Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. august 2018
Mødested: A2.01 i BEK (EKSTRAORDINÆRT)

Dagsordenpunkter

153. Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-15-18 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Herning Sygehus flytter til det nye hospital i Gødstrup i 2020. Dermed frigøres et stort areal midt i Herning by til nye formål. Herning Kommune har købt "Sygehusgrunden" med henblik på at planlægge for og udvikle en ny bydel i Herning. Forvaltningen har udarbejdet forslag til en rammelokalplan - 12.BL5.1 for en del af "Sygehusgrunden". Lokalplanforslaget ledsages af forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning samt forslag til tillæg nr. 42 til Herning Kommuneplan 2017-2028 blev foreløbigt vedtaget på byrådets møde d. 19. juni 2018. Planforslagene har været i offentlig høring fra d. 21. juni til d. 2. august 2018.

Der er indkommet én bemærkning til planforslagene. Bemærkningen vurderes ikke at være en indsigelse.

Forvaltningen fremsender lokalplanen til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 12.BL5.1 omfatter et område på ca. 10,5 ha og er beliggende umiddelbart nord for Herning bymidte og afgrænses af Møllegade, Gl. Landevej, Skolegade samt den sydlige del af sygehusbebyggelsen.

Lokalplankort

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at danne grundlag for omdannelse af området fra sygehus til en ny bydel i Herning. Lokalplanen skal fastlægge overordnede rammer for områdets struktur og udvikling som grundlag for opfølgende byggeretsgivende lokalplaner. Lokalplanens formål er også at udlægge området til blandet bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål. Lokalplanen skal desuden sikre bevaringsværdige bygninger og sammenhænge - herunder bevaringsværdige grønne områder og beplantning. Lokalplanen skal også muliggøre, at bevaringsværdig bebyggelse kan nedrives ud fra en helhedsvurdering. Endelig er rammelokalplanen en del af udbudsgrundlaget for salget af en del af sygehusområdet.

 

Området er bygget op omkring et centralt byrum, hvor de primære adgange til området mødes. Hermed dannes en korsform - et "Plus", som har givet titlen for omdannelsesprojektet ”Herning+”. Lokalplanen er inddelt i tre delområder. Delområde 1 udgør "Plusset", delområde 2 udgør den nordøstlige del af "Sygehusgrunden", og delområde 3 udgør den nordvestlige del af "Sygehusgrunden".

 

Anvendelse

Bydelen skal rumme en bred vifte af kultur, erhverv, uddannelse og beboelse, der skal skabe et spændende, levende og aktivt bymiljø i Herning+. Med lokalplanen fastlægges anvendelsen inden for lokalplanområdet til blandet bolig- og erhvervsformål i form af boliger, visse former for erhverv, der ikke medfører væsentlige miljøgener, undervisningsinstitutioner, visse former for detailhandel samt kultur- og fritidsaktiviteter.

 

Herning+ er en udvidelse af bymidten. Dog muliggør planlægningen ikke, at der kan etableres et egentligt bycenter med et stort udvalg af butikker. Planen giver dog mulighed for, at der kan etableres meget små butikker i direkte tilknytninger til f.eks. værksteder og boliger. Det store antal af boliger, som planen giver mulighed for, vil imidlertid give behov for lokal dagligvarehandel, og lokalplanen fastlægger derfor mulighed for denne anvendelse. En dagligvarebutik i stueplan skal integreres i en randbebyggelse med f.eks. boliger eller liberale erhverv på de øvrige etager.

 

For at det centrale torv i ”Plusset” kan danne ramme for et levende og aktivt miljø, kræves med lokalplanen, at stueetagerne ud til torvet anvendes til publikumsorienterede funktioner som f.eks. forsamlingslokale med café, åbne værksteder, klublokaler, klinikker, wellnes- og sundhedserhverv. En byggeretsgivende lokalplan for et højhus i området skal endvidere sikre, at tårnets øverste etage er tilgængelig for offentligheden. Det kan f.eks. være i form af en åben udsigtsterrasse og/eller en offentligt tilgængelig restaurant.

 

Bebyggelse

Lokalplanen fastlægger udnyttelsesgraden for hvert af planens delområder med en ramme for det maksimale etageareal af bebyggelsen. I opfølgende byggeretsgivende lokalplaner udlægges byggefelter og/eller byggelinjer for bebyggelsens placering

 

Bevaringsværdig bebyggelse og sammenhænge

Der er inden for lokalplanområdet bygninger, som er registreret med høj eller middel bevaringsværdi. Bebyggelse med bevaringsværdi er i lokalplanen dels vurderet med udgangspunkt i bygningernes bevaringsværdier og dels med udgangspunkt i bygningernes betydning for bymiljøet og for intentionerne med helhedsplanen i øvrigt. I lokalplanen er den bevaringsværdige bebyggelse på den baggrund i princippet opdelt i to kategorier:

 

  1. Særligt bevaringsværdige bygninger, som ikke kan nedrives, og kun må til-og ombygges i overensstemmelse med byggeriets oprindelige arkitektur
  2. Bevaringsværdige bygninger, som kun kan nedrives eller ændres med Herning Byråds tilladelse.

 

Der er tre bevaringsværige grønne byrum, et bevaringsværdigt gårdrum med en gammel lindeallé og anden bevaringsværdig beplantning i form af enkeltstående træer, der så vidt muligt skal bevares.

 

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning og forslag til tillæg nr. 42 til Herning Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra d. 21. juni til d. 2. august 2018. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til planforslagene.

 

Bemærkningen er indsendt af ejere af en ejendom i Skolegade. De bor i et dobbelthus uden mulighed for parkering på egen grund. Derfor parkerer de i dag på en p-plads på sygehusets grund med indkørsel fra Skolegade. De henviser til kommuneplanramme 12.B12, som deres ejendom er omfattet af, der angiver 2 parkeringspladser pr. bolig. De håber på, at det fortsat vil være muligt at parkere uden tidsbegrænsning på den pågældende p-plads på sygehusets grund.

Skulle parkeringen blive tidsbegrænset eller betalingsparkering foreslår de, at de kan få tildelt et parkeringsskort. Bemærkningen er vedhædtet som "Bilag 1".

 

Forvaltningens vurdering 

Forvaltingen vurderer, at den indkomne bemærkning ikke betragtes som en indsigelse.

Hverken ejendommen i Skolegade eller parkeringspladsen, der refereres til, er omfattet af lokalplan 12.BL5.1.

Bemærkningen vil indgå i det videre sagsforløb.

 

Sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport, som er samlet i et dokument. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan 12.BL5.1 er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Den sammenfattende redegørelse er et lovpligtigt dokument, som beskriver, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger og planernes muligheder samt baggrunden for, at planerne indstilles til endelig vedtagelse. Den sammenfattende redegørelse er vedhæftet som "Bilag 2". 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplan 12.BL5.1 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Gl. Landevej, Skolegade og Møllegade i Herning til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning


Bilag

  • Bilag 1 - bemærkning til lokalplan 12.BL5.1 og tillæg 42
  • Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse - lokalplan 12.BL5.1 og kommuneplantillæg 42