Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

14. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt

Sagsnr.: 01.02.05-P00-24-07 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 15.8.2016 godkendt igangsættelse af ny planlægning for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt. Formålet med planlægningen er at give en eksisterende virksomhed i området mulighed for at udvide sine aktiviteter.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

I en screening af miljøpåvirkningerne, er det vurderet, at planlægningens forventede påvirkning af miljøet i form af støj, trafikbelastning, jordforurening samt påvirkningen af det lokale landskab vil være væsentlig. Der skal derfor redegøres for lokalplanens miljøpåvirkninger i en miljørapport som fremlægges parallelt med planerne. 

Sagsfremstilling

Formålet med planlægningen er at give en eksisterende virksomhed i erhvervsområdet ved Solsortevej øst for Fasterholt mulighed for at udvide sine aktiviteter. Derudover vejbetjenes virksomheden langs et boligområde, og formålet er derfor også at finde en alternativ og mere hensigtsmæssig måde at vejbetjene virksomheden på.

 

Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 17 ha., som i lokalplanen er inddelt i 4 delområder bestemt af deres beliggenhed og anvendels, herunder miljøklasse. Derudover er lokalplanens disponering bestemt af en planmæssig afvejning af, hvordan der bedst kan skabes en forbindelse mellem Ejstrupvej og den konkrete virksomhed, med færrest mulige konsekvenser for de eksisterende ejendomme i området og det beskyttede hedeareal.

 

 

Delområde 1 omfatter således området langs Solsortevej og de eksisterende boliger øst for vejen. Selvom en del af området i dag anvendes til boliger, er det hensigtsmæssigt, at det på sigt overgår til erhverv som en del af erhvervsområdet. Herved kommer Solsortevej til at udgøre overgangen mellem erhvervsområdet og boligområdet. På grund af den korte afstand til boligerne fastsættes miljøklassen for delområde 1 til 3. Alligevel skal virksomhederne overholde de vejledende grænseværdier i forhold til boligerne på modstående side af Solsortevej.

 

Delområde 2 omfatter de to eksisterende virksomheder i området. Miljøklassen for dette område er ved lokalplanens udarbejdelse fastsat til 4, hvilket fastholdes i lokalplanen.

 

Delområde 3 omfatter et bælte på 15 meter fra Ejstrupvej langs det østlige skel til en fremstillingsvirksomhed samt den nordligste del af det beskyttede hedeareal. En eventuel ny forsyningsvej mellem Ejstrupvej og virksomheden skal etableres i dette område, om end det vil betyde, at den nordligste del af det beskyttede hedeareal vil blive inddraget til vejareal. Dette skal dog ses i lyset af muligheden for at aflaste Solsortevej og de mange boliger i dette område, som i dag er belastet af tung trafik. En anden konsekvens ved en realisering af dette vejudlæg er at en virksomhed i den nordlige del af området, såfremt de ønkser at udvide mod øst, vil være nødsaget til at krydse en vej mellem deres arealer.

 

Delområde 4 omfatter arealet syd for virksomheden, og vil være området, hvor virksomhedens fremtidige udvidelser skal finde sted. En forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse i delområde 4 vil dog være at vejen i delområde 3 er anlagt. På grund af delområdets afgrænsning vil det dog være muligt for virksomheden at foretage en mindre udvidelse uden der vil blive stillet krav om at den ny forsyningsvej skal etableres.

 

Med hensyn til bebyggelsen i området er lokalplanen meget rummelig i sine bestemmelser. Det betyder, at det kun er ganske beskedent, hvilke krav der stilles til arkitekturen i området. Til gengæld for denne arkitektoniske frihed stiller lokalplanen krav om skærmende beplantningsbælter, hvilket er et landskabeligt karaktertræk i området. Således stiller lokalplanen i delområde 3 krav om etablering af en trærække langs østsiden af den ny forsyningsvej eventuelt kombineret med en mindre støjvold, som også kan beplantets. Derudover skal det eksisterende nord-sydgående plantebælte langs Solsortevej bevares.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstillet forslag til lokalplan nr. 73.E1.3 for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Miljørapport for et Erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt
  • Lokalplanforslag 73.E1.3 for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt