Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

16. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for en ny dagligvarebutik i Sdr. Felding

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-16 Sagsbehandler: Martin Bertelsen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for en ny dagligvarebutik i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 15.8.2016 godkendt igangsættelse af ny planlægningen for et område i Sdr. Felding midtby. Formålet med planlægningen er at give mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik umiddelbart nord for den eksisterende butik, som efter opførelsen skal nedrives således området kan omdannes til p-pladser i tilknytning til den nye butik.

 

 Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en henvendelse fra Dagli´Brugsen i Sdr. Felding, som ønsker at opføre en ny dagligvarebutik i byen. Den eksisterende butik har en central placering i byen, men de gamle butikslokaler er for små og utidssvarende i forhold til det, der i dag kræves af en moderne og funktionsdygtig dagligvarebutik. Derudover er de tilhørende parkeringsforhold ikke optimale.

 

Brugsforeningen har derfor opkøbt to ejendommene på modsatte side af vejen - Bredgade nr. 25 og Strøget nr. 4 med det formål, at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre en ny butik. Herefter skal bygningen med den gamle butik nedrives, og området skal omdannes til en parkeringsplads. En sådan fremgangsmåde betyder, at det under hele byggeperioden vil være muligt at opretholde en fuld funktionsdygtig dagligvarebutik, hvilket er vigtigt for projektets realisering, men også for Sdr. Felding som by.

 

 

Grundstykket for den ny dagligvarebutik er dog forholdsvist lille, ligesom det i sin form er meget irregulært. Dette giver en række udfordringer i forhold til disponeringen af området og særligt i forhold til vareindlevering. I processen har Brugsforeningen derfor indledt forhandlinger med ejeren af Bredgade nr. 29, med henblik på køb af et jordstykke på ca. 100 m2, da det vil medføre en mere regulær grund, som tillader at vareindlevering kan finde sted fra bagsiden af butikken og dermed at lastbiler ikke skal bakke på offentligt vejareal. Derudover vil det være muligt at holde en større afstand til de omkringliggende boliger, hvilket ikke er uvæsentligt i forhold til støj, lugt, brand, skygge m.m. Betingelsen for denne handel er imidlertid, at ejeren af Bredgade nr. 29 ikke bliver stillet dårligere i sine byggemuligheder end før, hvilket han almindeligvis ville være da denne beregnes på baggrund af en procentdel af matriklens størrelse. Lokalplanen omfatter derfor også denne og ved at udlægge byggefelter og fastlægge det maksimale omfang af byggeriet på grunden, sikrer lokalplanen således, at ejeren har de samme byggemuligheder før og efter et eventuelt jordsalg.

 

For at sikre butikken et størst muligt salgsareal giver lokalplanen desuden mulighed for at byggeriet ud mod Bredgade og Strøget kan opføres i 2 etager. Således kan butikkens sekundære funktioner eventuelt placeres på 1. sal. I øvrigt vil det være i god overenssstemmelse med det omkringliggende bymiljø, som arkitektonisk er opført i 2 etager med saddeltag - præcis som den eksisterende butik.

 

I området syd for Bredgade udlægger lokalplanen en p-plads. Den primære adgang til p-pladsen er fra Søndergade, men der åbnes også op for at etablere en adgang fra Bredgade, såfremt det ikke er i konflikt med de handlende, som skal krydse Bredgade til og fra butikken. I den forbindelse stiller lokalplanen krav om, at krydsningen af Bredgade markeres med en hævet flade eller anden hastighedsdæmpende foranstaltning.

 

Længere mod syd, langs Skjern Å udlægges der i lokalplanen et rekreativt område, hvilket i princippet er en videreførelse af de eksisterende forhold.

 

Den eksisterende bagerbutik er medtaget i lokalplanforslaget for at sikre den allerede etablerede kanoophalingsplads, som har adgang via p-pladsen. Bagerbutikken kan fortsætte som hidtil, men kan også omdannes til en anden anvendelse f.eks. bolig.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokaplan nr. 95.C2.1 for en ny dagligvarebutik i Sdr. Felding til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Lokalplanforslag 95.C2.1 for en ny dagligvarebutik i Sdr. Felding