Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. august 2018
Mødested: A2.01 i BEK (EKSTRAORDINÆRT)

Dagsordenpunkter

152. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej, Overgade og Skolegade – Herning+

Sagsnr.: 01.02.15-P15-1-18 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej, Overgade og Skolegade – Herning+

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Herning Sygehus flytter til det nye hospital i Gødstrup i 2020. Dermed frigøres et stort areal midt i Herning by til nye formål. Herning Kommune har købt "Sygehusgrunden" med henblik på at planlægge for og udvikle en ny bydel i Herning. Med arbejdstitlen Herning+ har Byrådet op til sommereferien 2017 godkendt en helhedsplan for omdannelsen af sygehusområdet, som skal danne grundlag for planlægningen for den snart forestående omdannelse. Helhedplanen fastlægger først og fremmest en række overordnede principper for disponeringen af eksisterende bygninger og nybyggeri, trafikafvikling, byrum og grønne områder. Under temaet Byliv i Herning+ er der gennemført en proces med involvering af borgerne, gennem en række workshops og orienteringsmøder, hvor der er fremkommet mange ideer og forslag til anvendelse af de eksisterende bygninger, nybyggeriet og byrummene. Disse forslag, er sammen med en sammenfatning af helhedsplanen, indskrevet i Udviklingsprogram for Herning +. På baggrund af udviklingsprogrammet, har forvaltningen udarbejdet forslag til en rammelokalplan - 12.BL5.1 for en del af "Sygehusgrunden". Lokalplanforslaget ledsages af forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning samt forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 blev foreløbigt vedtaget på byrådets møde d. 19. juni 2018. Planforslagene har været i offentlig høring fra d. 21. juni til d. 2. august 2018.

Der er indkommet én bemærkning til planforslagene. Bemærkningen vurderes ikke være en indsigelse.

Forvaltningen fremsender tillæg nr. 42 til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Realisering af udviklingsprogrammet for Herning+ giver muligheder for etablering af et samspil af boliger, erhverv, offentlige formål samt kultur- og fritidsaktiviteter, for at skabe en bydel, hvor de forskellige anvendelser skaber synergi i et levende bymiljø, som er befolket hele døgnet. Med tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 justeres kommuneplanens gældende rammebestemmelser, så de også indeholder mulighed for visse former for detailhandel sammen med boliger samt caféer og restauranter i området. Planlægningen muliggør derfor ikke, at der kan etableres et egentligt bycenter med et stort udvalg af butikker. Det store antal af boliger, som planen åbner for, vil imidlertid give behov for lokal dagligvarehandel til områdets lokale forsyning.

Hele sygehusgrunden omfattes af rammeområde 12.BL5 for byomdannelsesområde til blandet bolig- og erhvervsformål, således at rammebestemmelserne fra rammeområde 12.B24 indarbejdes i rammeområde12.BL5.

Udviklingsprogrammets intentioner om et mangfoldigt og kreativt erhvervsmiljø søges tilgodeset ved, at kommuneplantillægget muliggør visse former for små butikker i forbindelse med f.eks. værksteder, klinikker, wellness- og sundhedsydelser, caféer og restauranter i området.

De nuværende rammebestemmelser for etablering af højhus fastholdes, men antallet af etager øges til 15 med krav om etablering af mindst 12 etager. Bygningshøjden fastholdes til 55 m.

Kommuneplantillægget danner det kommuneplanmæssige grundlag for en række efterfølgende ramme- og byggeretsgivende lokalplaner.

 

Kommuneplanramme 12.BL5

 

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning og forslag til tillæg nr. 42 til Herning Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra d. 21. juni til d. 2. august 2018. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslagene.

 

Bemærkningen er indsendt af ejere af en ejendom i Skolegade. De bor i et dobbelthus uden mulighed for parkering på egen grund. Derfor parkerer de i dag på en p-plads på sygehusets grund med indkørsel fra Skolegade. De henviser til kommuneplanramme 12.B12, som deres ejendom er omfattet af, der angiver 2 parkeringspladser pr. bolig. De håber på, at det fortsat vil være muligt at parkere uden tidsbegrænsning på den pågældende p-plads på sygehusets grund.

Skulle parkeringen blive tidsbegrænset eller betalingsparkering foreslår de, at de kan få tildelt et parkeringskort. Bemærkningen er vedhæftet som "Bilag 1".

 

Forvaltningens vurdering 

Forvaltingen vurderer, at den indkomne bemærkning ikke betragtes som en indsigelse.

Ejendommen i Skolegade er ikke omfattet af kommuneplanramme 12.BL5, mens den pågældende parkeringsplads ligger inden for ramme område 12.BL5 og dermed er omfattet af tillæg nr. 42. Der vil inden for hele rammeområde 12.BL5 blive etableret et vist antal offentlige parkeringspladser på sigt. Hvor og hvor mange fastlægges i den videre udvikling af området.

Bemærkningen vil indgå i det videre sagsforløb.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport, som er samlet i et dokument. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 12.BL5.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse. Den sammenfattende redegørelse er vedhæftet som "Bilag 2".  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 til endelig vedtagelse uden ændringer
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning


Bilag

  • Bilag 1 - bemærkning til lokalplan 12.BL5.1 og tillæg 42
  • Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse - lokalplan 12.BL5.1 og kommuneplantillæg 42