Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

81. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012, Byplanudvalgets område - Serviceområderne 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse og 09 Trafik

Sagsnr.: 00.30.00-S00-994-11 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012, Byplanudvalgets område - Serviceområderne 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse og 09 Trafik

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det korrigerede budget pr. 31. marts 2012 og det forventede regnskab for 2012.
 
Sammenfattende viser opfølgningen, at

  • med hensyn til driften på serviceområde 03 holder det forventede regnskab for 2012 sig indenfor budgetrammen.

  • vedrørende anlæg på serviceområde 03 og 09 viser opfølgningen en negativ afvigelse på i alt 6,243 mio. kr., hvilket har baggrund i forventet forbrug på igangværende anlægsprojekter, der afventer frigivelse af overførsler fra 2011 til 2012.  

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i to hovedområder: drift og anlæg.
 
Drift:
Det forventede driftsregnskab for 2012 på serviceområde 03 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. marts fremgår af skemaet herunder.

 

[image]

Det fremgår, at det forventede regnskab stemmer overens med det korrigerede budget pr. 31. marts 2012.

 
Byplanudvalget har ingen drift på serviceområde 09 Trafik.
 
Anlæg:
Det forventede anlægsregnskab for 2012 sammenholdt med det korrigerede budget pr. 31. marts 2012 fremgår af skemaet nedenfor.

[image]

Det fremgår, at der ved budgetopfølgningen er en negativ afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på i alt 6,243 mio. kr., hvilket har baggrund i forventet forbrug på anlægsprojekter, der afventer frigivelse af overførsler fra 2011 til 2012. Den indstillede nettooverførsel fra 2011 til 2012 er på 7,578 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at budgetopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2012 og i Byrådet den 19. juni 2012.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Økonomiinfo 2012, 1. kvt. - DRIFT, SO 03, BYP
  • Økonomiinfo 2012, 1. kvt. - ANLÆG. SO 03 og 09, BYP