Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

74. Endelig vedtagelse af lokalplan for Nørregade 4-18 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P00-8-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Nørregade 4-18 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 11.C9.6 - Nørregade 4-18 i Herning blev foreløbig vedtaget på Byrådsmødet den 31. januar 2012, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den den 8. februar 2012 til den 4. april 2012. Der er i høringsperioden indkommet 3 bemærkninger.

 

Lokalplanforslaget formål er at fastlægge områdets anvendelse til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, restaurationer, servicevirksomheder, boliger og offentlige formål. Lokalplanen skal muliggøre etableringen af restaurant og café i bebyggelsens stueetage med tilhørende udeservering.

Sagsfremstilling

De indkomne bemærkninger omhandler sikring af adgangsveje til boliger ved trappetårne og mulig støjbelastning i forbindelse med udeservering ved Nørregade 4-6. Endvidere omhandler de oplysninger om jordforurening samt oplysninger om elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør.

 

Indsigelsen vedr. sikring af adgangsforhold til hoveddøren/trappetårnene omhandler en bekymring for, at udeservering vil hindre ordentlige adgangsforhold til boligerne på 1.-3. sal. Der er i det skitserede projektforslag for etablering af udeservering allerede taget højde for friholdelse af adgangsvejen til boligerne. Det sker med en bred gang som adskiller bygningen fra området til udeservering. Lokalplanen giver mulighed for etableringen af udeservering, men der er ingen handlepligt på en lokalplan. Adgangsforholdene bliver også reguleret i bygningsreglementet, hvor der er krav til adgangs- og flugtveje, således at der ikke etableres opholdsområder i forbindelse med indgangene.  

Med hensyn til indsigers ønske om en redegørelse vedr. den forventelige øgede støjbelastning fra de udendørs restauranter, kan det oplyses at ved etablering af restauration henvises der til Herning Kommunes forskrift med miljøkrav til restaurationer. Forskriften regulerer støj og lugt.

 

Region Midtjylland oplyser, at omtalte lokalitet i afsnittet om jordforurening, er blevet vurderet og er udgået af Regionens kortlægning. Teksten i redegørelsen vedr. den uafklarede overfladeforurening på grunden Nørregade 10 (matrikel 297) fjernes.  

 

Energi Midt gør opmærksom på, at de har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at lokalplan nr. 11.C9.6 endeligt vedtages, idet lokalplanen tilføjes følgende ændringer:

 

at afsnittet i lokalplanens redegørelse, som beskriver den uafklarede overfladeforurening på grunden Nørregade 10 fjernes.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Lokalplan nr. 11.C9.6_indsigelser_bemærkninger