Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

69. Endelig vedtagelse af lokalplan 11.OF6.2 for Herning Kirkehus

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-17 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.OF6.2 for Herning Kirkehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 26. januar 2016 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus. Planen har været i offentlig høring fra d. 28. januar til den 24. marts 2016. Der er kommet to indsigelser i høringsperioden.

 

På møde den 23. maj 2016 besluttede Byplanudvalget at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplan 12.B22.1 med henblik på at byggeretten skulle reduceres, der skulle ske en bedre arkitektonisk tilpasning til området, parkering skulle i større grad løses på egen grund, og der skulle findes en bedre model for afvikling af trafikken. På baggrund af dette, blev projektet justeret og sendt frem til endelige vedtagelse.

 

På mødet den 15. august 2016 blev sagen udsat med bemærkning om, at projektet var tilstrækkeligt tilpasset i forhold til parkering og trafik, men ikke i forhold til arkitektonisk tilpasning til området og reduktion af byggerettten.

 

Herning Meninghedsråd har fremsendt et nyt skitseforslag efter forudgående dialog med forvaltningen. 

 

Byplanudvalget skal tage stilling til, om det nye skitseforslag skal danne baggrund for endelig vedtagelse af lokalplan 12.B22.1. Det nye skitseforslag giver anledning til forslag om skærpelse af lokalplanens bebyggelsesprocent ved endelig vedtagelse. Derudover foreslås der ikke ændringer i lokalplanen.

 

Lokalplanens nummer 12.B22.1 ændres ved den endelige vedtagelse til 11.OF6.2. Dette skyldes, at kommuneplanrammenummeret for Herning Kirke og kirkehus er blevet ændret ved den igangværende kommuneplanrevision, fra 12.B22 til 11.OF6.

 

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus blev fremsendt til Byplanudvalget til endelig vedtagelse den 23. maj 2016. På dette møde besluttede Byplanudvalget at udsætte sagen med henblik på følgende:

 

1. Reduceret byggeret

2. Bedre arkitektonisk tilpasning til området

3. Parkering i større omfang på egen grund

4. Bedre trafikal afvikling

 

På baggrund af Byplanudvalgets beslutning på mødet den 23. maj 2016 blev projektet for kirkehuset justeret, hvad angår reduceret byggeret, bedre arkitektonisk tilpasning til området, parkeringsforhold og bedre trafikal afvikling. Det justerede projekt blev fremsendt til Byplanudvalget med lokalplanforslaget til endelig vedtagelse den 15. august 2016. På dette møde besluttede Byplanudvalget at udsætte den endelige vedtagelse med begrundelsen, at projektet var tilstrækkeligt tilpasset i forhold til parkering og trafik, men ikke i forhold til arkitektonisk tilpasning til området og reduktion af byggeretten.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag 12.B22.1 for Herning Kirkehus skal muliggøre en udvidelse af det eksisterende kirkehus på baggrund af et konkret projekt.

Lokalplanområdet inddeles i 5 byggefelter samt et fri- og parkeringsareal.

Lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i op til 2 etager med en maksimal højde på 8 meter. Der kan etableres kælder under en del af bebyggelsen.

 

Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse i materialer, farver og arkitektonisk udtryk, ligesom der skal skabes en harmonisk overgang mellem den nye bebyggelse og det tilgrænsende villakvarter. Derfor stilles der lokalplanen krav om, at nybyggeri skal udføres i rødt murværk, og at synlige tagflader skal beklædes med rød vingetegl. Vinduesrammer, døre mv. skal udføres i samme diskrete farve, så der opnås en helhedsvirkning. Facaden mod øst, langs Østre Kirkevej, skal brydes med vinduespartier og mønster eller anden form for variation i facaden.

 

Der må ikke plantes træer i lokalplanområdet. Sammenhængen med Kirkepladsen og karakteren af åbent byrum skal bevares, og de eksisterende, store træer på Kirkepladsen skal fortsat være den karaktergivende beplantning i området.

Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af Østre Kirkevej 1B, der i dag fungerer som kirkebetjentbolig, og har middel bevaringsværdi.

Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af nye veje og stier, og vejbetjenes som i dag fra Nørre Allé og Østre Kirkevej.

