Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

73. Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C33.1 - Centerområde på hjørnet af Nygade og Skolegade

Sagsnr.: 01.02.05-P00-28-11 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C33.1 - Centerområde på hjørnet af Nygade og Skolegade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet den 31. januar 2012, punkt 22, forslag til lokalplan 11.C33.1 - Centerområde på hjørnet af Nygade og Skolegade i Herning.
 
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. februar 2012 til den 4. april 2012. Der er i høringsperioden indkommet 7 indsigelser og bemærkninger til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter den tidligere Brandstation, Skolegades parkeringsplads, Børnehaven Asylet, ejendommene Nygade 12 ”Nis Petersens hus” – Nygade 14 samt to ejendomme i den sydlige del af skolegade. I lokalplanforslaget udlægges området til centerformål med en meget bred anvendelse.
 
Bebyggelsen foreslås opført i op til 5 etager på hjørnet af Nygade og Skolegade, idet den aftrappes gradvist til maksimum 2 etager for at tilpasses den omgivende bebyggelse, som er villaer og købstadshuse.
 
Der er i lokalplanforslagets offentlige høringsperiode indkommet 7 indsigelser og bemærkninger til planforslaget.
 
De 7 indsigelser/bemærkninger omhandler følgende:
1.
Ejere Nørre Allé 3 og 5

Indsigelsen vedrører primært bebyggelse i byggefelt C1, C2 samt B2, at byggeriet vil være til gene for de omkringliggende villaer. At der er bevaringsværdige bygninger i området samt de grønne træk langs Nygade.

2. Hernings Sogns Menighedsråd
Indsigelsen vedrører indbliksgener til præstegårdshaven, bygningshøjder og en ønsket indkørsel fra Nygade langs præstegårdshavens vestlige skel.
3.
Kgl. Bygningsinspektør
Indsigelsen vedrører indbliksgener til præstegårdshaven, bygningshøjder og en ønsket indkørsel fra Nygade langs præstegårdshavens vestlige skel.
4.
Viborg Stiftsøvrighed
Indsigelsen vedrører indbliksgener til præstegårdshaven, bygningshøjder og en ønsket indkørsel fra Nygade langs præstegårdshavens vestlige skel.
5.
Børnehaven Asylets bestyrelse, med tilhørende 349 håndskrevne underskrifter og 329 digitale underskrifter.
Indsigelse omhandler bevarelse af Børnehaven Asylet.
6.
Forældre til børn i Børnehaven Asylet
Indsigelse omhandler bevarelse af Børnehaven Asylet.
7.
Forældre til børn i Børnehaven Asylet
Indsigelse omhandler bevarelse af Børnehaven Asylet.
 
Ad 1: Der er enkelte bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanes område. Nis Pedersens Hus’ placering i forhold til forløbet langs Nygade er uhensigtsmæssig, og forvaltningen vurderer, at der opnås en bedre sammenhæng i beplantning, fortov og cykelsti ved at lade huset nedrive i forbindelse med en byudvikling. I lokalplanforslaget indgår et lille torv som kan opkaldes efter Nis Petersen.
Der er forvaltningens vurdering, at der bør ske en justering i lokalplanen i forhold til byggefelterne C1 og C2 og deres afstand til skel, for at mindske indbliksgener til de omkringliggende villaer.
 
Ad 2-4: Der er forvaltningens vurdering, at højden på byggeriet er acceptabel. Byggefelt C1 og C2 i 2 etager og en maksimum bygningshøjde på 7 meter og byggefelt B2 i 2-3 etager og en maksimum bygningshøjde på 11 meter.
Forvaltningen vurderer at afstanden fra skel ved præstegårdshaven til byggefelt C2 bør præciseres med en minimum afstand i lokalplanen, i forhold til at mindske indbliksgener.
Det er forvaltningens vurdering, at den fra indsiger ønskede indkørsel fra Nygade, er en trafikal uhensigtsmæssig løsning. Indkørslen vil have overkørsel over fortov og cykelsti og er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til lyskrydset ved Skolegade og udkørsel fra Nørre Allé.
 
Ad 5-7: Byrådet besluttede på deres møde den 11. oktober 2011, ”at kontrakten, senest med virkning fra 1/8 2012, opsiges med følgende institutioner og børnene overflytter til andre institutioner: Vindstyrken, Fredshegn, Troldhytten, Asylet, Lindely”.
Den selvejende daginstitution Børnehaven Asylet har fremsendt fornyet ansøgning om godkendelse af ændring til privat daginstitution i h.t. Dagtilbudslovens §19, stk. 5. Børne- og Familieudvalget har på et møde den 14. december 2011 godkendt, at der etableres privat institution med virkning fra 1/8 2012, jf. opsigelsesbestemmelserne i kontrakten”.
På baggrund af tidligere beslutninger er det forvaltningens vurdering, at hele lokalplanen bør vedtages, men at der er mulighed for at udvikle lokalplanområdet i etaper, således at Børnehaven Asylet kan blive i området i en periode.
 
