Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

25. Ny planlægning for et område ved Platanvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-1-17 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Ny planlægning for et område ved Platanvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en anmodning om ændring af planlægningen for lokalplanområde 14.E4.1 ved Platanvej i Herning. Anmodningen er sendt fra en ejer af en erhvervsejendom på Platanvej, der ønsker planlægnignen ændret, så der fremtidigt vil være mulighed for selvstændige boliger i området. Anmodningen fremsendes hermed til Byplanudvalget til beslutning, om der skal igangsættes ny planlægning for området med henblik på muligheden for selvstændige boliger.

 

Anmodningen blev behandlet Byplanudvalgets møde d. 23. januar 2017 (pkt. 10), hvor det blev besluttet at udsætte sagen med henblik på yderligere oplysninger om eksisterende virksomhedsklasser, afstandskrav mv. Forvaltningen har udarbejdet supplerende notat, der belyser sagen yderligere.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en anmodning om ændring af Lokalplan 14.E4.1 - Erhvervsområde ved Platanvej, Rønnebærvej og Fyrrevej i Herning med henblik på at give mulighed for selvstændige boliger i lokalplanområdet. Ansøger er ejer af en erhvervsejendom i den vestlige ende af Platanvej, hvor vejen har retning nord/syd og har boliger på vestsiden af vejen. Ansøger ønsker en mere fleksibel planlægning i forhold til etablering af boliger i området.

 

Området

Lokalplanområde 14.E4.1 er en del af et større erhvervsområde i den sydvestlige del af Herning. Lokalplanområdet er mod nord afgrænset af matriklerne mellem Platanvej og Dronningens Boulevard, mod øst af Poppelvej; Fyrrevej afgrænser området mod det store erhvervsområde mod syd, og mod vest afgrænses området af et stort, beplantet område, der er udlagt til rekreativt område. 

 

Kommuneplanrammer

 

Plangrundlag

 

Kommuneplanen:

Platanvej er omfattet af to forskellige kommuneplanrammer - 14.E4 og 14.BL1.

Ramme 14.E4 er udlagt til detailhandel til særligt pladskrævende varegrupper, erhvervsvirksomheder, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik samt hotelvirksomhed. Her må etableres erhverv i miljøklasse 1-3.

Ramme 14. BL1 er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål. Her er det fortsat muligt at bygge boliger. Endvidere er det muligt at etablere liberale erhverv, virksomheder der ikke forurener, og visse offentlige funktioner som for eksempel daginstitutioner.

Rammeområde 14.E4 er den nordligste del af et stort erhvervsområde i Herning Syd. Nord for Dronningens Boulevard findes et rammeområde til blandet bolig og erhverv, mens der øst for Messevejen ligger et stort rammeområde til boligformål.

Syd for 14.E4.1 og 14.BL.1 ligger et stort rammeområde 14.E8, der er udlagt til erhverv i miljøklasserne 3-6.

 

Anbefalet minimumsafstand til boliger er for

  • miljøklasse 1 - 0 meter
  • miljøklasse 2 - 20 meter
  • miljøklasse 3 - 50 meter
  • miljøklasse 4 - 100 meter
  • miljøklasse 5 - 150 meter
  • miljøklasse 6 - 300 meter

 

 

Lokalplaner i området

 

Lokalplaner                                            

Lokalplan 14.E4.1 giver mulighed for lettere industri-, service-, lager,- og håndværksvirksomhed. Der må på hver parcel opføres eller indrettes én bolig, når denne anvendes som bolig for virksomhedens indehaver eller en anden person med tilknytning til virksomheden.

 

I den vestligst del af lokalplanområdet, det område der er omfattet af kommunplanramme 14.BL1, må kun opføres eller indrettes bebyggelse til liberale erhverv, mindre ikke genegivende virksomheder, offentlige formål samt boliger.

Lokalplan 14.E4.1 har tidligere været afgrænset af Dronningens Boulevard mod nord og Messevejen mod øst. Der er imidlertid vedtaget to nyere lokalplaner, der har delvist aflyst lokalplan 14.E4.1 - Lokalplan 14.E4.2 og Lokalplan 14.E4.3.

 

Lokalplan 14.E4.2 giver mulighed for erhvervsformål og hotel-virksomhed inden for miljøklasserne 1-3

 

Lokalplan 14.E4.3 giver mulighed for erhvervsformål og hotel/motel-virksomhed inden for miljøklasserne 1-3. Der må opføres én bolig pr. ejendom, når denne anvendes til bolig for en til virksomheden tilknyttet person.

Det store erhvervsområde syd for Lokalplan 14.E4.1 er omfattet af Lokalplan 1.29.1, der giver mulighed for erhvervsformål som produktion, udstilling, salg, service og oplagring (i henhold til kommuneplanen miljøklasse 3-6)

 

Forvaltningens vurdering

Erhvervsområdet mellem Dronningens Boulevard, Messevejen og Fyrrevej har med to nyere lokalplanen - 14.E4.2 og 14.E4.3 - gennemgået en planlægningsmæssig forandring med mulighed for mere støjfølsom anvendelse end tidligere som f.eks. hotel- og motelvirksomhed. Med strækningen langs Dronningens Boulevard vil området sandsynligvis på sigt komme til at rumme mere liberealt erhverv som f.eks. kontorerhverv end værksteder, lager og let industri. Dette vil gøre området mere velegnet til boliger, end det er i dag. Der er dog stadig mulighed for miljøklasse 3 i området, der har en anbefalet minimumsafstand til boliger på 50 meter. Imiddelbart syd for Fyrrevej er der mulighed for at etablere virksomheder i op til miljøklasse 6, der har en anbefalet minimumsafstand til boliger på 300 meter.

 

Det er ofte støj fra virksomhederne der giver anledning til gener og konflikter mellem boliger og erhverv. De vejledende støjgrænser for virkomhederne skærpes markant, såfremt der er tale om selvstændige boliger, hvilket betyder, at det kan være meget vanskeligt at drive selv små håndværksprægede virksomheder hvis de ligger som nabo til selv ganske få selvstændige boliger.

 

Forvaltningen vurderer, at en mulighed for selvstændige boliger i lokalplanområde 14.E4.1 kan få konsekvenser for de omkringliggende erhvervsvirksomheder. Konsekvenserne kan f.eks. være begrænsede udvidelsesmuligheder, indskrænkning i produktionstid, og i værste fald lukning. I "Bilag 2 - Registrering af anvendelse ved Platanvej" gør forvaltningen mere specifikt rede for miljøklasser og afstandskrav i det pågældende område. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at erhvervsområdet forbliver erhvervsområde uden mulighed for selvstændige boliger. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

 at Byplanudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes ny planlægning

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget beslutter at der ikke igangsættes ny planlægning for nuværende.

Bilag

  • Bilag 1 - Anmodning om ændring af planlægningen for området ved Platanvej i Herning
  • Bilag 2 - registrering af anvendelse ved Platanvej