 

Med lokalplanen stilles krav om etablering af parkeringspladser. Der skal etableres 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv. Lokalplanen giver mulighed for indbetaling til p-fonden for det antal p-pladser, der ikke kan etableres inden for lokalplanområdet. Der stilles desuden krav om cykelparkering.

Da lokalplanområdet er en del af et bevaringsværdigt bymiljø med stor kulturhistorisk og arkitektonisk værdi, stiller lokalplanen desuden krav om, at retablering af plads og fortovsareal samt nybyggeri og skiltning skal ske efter et projekt, der skal godkendes af Herning Kommune. 

 

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar til den 24. marts 2016. I høringsperioden er der kommet to indsigelser; én fra grundejer Nørre Allé 4 og én fra flere grundejere på Nørre Allé og Østre Kirkevej (ialt 19 husstande). Indsigelserne er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

 

De indkomne indsigelser vedrører:

  • de trafikale forhold - herunder parkeringsforholdene,
  • de arkitektoniske forhold - herunder forholdet til bevarende lokalplan 12.B12.6 for Østre Kirkevej og Nørre Allé,
  • de økonomiske/beliggenhedsmæssige forhold,
  • støj- og skyggegener, samt
  • bevaringsværdig beplantning.

  

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelserne ikke giver anledning til konkrete ændringer i lokalplanforslaget.

 

Bilag IV-arter

Forvaltningen har modtaget en bemærkning fra Natur og Miljø, Herning Kommune vedr. beskyttelse af bilag IV-arter, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Baggrunden for bemærkningen er, at et planforslag efter planloven ikke kan vedtages, hvis gennemførelsen af planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyr der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Der findes store, ældre træer umiddelbart uden for lokalplanområdet, som kan være yngle- eller rasteplads for bilag IV-arter (flagermus).

 

Det er forvaltningens vurdering, at denne bemærkning ikke har direkte betydning for lokalplanforslaget, dels da træerne i området ikke står inden for lokalplanområdets afgrænsning, og dels da det fremgår af lokalplanen, at det er vigtigt at man ved nybyggeri forsøger at skåne træerne og deres rødder, og dermed passe på de gamle træer.

 

Nyt projektforslag

Forvaltningen har i april 2017 efter forudgående dialog med Herning Menighedsråd modtaget et nyt skitseforslag til Herning Kirkehus " Bilag 3 - Nyt kirkehus i Herning 18-04-2017":

 

1. Det nye skitseforslag har et etageareal på ca. 332 m2. Med det eksisterende kirkehus på 441 m2, vil et samlet nyt kirkehus få et etageareal på ca. 773 m2.

 

2. Projektet har en anderledes arkitektonisk fremtræden end de tidligere projekter på Herning Kirkehus. Huset er søgt tilpasset både kirken og det omkringliggende villakvarter i såvel form og materialer. Skitseforslaget tager afsæt i det eksisterende kirkehus og dennes tagform og materialer. I det nye hus fortsættes taghældningen fra det eksisterende hus belagt med rød vingetegl og knækkes i en tagryd ca. midt på det nye hus. Dermed dannes der et saddeltagsmotiv mod Østre Kirkevej. Facaden er udført i to lag - husets egentlige klimaskærm der udføres i traditionelle tegl samt en udenpå stående facade udført i stænger af tegl - såkaldte "tegl-baguettes". Tegl-stængerne danner en delvist transparent facade mod Østre Kirkevej. Afstanden mellem stængerne varieres, og de "gennemskæres" af nicher for at skabe dybde og variation i facaden. Mellemrummet mellem de to facader anvendes i den sydlige ende til hovedindgang og i den nordlige ende til gårdhave og eventuel sekundær indgang direkte til salen.

 

3. Med det nye skitseforslag opretholdes 6 ud af 10 eksisterende p-pladser - 5 umiddelbart vest for kirkehuset og 1 umiddelbart nord for kirkehuset.

Den nye tilbygning udløser med sine ca. 332 m2 6 nye p-pladser. Her til kommer de 4 p-pladser, der mangler til det eksisterende byggeri. Der skal altså etableres 10 nye p-pladser, eller indbetales til p-fonden for disse.

