Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

13. Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan vedr. Erhvervsområde syd for Ejstrupvej

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan vedr. Erhvervsområde syd for Ejstrupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 15.8.2016 godkendt igangsættelse af ny planlægning for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt. Formålet med planlægningen er at give en eksisterende virksomhed i området mulighed for at udvide sine aktiviteter.

 

Da lokalplanforslag 73.E1.3 for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af tillæg nr. 7 til kommuneplan 2017-2028 er et ønske om at give en eksisterende virksomhed i erhvervsområdet syd for Ejstrupvej i Fasterholt mulighed for at udvide sine aktiviteter, og samtidig sikre, at den eksisterende forsyningsvej langs Solsortevej ikke belastes yderligere, da den løber langs et boligområde. Således er formålet med tillægget at udvide den eksisterende ramme mod øst og dermed give mulighed for, at der kan etableres en mere direkte forsyningsvej mellem Ejstrupvej og virksomheden.

 

Derudover er formålet med tillægget at ændre bebyggelsesprocenten i området, således at den ikke regnes for området som helhed, men derimod for det enkelte matrikel samt sikre mulighed for etablering af bassiner til forsinkelse og/eller nedsivning af overfladevand i området. Sidst er formålet at reducere rammen således, at en del af området, som omfatter et beskyttet hedeareal, udgår af planlægningen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at

Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. Erhvervsområde syd for Ejstrupvej til foreløbig vedtagelse

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Miljørapport for et Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt
  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017-2028 - 73.E1 Erhvervsområde syd for Ejstrupvej