Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

79. Nedrivning af bevaringsværdig bygning Røjenvej 33, Sunds

Sagsnr.: 02.34.02-P19-91-12 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Nedrivning af bevaringsværdig bygning Røjenvej 33, Sunds

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbeth Rørbæk, Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Røjenvej 33, Sunds, har søgt om nedrivningstilladelse til den gamle del af stuehuset til landbrugsejendommen, med henblik på at opføre en ny tilsvarende bygning.

Sagsfremstilling

Der er tale om stuehuset til en landbrugsejendom med 73ha jord. Der er landbrugspligt og bopælspligt på ejendommen.

 

Eksisterende stuehus er det gamle stuehus opført i 1902, samt en mellemfløj fra 1990 i et 3-længet anlæg, indeholdende boligareal samt garage. Mellemfløjen bibeholdes og sammenbygges med den nye bygning der ønskes opført.

 

Den gamle del af huset er ifølge ejeren i dårlig stand, og det oplyses at det vil være bekosteligt og teknisk set en dårligere løsning at istandsætte det og føre det op til tidssvarende stand.

 

Stuehuset er i Kulturarvsstyrelsens database registreret med en bevaringsværdi i SAVE systemet på 6 (svarende til middel bevaringsværdi) på en skala fra 1-9 hvor 1 er mest bevaringsværdigt.

 

Forvaltningens vurdering er, at bygningen kan nedrives.

 

Det anbefales dog, at nybyggeri opføres i samme arkitektoniske udtryk og med de samme proportioner som det oprindelige byggeri, dvs. som længehus med saddeltag og beliggende, hvor den oprindelig ejendom ligger, så helhedsindtrykket og samspillet med resten af bygningsmassen på ejendommen bevares.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at bygningen kan nedrives, da den vil være forholdsmæssig svær at gøre tidssvarende.

 

at bygningen kan nedrives på betingelse af, at der nyopføres en bygning på samme sted, så samspillet med bestående bygningsmasse tilgodeses.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Billede 1
  • Billede 2
  • Billede 3
  • Røjenvej 33 - oversigtskort 1
  • Røjenvej 33 - oversigtskort 2
  • Røjenvej 33 - facadetegning