Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

80. Orientering: Høringssvar til Holstebro Kommunes vindmølleplan

Sagsnr.: 01.02.20-P17-2-12 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Orientering: Høringssvar til Holstebro Kommunes vindmølleplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Holstebro Kommune har haft kommuneplantillæg nr. 14 – Holstebro Kommunes vindmølleplan i offentlig høring i perioden fra d. 29. februar til den 25. april 2012.
Forvaltningen orienterer om det fremsendte høringssvar med forvaltningens kommentarer og anbefalinger til Holstebro Kommunes vindmølleplan, se bilag.

Sagsfremstilling

I Holstebro Kommunes Vindmølleplan er der udlagt tre vindmølleområder tæt ved grænsen til Herning Kommune. Heraf er to af områderne i forvejen udlagt til vindmølleområder i Holstebro Kommuneplan. Det tredje område er placeret ca. 1 km fra kommunegrænsen til Herning Kommune.
Administrationen har i høringssvaret opfordret Holstebro Kommune til, at den landskabelige påvirkning af Yllebjerg Bakkeø undersøges nærmere i en kommende VVM-redegørelse og miljøvurdering i forbindelse med den kommende planlægning af vindmølleområderne samt bør en kommende VVM-redegørelse og miljøvurdering indeholde en vurdering om et vindmølleprojekt i de udlagte vindmølleområder er i strid med fredningskendelsen af Yllebjerg Bakkeø.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager høringssvaret til efterretning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Herning Kommunes høringssvar_Holstebro_vindmølleplan