Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

78. Principgodkendelse, indretning af "Sundhedshus" i ejendommen Vejlevej 1, Lind, Herning

Sagsnr.: 01.00.00-P21-2-12 Sagsbehandler: Marius Reese  

Principgodkendelse, indretning af "Sundhedshus" i ejendommen Vejlevej 1, Lind, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Ejeren af Vejlevej 1 ansøger om tilladelse til at anvende ejenommen, som tidliger har været lager og tekstilfabrikation, til Sundhedshus. Det ansøgte er i strid med den gældende lokalplan og forudsætter ændring af kommuneplanen og ny lokalplan.

Sagsfremstilling

På vegne af ejeren af ejendommen Vejlevej 1 er en gruppe i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et ”Sundhedshus” på adressen Vejlevej 1 Lind (Kello bygningen). Gruppens baggrund er dels en sundhedsfaglig uddannelse (fysioterapeut og læge) og dels relevant uddannelse indenfor træning og genoptræning.

Ansøgerne oplyser, at hovedaktiviteten skal være et træningscenter, men desuden vurderes huset velegnet til også at rumme f.eks. kosmetolog, fodterapeut, psykolog, fysioterapeut og lign. faggrupper.


Det er tanken, at huset skal være en forstørret udgave af træningscenteret KROPP på Bytoften 80 i Tjørring. På Bytoften 80 er der, ud over træningscenteret, også fysioterapiklinik.


Hvis lokalplanen for området ikke umiddelbart tillader en sådan anvendelse af ejendommen, ansøges (i fuld forståelse med ejeren af ejendommen) om dispensation fra lokalplanen.

 

Sudhedshuset skal indrettes indenfor de bestående bygningsmæssige rammer.

 

Planforhold.

Ejendommen er reguleret af lokalplan 61.E5.1 vedtaget af byrådet i april 1988. Formålet med lokalplanen er bl.a. at fastlægge anvendelsen til erhvervsformål såsom lettere industri, lager, udstillings- og håndværksvirksomhed.

 

Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens rammer for området, eller med lokalplanen, og forudsætter derfor vedtagelse af nye planforslag for både kommuenplanen og lokalplanen.

 

Det vurderes, at aktiviteten kan indrettes i ejenommen uden at det vil medføre miljømæssige begrænsninger for de nærved liggende erhvervsejendomme. De ansøgte aktiviter ses typisk i centerområder i de centrale byområder. Selvom den aktuelle placering ikke er i driekte forbindelse med centerområdet i Lind, vurderes det dog, at aktiviteterne kan placeres på en hensigtsmæssig måde, da der bl.a. er meget gode trafikale forhold for alle trafikarter.

 

Det vurderes endvidere, at ejendommes grundareal rummer tilstrækkelig mulighed for at etablere de fornødne parkeringspladser.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principgodkender indretning af sundhedshus i ejendommen Vejlevej 1, på betingelse af, at der udarbejdes tillæg til kommuneplanen og ny lokalplan for ejendommen.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.