Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

67. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for boligområde ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for boligområde ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 24. januar 2017 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kærmindevej i Herning. Forslag til tillæg nr. 2 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan 12.B12.8 for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til den 23. marts 2017. Der er indkommet én henvendelse med spørgsmål til lokalplanen. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til kommuneplantillægget.

 

Sagsfremstilling

Intentionen i det gældende rammeområde 12.B12 er bebyggelse med en åben/lav karakter og en bebyggelsesprocent på maks. 30.

Rammeområde 12.B12 ændres for at give mulighed for tættere bebyggelse i et område ved Gl. Landevej. Ændringen sker på baggrund af et konkret ønske om at udvikle boliger i området.

Tillægget ændrer bestemmelser om bebyggelsesprocenten, antal p-pladser pr. bolig, antal boliger pr. matrikel samt krav til friareal.

 

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 2 gives der på matrikel nr. 2018m Herning Bygrunde, på hjørnet af Gl. Landevej og Rosenvænget, mulighed for både etagebebyggelse og tæt/lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på op til 75.
Der kan opføres bebyggelse i op til 2 etager med en højde på maks. 8,5 m. Der gives mulighed for flere boliger på matriklen, og der skal etableres opholdsarealer på mindst 50% af boligetagearealet til etagebyggeri og 100% af boligetagearealet til tæt-lav byggeri. Der skal endvidere etableres 1 p-plads pr. bolig til etagebebyggelse og 1½ p-plads pr. bolig til tæt-lav bebyggelse.

 

Rammeområde 12.B12 ændrer ikke fysisk afgrænsning.

 

Tillæg nr. 2 har været i offentlig høring fra d. 26. januar 2017 til den 23. marts 2017. Der er ikke indkommet indsigelser og bemærkninger.

 

Tillæg nr. 2 kan tidligst vedtages endeligt efter endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.