Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

68. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-16 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 24. januar 2017 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 12.B12.8 for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning samt forslag til tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til den 23. marts 2017. Der er indkommet én henvendelse med spørgsmål til planforslagene.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 1218m, Herning Bygrunde, der har et areal på 1201 m². Området er beliggende nord for Herning midtby på hjørnet af Gl. Landevej og Rosenvænget, der afgrænser området mod øst og syd. Mod vest afgrænses området af en række træer mod naboejendommen, der er et toetages lejlighedskompleks. Mod nord afgrænses området af en villagrund.

 

Eksisterende bebyggelse

I området findes en eksisterende bygning fra 1937. Bygningen er opført i 2 ½ etager med kælder og er ombygget fra 6 store lejligheder til 18 små boliger i form af værelser til udlejning – i alt 560 m² boligareal.

 

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at give mulighed for boligbebyggelse, der er indpasset i bymiljøet på hjørnet af Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning. Det er også lokalplanens formål at sikre etablering af grønne friarealer til boligerne. Lokalplanen skal også sikre mulighed for parkeringspladser til ny bebyggelse samt vejadgang til områdets boliger. Der er mulighed for at opføre 8 nye boliger. Hvis eksisterende bebyggelse bevares, kan der dog kun opføres 4 nye boliger umiddelbart nord for den eksisterende bebyggelse.

 

Der stilles krav om en bebyggelsesprocent på maksimum 75. Ny bebyggelse skal tilpasses det omkringliggende bymiljøs arkitektoniske udtryk. Dette sikres bl.a. ved at udlægge et byggefelt, der flugter med villabebyggelsen langs Rosenvænget. Der gives mulighed for at opføre karnapper, der flugter med lokalplanområdets eksisterende bygning på op til 5 meter i bredden. For at sikre en bygningsskala, der passer ind i området, stilles der krav om en bygningshøjde på maks. 8,5 meter i maks. 2 etager og en husdybde på maks. 10 meter.

 

Planforhold

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocenten, antal p-pladser pr. bolig, antal boliger pr. matrikel samt krav til friareal, hvorfor der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028.  

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 26. januar 2017 til den 23. marts 2017.

 

Der er indkommet én henvendelse fra naboer til lokalplanområdet med spørgsmål og bemærkninger til lokalplanen. Spørgsmålet omhandler Herning Kommunes hjemmel til at nedlægge eksisterende parkeringspladser. Endvidere mener naboerne, at lokalplanområdets beboere har vundet hævd på parkeringsarealet.

 

Forvaltningen vurdering 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af byggeri på et areal, der i dag anvendes til parkering. Arealet er imidlertid ikke registreret som parkering, hvorfor der i den pågældende sag ikke er tale om nedlæggelse af p-pladser. Herning Kommune har ikke hjemmel til at kræve arealet opretholdt til parkering.

Det at vinde hævd er at vinde ret til ellers uretmæssig brug. Man kan ikke vinde hævd i henhold til aftale. Lejerne i ejendommen Gl. landevej 22 kan derfor formentlig ikke vinde hævd på brugen af parkeringspladserne, idet den ret sikkert er sket efter aftale med udlejer. Der stilles i lokalplanen krav om etablering af 1 p-plads pr. ny bolig i etagebyggeri og 1½ p-plads pr. ny bolig i tæt-lav byggeri. Der stilles endvidere krav om, at der skal udlægges areal til 6 p-pladser til det eksisterende byggeri.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 12.B12.8 til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

  • Brev fra nabo på Rosenvænget