (fuldt optrukken linje) og nuværende (stiplet linje) afgrænsning af rammeområder 01.B14 og 01.OF7

 

For at give mulighed for en stor variation af bomuligheder tilføjes med kommuneplantillæg nr. 6 muligheden for at opføre åben/lav bebyggelse i rammeområde 01.B14. Samtidig overføres der i kommuneplantillæg nr. 6 en mindre del af rammeområde 01.OF7 til rammeområde 01.B14 for at rammeområdernes afgrænsning bliver i overensstemmelse med de faktiske forhold. Der ændres ikke på rammebestemmelserne for rammeområde 01.OF7.

 

Tillæg nr. 6 kan tidligst vedtages efter endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 har været i offentlig høring i perioden fra den 26. januar 2017 til og med den 23. marts 2017. Der er indkommet en indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget, se bilag. Indsigelsen er fremsendt på vegne af Aulum Vandværk og omhandler vandværkets interesser i forhold til støj og adgangsforhold. Forvaltningen har vurderet, at indsigelsen ikke vedrører forhold i kommuneplantillægget. Indsigelsen vil blive behandlet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 01.B14.1 for et område til bolig- og rekreative formål ved Vestergade og Lundgårdsparken i Aulum.

 

Kommuneplantillæg nr. 6 fremsendes derfor til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 6 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Torben Clausen deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

  • Bilag 1 - Indsigelse fra Aulum Vandværk