Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

82. Anmodning om tilbageførsel af matr. nr. 33 ai og 33 ak, Snejbjerg til landzone

Sagsnr.: 01.03.02-P15-1-17 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Anmodning om tilbageførsel af matr. nr. 33 ai og 33 ak, Snejbjerg til landzone

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ejer af matrikel 33ai og 33ak Snejbjerg By, Snejbjerg har anmodet om, at få tilbageført arealerne fra byzone til landzone.

 

En tilsvarende anmodning blev behandlet af byrådet den 1. april 2014, hvor der blev givet afslag.

 

Arealerne benyttes til landbrugsdrift. Arealerne er omfattet af kommuneplanramme 51.BL6 for blandet bolig og erhverv. 51.BL6 ønskes på sigt ændret til et rent boligområde med tæt-lav bebyggelse.

 

Det er forvaltningens vurdering, at arealet ikke bør tilbageføres til landzone, da der kun resterer få nye byggemuligheder til boliger i den sydlige del af Snejbjerg, Snejbjerg skoles distrikt. 

Sagsfremstilling

Ejer af matrikel 33ai og 33ak Snejbjerg By, Snejbjerg har anmodet om, at få tilbageført jorden fra byzone til landzone, da der efter ejers mening ikke er efterspørgsel på arealerne til byggeri.

Samtidig giver tilbageførslen en mindre beskatning af arealerne. Arealerne benyttes i dag til landbrugsdrift. Arealerne er beliggende i den sydøstlige del af Snejbjerg, syd for Snejbjerg Hovedgade.

 

Arealerne er markeret med rødt i kortudsnittet

 

Arealerne er omfattet af kommuneplanramme BL6 for blandet bolig og erhverv.

BL6 må forventes på sigt ændret til et rent boligområde med tæt-lav bebyggelse.

Det er forvaltningens vurdering, at arealerne ikke bør tilbageføres til landzone, da der kun resterer få nye byggemuligheder til boliger i Snejbjerg skoles distrikt. En tilbageførsel vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028 med det formål at reducere kommuneplanramme 51.BL6.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meldes afslag på anmodning om at få overført matrikel 33ai og 33ak fra byzone til landzone. 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Forslag til ændring af plan for bolig/erhvervsområdet i Snejbjerg