Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

81. Navngivning af vej til nyt boligområde i Aulum

Sagsnr.: 01.04.00-P27-39-17 Sagsbehandler: Signe Thorsted  

Navngivning af vej til nyt boligområde i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med realiseringen af lokalplan nr. 01.B13.1 for et boligområde ved Rørkærvej i Aulum ønsker bygherre, at adgangsvejen til området navngives.

 

Der har ved offentliggørelsen af lokalplanforslaget ikke været fremlagt forslag til vejnavn for udstykningen, hvilket er normal praksis.

 

Forvaltningen anbefaler at der vælges blandt de 3 forslag. 

Sagsfremstilling

Den nye udstykning i område A (se kort) indeholder 8 byggegrunde til boligbebyggelse. Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra grundejeren af Rugbjergvej 20 om at udvikle dele af ejendommen til et nyt boligområde gennem udstykning af matrikel nr. 6a. Nærværende lokalplan omfatter område A og udarbejdes som den første af to lokalplaner. En lokalplan for område B vil blive udarbejdet senere, når behovet for boliger foreligger. I midten af område B ligger et rekreativt område bestående af skov og med etablering af boliger omkring den. Her vil der kunne skabes et fælles rekreativt areal.

 

 

I forbindelse med navngivning af vej, har bygherre fremsendt forslag 1 og 2. Forvaltningen foreslår alternativt forslag 3.

 

Forslag 1, Rørkærparken

Midlertidig vejadgang for område A sker fra Rørkærvej. Se bilag.

 

Forslag 2, Kronborgparken

Navn på gård nord for udstykningsområdet. Se bilag.

 

Forslag 3, Rugbjergparken

Vejen øst for området og fremtidig vejadgang for område A hedder Rugbjergvej.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til ét vejnavn for området.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget godkendte Rørkærparken som nyt vejnavn

Bilag

  • Oversigtskort udstykning Aulum
  • Kronborg