Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

82. Budget 2013-2016 – Driftsbemærkninger og politiske årsmål på Byplanudvalgets område, SO 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.

Sagsnr.: 00.30.10-Ø02-2-12 Sagsbehandler: Jann Ringtved  

Budget 2013-2016 – Driftsbemærkninger og politiske årsmål på Byplanudvalgets område, SO 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 X
 X

Sagsresume

I forbindelse med budgetlægningen for 2013-2016 skal Byplanudvalget udarbejde forslag til budgettet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding. Efter budgetvejledningens tidsplan skal fagudvalgene løbende og senest den 15. juni 2012 fremsende forslag til budgettet til Koncern Økonomi til viderefremsendelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget og herfra til Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgenes budgetforslag skal i princippet bestå af følgende, opdelt på serviceområder:

  • Politiske årsmål.

  • Driftsbemærkninger.

  • Takstoversigt.

  • Ændringsskema.

 

[image]

 

Ovenstående budgetskema har afsæt i den oversigt, der blev fremlagt på budgetkonferencen den 23. april 2012.
 
På Byplanudvalgets område på SO 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse er der udarbejdet driftsbemærkninger og ændringsskema, samt fire årsmål der vedrører anlægssiden.
 
Byplanudvalget godkendte på møde den 17. april 2012, pkt. 67, de fire årsmål. Med henblik på at præcisere sammenhængen mellem projekt Kirkestien og implementeringen af Herning - Den Levende By foreslås følgende tilføjelse til årsmålet vedrørende Kirkestien:

  • Projekt for Kirkestien er en del af implementeringen af Herning - Den Levende By. Omdannelse af udvalgte baggårde til attraktive byrum med fokus på flere grønne områder, rekreation og ophold skal fremme nye måder at bevæge sig i og bruge byen på.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at tilføjelsen til årsmål vedrørende projekt Kirkestien godkendes

 

at forslaget til driftsbudget 2013 for serviceområde 03 godkendes, og efterfølgende fremsendes til Koncern Økonomi til viderebehandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Driftsbemærkninger 2013 - SO 03 Komm. ejend.-Byfornyelse, BYP. Bilag 2
  • Ændringsskema - SO 03 Komm. ejend.-Byfornyelse, BYP. Bilag 4
  • Mål 2013 - SO 03 Komm. ejend.-Byfornyelse. BYP (m. ændring). Bilag 1