Herning Menighedsråd har foreslået 2 p-pladser langs Nørre Allé og 3 p-pladser langs Østre Kirkevej, der kan etableres ved at fjerne pullerter. Endvidere foreslås 6 p-pladser umiddelbart nord for kirken mellem kirke og af- og påsætningsvejen - se "Bilag 4 Trafikal afvikling og parkering  ved Herning Kirke og kirkehus"

 

4. Den trafikale afvikling foreslås med det nye projekt justeret i forhold til forslag af d. 15. august 2016. Der foreslås en af- og påsætningszone nord om kirken i samme niveau som vej og fortov med indkørsel fra Østre Kirkevej og udkørsel til Nørre Allé. Se "Bilag 4 - Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus".

 

 

Forvaltningens vurdering

 

1. Byggeret 

Med det nye skitseforslag får kirkehuset et samlet etageareal på ca. 773 m2. Det giver en bebyggelsesprocent på ca. 71.

Forvaltningen vurderer, at bebyggelsesprocenten i lokalplanen, dermed bør nedsættes fra 90 til 80.

 

2. Arkitektonisk fremtræden

Forvaltningen vurderer, at det nye skitseforslag til Herning Kirkehus har et stærkt arkitektonisk hovedgreb, der i sit udtryk med materialer og form refererer til sine omgivelser samtidig med, at det er helt sit eget. Det eksisterende kirkehus er blevet integreret i det nye skitseforslag, så det fremstår som en samlet arkitektektonisk idé for ét kirkehus.

 

3. Parkering

Det er forvaltningens vurdering, at de 5 p-pladser langs Østre Kirkevej og Nøre Allé vil kunne indgå i parkeringsregnskabet. De 6 p-ladser inde på kirkepladsen umiddelbart nord for kirken vurderes dog at være en for komprimeret og skæmmende løsning i forhold til kirken. Der gøres opmærksom på, at alle de ovenfor nævnte p-pladser er beliggende uden for lokalplanområdet og er i stedet omfattet af "lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirke og Kirkeplads", der giver mulighed for at etablere p-pladserne. Der er på forslaget "Bilag 4 Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus" indtegnet 40 cykel p-pladser. Forvaltningen vurderer, at der på sydsiden af det eksisterende kirkehus også kan etableres cykelparkering, så der opnås de 50 pladser, lokalplanen stiller krav om.

 

4. Den trafikale afvikling

Den foreslåede af- og påsætningszone umiddelbart nord for kirken vurderes at kunne fungere. Zonen er omfattet af "lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirke og kirkehus", og kan etableres inden for lokalplanens bestemmelser.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det nye skitseforslag til Herning Kirkehus vil kunne realiseres inden for forslag til "lokalplan12.B22.1 for Herning Kirkehus". Lokalplanen kan dermed vedtages endeligt (som 11.OF6.2) uden genfremlæggelse. Lokalplanafgrænsningen betyder dog, at der ved ansøgning om byggetilladelse til det nye projekt skal søges en mindre dispensation til "lokalplan 12.B12.4 for Herning Kirke og kirkehus" for at muliggøre etablering af indgangspartiet med afskærmning mod Østre Kirkevej udført i tegl-baguettes.

 

Det kan overvejes, om der forud for endelig vedtagelse bør gennemføres en orientering om projektet for naboerne i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender skitseprojekt "Bilag 3 - Nyt kirkehus i Herning 18-04-2017"
at Byplanudvalget godkender "Bilag 4 - Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus", idet der tages stilling til, om der kan etableres p-pladser til Herning Kirkehus i lokalplanområde 12.B12.4
at Byplanudvalget indstiller lokalplan 11.OF6.2 til endelig vedtagelse, idet bebyggelsesprocenten reduceres fra 90 til 80
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsættes med henblik på naboorientering forud for endelig vedtagelse.

Bilag

  • Bilag 1 Indsigelsesnotat lokalplan 12.B22.1
  • Bilag 2 Brev til byplanafdelingen 21_04_17
  • Bilag 3 Nyt Kirkehus i Herning 18_04_2017
  • Bilag 4 Trafikal afvikling og parkering ved Herning Kirke og kirkehus