Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

15. Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. Centerområde ved Torvegade og Bredgade i Sdr. Felding

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-17 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. Centerområde ved Torvegade og Bredgade i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 15.8.2016 godkendt igangsættelse af ny planlægning for et område i Sdr. Felding midtby. Formålet med planlægningen er at give mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik langs Bredgade, umiddelbart nord for den eksisterende butik, som efter opførelsen skal nedrives så arealet kan omdannes til p-pladser i tilknytning til den nye butik.

 

Da lokalplanforslag 95.C2.1 for en ny dagligvarebutik ved Bredgade i Sdr. Felding ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocenten, er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af tillæg nr. 15 til kommuneplan 2017-2028 er, at den ønskede placering af dagligvarebutikken og de tilhørende p-pladser er gennemskåret af en offentlig vej. Således er grundstykket for den ny butik relativ lille, hvorfor bebyggelsesprocenten på 50% fastlagt i den eksisterende kommuneplanramme ikke kan overholdes. Derfor ændres rammebestemmelserne således, at bebyggelsesprocenten frem for at blive regnet for den enkelte ejendom, udregnes for området under et - men kun i det specificerede område.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at

Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. Centerområde ved Torvegade og Bredgade i Sdr. Felding til foreløbig vedtagelse.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 - Centerområde ved Torvegade og Bredgade