Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

76. Endelig vedtagelse af lokalplan 89.T17.1 - Vindmølleområde nær Tiphedevej ved Abildå

Sagsnr.: 01.02.05-P00-1-10 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan 89.T17.1 - Vindmølleområde nær Tiphedevej ved Abildå

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
     X

Sagsresume

Forslag til lokalplan 89.T17.1(alternativ B) – Vindmølleområde nær Tiphedevej ved Abildå blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 31. januar 2012 og har været i offentlig høring.
Lokalplanforslaget giver mulighed for opstilling af fire vindmøller med en maksimal totalhøjde på 140 meter og en minimum totalhøjde på 100 meter syd for byen Abildå.


På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen lokalplan 89.T17.1B for et vindmølleprojekt ved Abildå til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at realisere et projekt med fire vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 63 (alternativ B) til Herning Kommuneplan 2009-2020, da lokalplanens anvendelse omhandler et VVM-pligtigt anlæg.


Forslag til lokalplan 89.T17.1B – Vindmølleområde nær Tiphedevej ved Abildå blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde d. 31. januar 2012 og har været i offentlig fremlagt i perioden 8. februar til og med den 18. april 2012. I offentlighedsperioden har der været afholdt et borgermøde om planerne i Abildå Forsamlingshus den 8. marts 2012 med deltagelse af projektmager, konsulent, forvaltning og formanden for Byplanudvalget. Omkring 40 borgere deltog i mødet.


Der er indkommet 10 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden, derudover er to bemærkninger fra debatperioden medtaget, se bilag 1 og 1.2. Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støjgener, værditab, tætheden af vindmølleparker i området og forhold vedrørende støj og mink. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indsendte bemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil giver ikke anledning til forslag til ændringer i lokalplanen.


VVM-redegørelse og miljøvurdering
Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument: ”Vindmøller nær Tiphedevej ved Abildå, VVM-redegørelse og miljørapport, december 2011.” I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 og lokalplan 89.T17.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 89.T17.1 - Vindmølleområde nær Tiphedevej ved Abildå til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 - T17- Indkomne bemærkninger og indsigelser
  • Bilag 1.2 - T17 - Bemærkning fra Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Bilag 2 - T17 - Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger
  • Bilag 3 - T17 - Sammenfattende redegørelse