Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

72. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 for Nygade og Skolegade

Sagsnr.: 00.00.00-P19-931-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 for Nygade og Skolegade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet den 31. januar 2012, punkt 21, forslag til kommuneplantillæg nr. 72 for området på hjørnet af Nygade og Skolegade i Herning.
 
Forslag til kommuneplantillæg nr. 72 har været i offentlig høring fra den 8. februar 2012 til den 4. april 2012. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslaget.


 

Sagsfremstilling

Gennem en årrække er der gjort en række forsøg på at udvikle området ved den tidligere Brandstation på hjørnet af Skolegade og Nygade i Herning.
 
Med forslag til tillæg nr. 72 etableres et nyt centerområde, ved at en mindre del af rammeområde NØB22 og B12 sammenlægges til et nyt centerområde.
I rammerne for lokalplanlægningen foreslås det, at bebyggelse kan opføres i op til 5 etager, dog således at der sker en arkitektonisk og højdemæssig tilpasning til den omgivende bebyggelse.
 
Der er indkommet en bemærkning fra Museum Midtjylland som bemærker, ”området ligger i umiddelbar tilknytning til en ganske omfattende bebyggelse fra jernalderen, samt grave og gårde fra vikingetiden som er undersøgt blandt andet i forbindelse med omlægningen af torvet og på hjørnet af Nygade og Skolegade”.
Ligeledes bemærkes der, ”vi vil derfor gøre opmærksom på at der efter al sandsynlighed er bevarende fortidsminder i området, og som følge deraf må der påregnes såvel arkæologiske forundersøgelser som udgravninger, inden eventuelle anlægsarbejder kan gå i gang”.
 
Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen vedrørende eventuelle arkæologiske fund ikke er til hindring for en realisering af planlægningen i området.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 72 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Herning Museum påregner arkæologiske undersøgelser i f.m. tillæg 72