Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

58. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017- 2028

Sagsnr.: 01.02.03-P15-3-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017- 2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Andreasen, Kaare Hjorth, Andreas Boyschau.

Sagsresume

Forslaget til kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring i perioden 5. oktober - 7. december 2016. På baggrund af veto fra Erhvervsstyrelsen om for store arealudlæg til boliger, blev der fremlagt et forslag til arealreduceringer til offentlig høring i perioden 15. marts til 12. april 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslagene om arealreducering.

 

De indkomne bemærkninger til den første offentlighedsfase indeholder veto fra Erhvervsstyrelsen. Dette veto har forvaltningen forhandlet løsningsforslag til med Erhvervsstyrelsen. Såfremt alle løsningsforslagene imødekommes, vil Erhvervsstyrelsen ophæve sit veto.

Sagsfremstilling

Forslaget til kommuneplan 2017-2028 fremsendes til endelig vedtagelse efter, at de indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen har været til behandling i fagudvalgene. Fagudvalgenes indstillinger fremgår af bilaget. De indkomne bemærkninger har været til behandling i Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vedrørende de pågældende udvalgs fagområder.

Der er i alt indkommet 42 høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Sammenfatning af de enkelte høringssvar med kommentering og indstillinger fra fagudvalg er samlet i bilag 1a, ” Indstillinger til høringssvar til Forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028”. Høringssvarene findes i deres fulde længde i bilag 2a og 2b. 

Forslagene til arealreducering, der har været i offentlig høring i perioden 15. marts til 12. april 2017, er vedlagt som bilag 1b.

 

Punkterne mærket med 0 er forhandlet på forvaltningsplan med Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsens veto ophæves, hvis indstillingerne følges. Kommuneplanen kan ikke vedtages endeligt før Erhvervsstyrelsen har ophævet sit veto.

 

Vedlagt som bilag 3 er et forslag til sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af Kommuneplan 2017-2028.

Bilag 4 omhandler en redaktionel ændring til afsnittet om folkeskoler behandlet af Børne- og Familieudvalget den 1. februar 2017.

 

Forslaget til kommuneplan kan ses på www.kommuneplan.herning.dk.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Kommuneplan 2017- 2028 vedtages endeligt med de indstillede forslag, der fremgår af bilag 1a og 1b og tekstændringen der fremgår af bilag 4 samt

 

at forslag til sammenfattende redegørelse til miljøvurdering af kommuneplanen som det fremgår af bilag 3 godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget indstiller bilag 1a til Økonomi- og Erhvervsudvalget med ændringer til følgende punkter i bilaget:

 

004. Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller til Byplanudvalget, at Byplanudvalget tager stilling til om der skal igangsættes planlægning i form af et tillæg til kommuneplanen, hvor rammeområdet omfatter en total vindmøllehøjde på 140 meter.

Byplanudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslaget til kommuneplan fastholdes med den gældende planlægning med vindmøllehøjde på max 130m.

 

020. Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller til Byplanudvalget, at mulighederne for at etablere et nyt fælles rammeområde for vindmøller og biogas undersøges nærmere i den kommende planperiode.

Byplanudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslag til kommuneplan fastholdes.

 

042. Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at forslaget til kommuneplan fastholdes.

Byplanudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, på baggrund af indgået aftale, at T1 udgår, da der ikke længere er behov for arealet.

 

040. Byplanudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at muligheden for at udpege arealet vest for 86.BL2 til langsigtet byudvikling undersøges i løbet af planperioden.

Forvaltningen oplyste på mødet, at der har været afholdt møde med Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og der oplyses herfra, at der ikke vil ske ændringer på skydebanen som vil imødekomme byudvikling.

I forbindelse med Vind overgår fra landzone til byzone undersøges mulighederne for nye boligområder.

Bilag

  • Bilag 1a Fagudvalgsbehandling og høringssvar.
  • Bilag 1b, Arealreducering
  • Bilag 2a - Samlede indsigelser
  • Bilag 2b - Indsigelse 020
  • Bilag 3. Sammenfattende redegørelse 2017
  • Bilag 4 Tekst fra BFU til Kommuneplan 2017-28