Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

60. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørerende en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 20 udlægges et nyt rammeområde 29.E13 Erhvervsområde for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål.

 

Rammeområde 29.E13.1 Erhvervsområde for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds fastlægger bestemmelser for bebyggelsesforhold, infrastruktur, miljøforhold, opholdsarealer og zoneforhold.

 

Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager og med en højde på mere end 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 %. Der skal etableres mindst 1 p-plads pr. ansatte. Den mindst tilladte miljøklasse er 3 og den maksimalt tilladte miljøklasse er 5. Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 10 % af etagearealet.

 

Rammeområdet ligger i landzone, og skal forblive i landzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028, er en forudasætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 29E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds.

 

Med den forestående ændring af planloven forventes en skærpet regulering af erhverv i det åbne land.  Forvaltningen bemærker derfor, at der kan være risiko for at Erhvervs- og Vækstministeriet vil nedlægge veto mod forslaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at forslag til tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 Erhvervsområde for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds foreløbigt vedtages
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

  • KP 20 Foreløbig vedtagelse