En opsummering og forvaltningens kommentarer kan ses i vedhæftede indsigelsesnotat, som danner grundlag for forvaltningens indstilling.
 
Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at udvikle området i etaper. En mulig etapeløsning er, hvor Børnehaven Asylet er i anden etape. Ved denne løsningen er det muligt at lave en samlet karréstruktur langs Nygade og Skolegade og hvor Børnehaven Asylet ligger i ”baggården”. Ved denne løsning skal der sikres en adgang til Asylet. Ved en udvikling i etaper kan det være svært at realisere en parkeringskælder i hele lokalplanens område.
En udbygning i etaper kræver ikke de store ændringer i lokalplanen. En ændring vil være, at det sammenhængende udendørs opholdsareal på minimum 1000 m² i lokalplanforslagets §9.3 reduceres til minimum 500 m².

Alternativt kan lokalplanen vedtages, således at Asylet som helhed udgår. De herefter afledte ændringer af lokalplanforslaget fremgår af bilagene.  

 

For at imødekomme indsigelserne som vedrører indbliksgener er det forvaltningens vurdering, at lokalplanens lokalplankort (kortbilag 2) bør justeres så det fremgår, at der skal være en afstand fra skel og til byggefelterne C1 og C2 på minimum 5 meter. Det vurderes ligeledes, at det skal fremgå af lokalplanen at der ikke må etableres vinduer i byggefelt C1 østlige facade, og at facaden skal begrønnes med klatrende planter.
 
Forvaltningen anbefaler, at det tilføjes i lokalplan at der skal etableres overdækket cykelparkering på terræn, da lokalplan ligger bynært og lokalplanen giver mulighed for erhverv og boliger. Endvidrer anbefaler forvaltningen at der etableres en stiforbindelse fra b, delområde II, til den nordvestlige del af lokalplanområdet, således at der skabes en forbindelse på tværs fra Nygade til Skolegade.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 11.C33.1 – Centerområde på hjørnet af Nygade og Skolegade til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 

at § 9.3 ændres til ”der skal etableres sammenhængende udendørs opholdsareal på minimum 500 m², inden for det på kortbilag 2 viste areal. Opholdsarealet skal fremstå grønt og anlægges efter en samlet plan, samt have en placering og indretning, som er egnet til formålet”.

 

at der tilføjes under § 8 ”der ikke må etableres vinduer i byggefelt C1 østlige facade og facaden skal begrønnes med klatrende planter”.

 

atr> at der tilføjes under § 4 ”der skal etableres overdækket cykelparkering på terræn til minimum 40 cykler”. 

 

at der tilføjes under § 4 "der skal etableres en stiforbindelse gennem bebyggelsen fra b til den nordvestlige del af lokalplanområdet med udgang til Skolegade".

 

at det reviderede lokalplankort indgår i lokalplanen som kortbilag 2. alternativt

 

at Byplanudvalget tager stilling til om Asylet skal udgå af lokalplanen.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 11.C33.1 – Centerområde på hjørnet af Nygade og Skolegade til endelig vedtagelse med følgende ændringer:
 
At der tilføjes under § 8 ”der ikke må etableres vinduer i byggefelt C1 østlige facade og facaden skal begrønnes med klatrende planter”.
 
At der tilføjes under § 4 ”der skal etableres overdækket cykelparkering på terræn til minimum 40 cykler”. 
 
At der tilføjes under § 4 "der skal etableres en stiforbindelse gennem bebyggelsen fra b til den nordvestlige del af lokalplanområdet med udgang til Skolegade".
 
At det reviderede lokalplankort indgår i lokalplanen som kortbilag 2. alternativt. 


At området benævnt II fremtidig får navnet ”Nis Petersens Lund”.
 
Udvalget foreslår at der i forbindelse med salget af grunden, undersøges muligheden for formidling på stedet af evt. væsentlige arkæologiske fund.

Bilag

  • Indsigelsesnotat 11.C33.1
  • Indsigelser 1-4 - lokalplan 11.C33
  • Indsigelser 5-7 - lokalplan 11.C33.1
  • Revideret lokalplankort11.C33.1
  • Alternativt forslag 11.C33.1
  • Notat vedr. ændring ved endelig vedtagelse 11.C33.1