Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

59. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde vest for Brandevej i Fasterholt

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde vest for Brandevej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har besluttet, at plangrundlaget for et boligområde på boldbanerne til den tidligere Fasterholt Skole skal ændres. Derfor er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 73.B5.1 Boligområde vest for Brandevej i Fasterholt.

 

Fasterholt Skole er solgt til Udviklingsselskabet i Fasterholt ApS, som har til formål at styrke byudviklingen i Fasterholt.

 

Lokalplanforslag nr. 73.B5.1 Boligområde vest for Brandevej i Fasterholt sendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

For at tilgodese et fortsat udbud af byggegrunde i Fasterholt, inddrages de tidligere boldbaner til Fasterholt Skole vest for Brandevej til byudvikling. I forbindelse med lokalplanen fastholdes et eksisterende grønt fælles område i lokalplanen.

 

 

 

Lokalplanen

Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder. Delområde I udgør den østlige del af lokalplanområdet. Området skal anvendes til grønt område med boldbaner og bypark. Her kan være mulighed for leg, grill med videre. Området forbliver byens grønne område.

Delområde II udgør den sydvestlige del af lokalplanområdet. Det må kun anvendes til boligformål i form af åben / lav boligbebyggelse, fælles friareal og areal til regnvandshåndtering.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må højest være 30. Bebyggelsen må højest opføres i 2 etager. Den maksimale højde på bebyggelsen må være 8,5 meter.

Der er mulighed for at udstykke omkring 6-7 grunde inden for lokalplanområdet.

Befæstelsesgraden for den enkelte grund, må ikke overstige 40 %, for at minimere mængden af overfladevand, der skal håndteres inden for lokalplanes delområde II.

  

Lokalplanenforslaget er i overenstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, som udlægger området til boligformål.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 73.B5.1 - Boligområde vest for Brandevej i Fasterholt til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Lokalplanforslag 73.B5.1