Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

23. Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-15 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Byrådet har den 21. juni 2016 pkt. 183 foreløbigt vedtaget forslag til bevarende lokalplan nr. 12.E4.6 for et erhvervsområde ved Poulsgade i Herning.

 

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 23. juni 2016 til den 8. september 2016. Der er i høringsperioden indkommet 5 bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

 

Byplanudvalget behandlede planforslaget på mødet den 21. november 2016. Efterfølgende er fremsagt et ønske om yderligere oplysninger om planforslagets indvirkning på naboejendommen, slagteriet Danish Crown. I den forbindelse er Bilag 1 - indsigelsesdokument for lokalplan 12.E4.6 suppleret med udtalelser fra både Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen, en uddybende bemærkning fra slagteriet samt et støjnotat. Indsigelsesnotat er ligeledes uddybet i forhold til de nye oplysninger. Planforslaget fremsendes derfor på ny til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Herning. Mod nord afgrænses området af Poulsgade og forskellig boligbebyggelse og parkeringsareal, mod øst af kontor-/erhvervsbebyggelse, mod syd af Dronningens Boulevard og jernbanen, og mod vest af Sjællandsgade og Danish Crown slagteriet. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 2.800 m2 og ligger i byzone.

 

Luftfoto med lokalplanafgrænsning

 

Lokalplanen har til formål at bevare det ikoniske tankanlæg, der er tegnet af Utzon Associates, og give mulighed for erhverv i miljøklasse 1-3 samt foreningsformål. Derudover må der etableres café/restaurant i bebyggelsens stueetage. Lokalplanen skal desuden sikre forebyggelse af miljøkonflikter med naboejendommen, slagteriet Danish Crown, der er en risikovirksomhed, blandt andet gennem fastlæggelse af bestemmelser for ny bebyggelse, adgangsforhold og parkering samt opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet er disponeret med 2 byggefelter, hvor byggefelt A er afgrænset som det eksisterende tankanlæg og sikrer, at dette vil blive bevaret og genopført ved en force majeure begivenhed, mens byggefelt B giver mulighed for ny bebyggelse i op til 4 etager og 16 meters højde.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 58 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 23. juni 2016 til den 8. september 2016, og der er indkommet 1 bemærkning samt 4 indsigelser i høringsperioden. Indsigelserne og bemærkningerne behandles i indsigelsesbilaget, hvor også indsigelserne kan ses i fuld længde.

 

Bemærkningen, som er fra Herning Vand og vedrører foranstaltninger til forsinkelse af regnvandet, giver efter forvaltningens vurdering ikke anledning til ændringer i planforslaget.

 

Indkommende indsigelser i hovedpunkter

Hovedvægten af indsigelserne går på en markant modstand mod en bebyggelse i en højde af op til 16 meter eller 4 etager, da flere indsigere mener, at dette vil give væsentlige skyggegener for deres bolig.

 

Slagteriet mener, at en bebyggelse af dette omfang vil gøre det svært for dem at overholde Miljøstyrelsens krav i forhold til støj og lugtemission. Slagteriet er desuden nervøs for, hvorvidt Miljøstyrelsen vil kunne godkende den samfundsmæssige risiko, hvis der etableres ny bebyggelse, som tilfører flere mennesker i området.

 

En af indsigerne mener, at ny bebyggelse maksimalt bør tillades i 2 etager og at der med fordel bør ske en lille reduktion i bredden af byggefelt B tættest på Poulsgade. Samtidig ønsker en anden indsiger en tilbagerykning af byggefelt B fra Poulsgade, så ny bebyggelse ikke vil give indkig- og skyggegener.

 

Erhvervsstyrelsen har sendt en indsigelse efter planlovens §29, stk. 1 og 3, der begrundes med manglende redegørelse i henhold til bekendtgørelse nr. 371 om planlægning omkring risikovirksomheder.

 

Forvaltningens vurdering

Lokalplanforslaget er i høj grad et udtryk for det muliges kunst, på den ene side i forhold til at sikre bevaringen af det ikoniske tankanlæg, der er kendetegnende for ankomsten til Herning fra øst, og på den anden side ønsket om, at der i området kan opføres en ny bebyggelse, som i anvendelse, omfang og udtryk både tager hensyn til tankanlægget og slagteriet umiddelbart vest for lokalplanområdet.

 

Byggefelt B – Placering og omfang

Med disponeringen af byggefelt B er det tilstræbt, at der er god afstand til slagteriet. Det er således placeret uden for den af Miljøstyrelsen definerede sikkerhedsafstand til slagteriet. Samtidig er byggefelt B adskilt fra tankanlægget og udformet med et afskåret hjørne ud til Dronningens Boulevard, så bilister, der færdes på denne indfaldsvej til Herning fortsat kan genkende tankanlæggets ikoniske tag. Den maksimale højde og etageantal i byggefelt B er en afspejling af naboejendommen mod øst, og følger således også dennes facadelinje.

 

Byggefelt B er vendt nord-syd frem for øst-vest på grund af nærheden til tankanlægget og slagteriet, og fordi vejadgangen skal bibeholdes, så køretøjer inden for lokalplanområdet kører rundt om tankanlægget. Det er således ikke muligt at vende byggefelt B i en øst-vestlig retning. Det kan dog overvejes om byggefelt B skal reduceres, så det ligger tilbagetrukket på grunden med mere afstand til Poulsgade og boligerne nord herfor. Dermed imødekommes indsigeres bekymring om gadeforløbets udtryk samt indkig- og skyggegener.

