Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

22. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for et erhvervsområde ved Dronningens Boulevard

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for et erhvervsområde ved Dronningens Boulevard

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byrådet har den 21. juni 2016 pkt. 182 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 58 for erhvervsområde ved Dronningens Boulevard i Herning.

 

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. juni 2016 til den 8. september 2016. Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

 

Byplanudvalget behandlede planforslaget på mødet den 21. november 2016. Efterfølgende er fremsagt et ønske om yderligere oplysninger om planforslagets indvirkning på naboejendommen, slagteriet Danish Crown. Planforslaget fremsendes derfor på ny til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning. Rammeområdet ligger i den østlige del af Herning. Dronningens Boulevard og jernbanen danner områdets sydlige afgrænsning. Som afgrænsning mod vest ligger Danish Crown, og yderligere mod vest ligger banegården. Silkeborgvej danner den østlige afgrænsning til rammeområdet, mens den nordlige afgrænsning hovedsageligt består af boligbebyggelse. Rammeområdet omfatter således matr.nr.: 408a, 408b, 205a, 205b, 115ag, 115ah, 115y, 114h, 105c, alle Herning Bygrunde, og dele af vejlitra 7000ee og 7000bt. Området udgør et samlet areal på ca. 32.500 m2. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Oversigt over afgrænsning af kommuneplanramme 12.E4

 

Udover at ændre den mindst tilladte miljøklasse fra 2 til 1 ændrer tillægget kun i bestemmelserne for rammeområdets vestligste del (matrikel nr. 408a, Herning Bygrunde), hvor der gives mulighed for etablering af foreningsformål samt cafe-/restaurationsformål i stueetagen.

 

Forvaltningen har vurderet, at den ændrede anvendelse til café/restaurant i lokalplanområdet ikke vil tilføre væsentligt flere mennesker. Denne vurdering er bekræftet af både Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen. Tillægget har således ingen indvirkning på slagteriets mulighed for at opnå en fornyet miljøgodkendelse.

 

Tillægget laver ikke yderligere ændringer i bestemmelserne for rammeområde 12.E4.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 58 har været i offentlig høring i perioden fra 23. juni 2016 til og med 8. september 2016. Der er til kommuneplantillægget kommet 1 bemærkning samt 1 indsigelse i høringsperioden, som er gengivet nedenfor. Forvaltningens kommentarer er markeret med kursiv. Bemærkning, indsigelse og frafald er vedlagt som bilag i deres fulde længde.

 

Bemærkning fra Herning Vand af 15. juli 2016

Herning Vand anbefaler kraftigt, at der bliver etableret foranstaltninger til forsinkelse af regnvandet fra grunden i forbindelse med kommende byggeri, selvom området i dag er 100% befæstet. Det ses ikke i planforslaget, at der er taget hensyn til reduktion af befæstet areal.

 

Da kommuneplantillægget kun ændrer på anvendelsesbestemmelserne for den vestligste del af rammeområdet, har forvaltningen valgt ikke at inddrage hensyn til håndtering af overfladevand i planforslaget. Håndtering af overfladevand samt begrænsning af befæstet areal er behandlet i det konkrete lokalplanforslag i stedet. Forvaltningen vurderer derfor, at bemærkningen ikke giver anledning til ændringer af kommuneplantillægget.

 

 

Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen af 8. september 2016

Erhvervsstyrelsen gør indsigelse efter planlovens §29, stk. 1 og 3 mod forslag til kommuneplantillæg nr. 58 og forslag til bevarende lokalplan 12.E4.6. Indsigelsen begrundes med manglende redegørelse i henhold til bekendtgørelse nr. 371 om planlægning omkring risikovirksomheder.

 

Indsigelsen betyder, at planforslagene ikke kan endeligt vedtages før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, og Erhvervsstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Herning Kommune har den 10. november 2016 fremsendt en redegørelse, og Erhvervsstyrelsen har i brev af 11. november 2016 frafaldet deres indsigelse med krav om at følgende afsnit indarbejdes øverst på side 5 i planforslaget:

 

Kommuneplantillæggets forhold til anden planlægning

I forbindelse med indarbejdelsen af ændringer til kommuneplanrammen har Herning Kommune i henhold til BEK nr. 371 hørt Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen, der er risikomyndigheder for Danish Crown slagteriet i Herning for at sikre, at borgere i Herning ikke udsættes for uacceptabel risiko. Både Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen vurderer ikke, at ændring af arealanvendelsen det pågældende sted fra tankstation til café/restaurant ændrer væsentligt på antallet af personer, der opholder sig på stedet. Miljøstyrelsen er ligeledes enig i, at tilladelse til opførelse af yderligere bruttoareal fordrer, at der foretages en ny beregning af samfundsrisikoen. Herning Kommune ønsker ikke at forringe slagteriets drift- og udviklingsmuligheder unødigt, og har derfor ligeledes været i dialog med slagteriet og i videst muligt omfang forsøgt at imødekomme deres ønsker til planlægningen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for erhvervsområde ved Dronningens Boulevard til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 - Bemærkning fra Herning Vand
  • Bilag 2 - Indsigelse fra Erhvervsstyrelsen
  • Bilag 3 - Frafald af indsigelse fra Erhvervsstyrelsen