Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

61. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P16-9-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 20. februar 2017 (punkt 29) besluttet at igangsætte planlægning for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds.

 

Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan 29.E13.1 Virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds, som giver mulighed for at opføre 1.450 m2 ny bebyggelse.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor den ledsages af kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende mellem Sindingvej og Sunds Omfartsvej. Området afgrænses mod vest, nord og syd af landbrugsarealer. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af en landbrugsejendom med tilhørende minkfarm. Lokalplanområdet er ca. 1,56 ha.

 

Lokalplanforslaget er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder, at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører, skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden ét år efter driften er ophørt. Lokalplanforslagets bonusvirkning kan ikke pålæggets eksisterende bebyggelse og anlæg.

 

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for området.

 

Lokalplanens indhold

Bebyggelse kan opføres som erhvervsbebyggelse op til 1.450 m2.Bebyggelse må opføres med en højde på maksimalt 8,5 meter. Der kan etableres tekniske anlæg med en højde på op til 12 meter over det naturlige terræn. Bebyggelse skal så vidt muligt opføres med samme farvenuancer på facader og tag som de nuværende bygninger.

 

Natur

Lokalplanen stiller krav om etablering af 5 meter brede beplantningsbælter for at afskærme virksomheden med det åbne land. En del af den eksisterende beplantning i området kan indgå i beplantningsbælterne.

 

Vejadgang

Vejadgang til lokalplanområdet er fra Hollingholtvej, hvor de eksisterende adgangsveje benyttes.

 

Parkering

Der skal etableres parkering svarende til minimum 1 p-plads pr. ansatte.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 29.E13.1 virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

  • LP 29.E13.1 Foreløbig vedtagelse