 

Støjforhold

Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at støjkravene i slagteriets miljøgodkendelse skal overholdes ved facaden af hver etage på den påtænkte bebyggelse. Det betyder, at eventuelle tiltag i planforslaget i forhold til støjdæmpning på bebyggelsen er uden virkning i forhold til slagteriets miljøgodkendelse.

 

Forvaltningen har fået udarbejdet et støjnotat (jf. Bilag 1 - Indsigelsesdokument for lokalplan 12.E4.6, vedhæftet "Støjnotat for nybyggeris indvirkning på Danish Crown slagteriet i Herning") ud fra ’worst case’ –scenariet, som lokalplanforslag 12.E4.6 giver mulighed for inden for byggefelt B. I støjnotatet vurderes kontorbyggeriet (byggefelt B) ikke at give anledning til, at der støjmæssigt skabes yderligere bindinger i forhold til slagteriets muligheder for fremtidige udvidelser eller ændringer. Naboområderne ved Poulsgade nord for lokalplanområdet vurderes fortsat at være styrende for den støjmæssige projektering af nye anlæg eller aktiviteter, der giver anledning til støj i østlig retning.

 

Såfremt der ønskes en større margin til slagteriets grænseværdi for støj (60 dB inden for kommuneplanramme 12.E4), kan det overvejes at reducere etageantallet for byggefelt B. Dette er dog ikke en nødvendighed for, at slagteriet kan overholde deres gældende støjkrav.

 

Risikoforhold

Forvaltningen har vurderet, at den ændrede anvendelse til café/restaurant i lokalplanområdet ikke vil tilføre væsentligt flere mennesker. Denne vurdering er bekræftet af både Brand og Redning MidtVest og Miljøstyrelsen. Denne vurdering beror udelukkende på arealanvendelsen. Såfremt der etableres nybyggeri inden for byggefelt B vil det kunne få betydning for beregningen af samfundsrisikoen.

 

Etableringen af nyt byggeri inden for byggefelt B, der medfører en øget tilstedeværelse af personer, vil derfor alt andet lige gøre det sværere for Danish Crown at leve op til acceptkriterierne fremadrettet.

Af samme årsag beskriver lokalplanforslaget, at der i forbindelse med ny bebyggelse inden for byggefelt B skal udarbejdes en vurdering af samfundsrisikoen. Denne vurdering skal godkendes ved Miljøstyrelsen og Herning Kommune før der kan gives en byggetilladelse. Miljøstyrelsen har i brev af 19. september 2016 vurderet, at Herning Kommune med denne formulering i lokalplanen er opmærksom på slagteriet og de konsekvenser et nyt byggeri kan have på deres eksistens og udvidelsesmuligheder. Miljøstyrelsen er ligeledes enig i, at tilladelse til opførelse af yderligere bruttoareal fordrer, at der foretages en ny beregning af samfundsrisikoen.

 

Sammenfatning

Herning Kommune skal ved ny planlægning tage de nødvendige hensyn, således at eksisterende virksomheder fortsat kan eksistere og udvide. I dette tilfælde vil det dog, uanset om lokalplanforslaget vedtages i sin nuværende form, næppe være muligt at udvide slagteriet i større omfang, da det i forvejen er placeret i et tæt byområde.

 

Det kan overvejes, om byggefelt B bør reduceres i højde og etageantal på baggrund af de to nærliggende boliger mod nord, og som en yderligere imødekommelse af slagteriets bekymring vedrørende risikoforhold. En reduktion af byggefelt B enten i omfang eller etageantal vil alt andet lige betyde en reduktion af byggeretten.

 

Hvis det slagteriets bekymring om, hvorvidt et nybyggeri inden for byggefelt B kan give anledning til, at slagteriet ikke kan imødekomme deres sikkerhedskrav, kan byggemuligheden (byggefelt B) udgå, således at lokalplanen alene har til formål at sikre bevarelse af tankanlægget.

 

Indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen betyder, at planforslaget ikke kan endeligt vedtages før der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, og Erhvervsstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. Herning Kommune har den 10. november 2016 fremsendt en redegørelse, og Erhvervsstyrelsen har den 11. november 2016 frafaldet deres indsigelse. Planforslaget kan derfor vedtages med de redaktionelle ændringer, som fremgår af indsigelsesnotatet.

 

 

Til orientering

Natur- og Miljøklagenævnet har den 7. november 2016 truffet afgørelse i forbindelse med klagen fra Uno-X over nedlæggelsen af et § 14 -forbud mod nedrivning. Natur- og Miljøklagenævnet giver kommunen medhold i nedlæggelse af § 14 -forbuddet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til endelig vedtagelse af bevarende lokalplan 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Forslag til lokalplan 12.E4.6 fremsendes til Byrådet med indstilling om:

 

at bebyggelse i byggefelt B udgår af lokalplanforslaget

 

at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer ved bekendtgørelse af den endeligt vedtage lokalplan.

Bilag

  • Bilag 1 - Indsigelsesdokument for bevarende lokalplan i Poulsgade