Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

75. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 for Herning Kommuneplan 2009-2020 vedr. vindmølleprojekt nær Tiphedevej ved Abildå

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 for Herning Kommuneplan 2009-2020 vedr. vindmølleprojekt nær Tiphedevej ved Abildå

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
     X

 

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 (alternativ B) til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering har været i offentlig høring.


På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 63 for et vindmølleprojekt ved Abildå til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at realisere et projekt med fire vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet d. 31. januar 2012 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 63B til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for et vindmølleprojekt nær Tiphedevej syd for byen Abildå.

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen har været i offentlig høring i perioden 8. februar til og med den 18. april 2012. Der blev afholdt et borgermøde om planerne i Abildå Forsamlingshus den 8. marts 2012 med deltagelse af projektmager, konsulent, formanden for Byplanudvalget og forvaltningen fra Herning Kommune. Omkring 40 borgere deltog i mødet.

Der er indkommet 10 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden, derudover er to bemærkninger fra debatperioden medtaget. Se bilag 1 og bilag 1.2. Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, støjgener, værditab, tætheden af vindmølleparker i området og forhold vedrørende støj og mink. Bemærkningerne er behandlet med forvaltningens kommentarer i bilag 2.

Bilag 3 indeholder en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne samt baggrunden for, at det valgte forslag indstilles til vedtagelse.

VVM-redegørelsen behandler et hovedforslag med tre vindmøller med en totalhøjde på 130 meter placeret lidt væk ådalen samt to alternativer, hvor vindmøllerne er placeret tæt på ådalen med en totalhøjde på henholdsvis 140 og 130 meter. I forbindelse med den politiske behandling af den foreløbige vedtagelse blev det besluttet at sende planforslagene for alternativ 1 i offentlig høring.

Forvaltningen indstiller alternativ 1 til endelige vedtagelse med følgende begrundelse:

Landskabeligt har det kun meget lille visuel betydning, om det er vindmøllerne i alternativ 1 på 140 meter eller vindmøllerne i alternativ 2 på 130 meter, der vælges. Dog kan vindmøllerne fra alternativ 1 nogle steder virke tunge og bastante.

Vindmøllerne i alternativ 1 har en samlet kapacitet på 12 MW og bidrager med 20% til Herning Kommunes målsætning for ny vindmølleenergi.

Produktionsmæssigt vil vindmøllerne på 140 meter i alternativ 1 producere 65% mere end hovedforslaget og alternativ 2 med vindmøller på 130 meter vil producere 33% mere end hovedforslaget. 

Vindmøllerne i alternativ 1 støjer lidt mindre end vindmøllerne i alternativ 2 ved 8 m/s.

På den baggrund har forvaltningen vurderet, at alternativ 1 samlet set er det bedste forslag.

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse.

 

Bilag 5 er et notat vedr. vindmøller og minkfarme udarbejdet af Videncentret for Landbrug – Pelsdyr. Af notatet fremgår det, at der ikke er noget konkret viden om, hvordan støj og skyggekast påvirker dyrene og produktionen.

Endvidere har Videncenter for landbrug oplyst efterfølgende, at de nævnte generelle sikkerhedsafstande i notatet svarer til grænseværdierne for støj i forhold til Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. I forbindelse med den nærtvedliggende minkfarm er der en mindre overskridelse af støjgrænseværdierne ved selve minkfarmen. Støjgrænseværdierne i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller refererer dog til boliger i det åbne land.

I notatet er det endvidere angivet, at der ikke findes meldinger om negative påvirkninger af produktionen af mink selv fra møller så tæt på minkfarme som ned til 200 meter.


Bilag 6 er taksationsmyndighedens afgørelse om værditab på en minkfarm, hvori det er vurderet, at opstilling af vindmøller tæt på en minkfarm ikke vil forårsage værditab. 


Forvaltningen er blevet oplyst om, at i projektet ved Abildå er ca. 80% af den sydligste vindmølle blevet udbudt svarende til 8.148 andele. De udbudte andele blev overtegnet næsten to gange inden for en afstand af 4,5 km og godt tre gange i hele Herning Kommune. Næsten 80 personer i lokalområdet har tegnet andele i projektet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til endelig vedtagelse, således at VVM’ens alternativ 1 med fire vindmøller med en totalhøjde på op til 140 meter kan realiseres.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 - T17- Indkomne bemærkninger og indsigelser
  • Bilag 1.2 - T17 - Bemærkning fra Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Bilag 2 - T17 - Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger
  • Bilag 3 - T17 - Sammenfattende redegørelse
  • Bilag 4 - T17 - Udkast til VVM-tilladelse
  • Bilag 5 - T17 - Notat vedr. vindmøller og minkfarme
  • Bilag 6 -T17 - Værditabsafgørelse for en minkfarm