Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

26. Godkendendelse af udbud af ny legeplads på Torvet og i Bryggergade

Sagsnr.: 04.03.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Godkendendelse af udbud af ny legeplads på Torvet og i Bryggergade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde d. 19. december 2016 blev det besluttet at der skal placeres en legeplads centralt i Herning Bymidte. Placeringen blev besluttet skal ske på Torvet og i Bryggergade. Formålet med legepladserne er at skabe attraktive mødesteder i Herning Bymidte, som kan bidrage til byliv og give oplevelser primært for børnefamilier med børn i alderen 2-10 år.

 

Der er udsendt orienteringsbreve om legepladsen til ejere og lejere med adresse tilknyttet Torvet og Bryggergade.

 

På baggrund af flere henvendelser omkring bekymring for støj og uønsket ophold i nattetimerne, har forvaltningen vurderet placeringerne og udstækningen af legepladserne på Torvet og i Bryggergade. De vedlagte bilag viser en lidt ændret disponering af placeringsforslagene i forhold til det Byplanudvalget tidlere har forholdt sig til, idet placeringen Torvet er reduceret og placereingen Bryggergade er blevet lidt større. 

Sagsfremstilling

Legepladserne på Torvet og i Bryggergade skal være attraktive og kunne noget særligt fordi de ligger i et tæt bymiljø. Legepladsen skal tilpasses omgivelserne og det urbane miljø. Udformningen af legepladserne sendes i udbud, hvor tilbudsgiverne skal komme med bud på, hvordan de to legepladser kan integreres i byrummene, herunder indhold, formsprog og evt. temaer. Legepladserne skal have udfordrende legeelemeter for børn i alderen 2-10 år, kunne aktivere flest mulige børn samtidigt (min. 10 børn) og være af robust kvalitet. Legeelementerne skal ikke have indbygget lyd, som eks. musikelementer e.l.

 

Der er udsendt breve til ejere og lejere med orientering om legepladsen på Torvet og i Bryggergade. Naboerne har haft mulighed for at fremsende kommentarer til og med 6. februar 2017.

Der er kommet syv henvendelser, nogle på vegne af flere naboer. Der er kommet tre skriftlige og to telefoniske henvendelser hvor tiltagene roses. Der er kommet to henvendelser på vegne af flere naboer, hvor der er bekymring over bl.a. støj fra legende børn, affald i området, begrænset mulighed for udeservering eller udstillingsvarer, samt bekymring for, at området kan komme til at blive opholdssted for hjemløse. Der foreslåes i stedet, at man arbejder med bænke og mere beplantning.

 

Forvaltningen har undersøgt nærmere, hvordan placeringen af udeservering/udstillingsvarer kan løses, og hvordan der kan reserveres et område foran den pågældende ejendom på ca. 5 m fra ud fra facaden, i princippet på samme måde som i Østergade. I forhold til ønsket om bænke og mere grønt i stedet for legeelementer, vurderer forvaltningen, at bekymringen for evt. øget og uønsket ophold vil være nogenlunde af samme karaktér som en mindre legeplads af denne størrelse. Det er hensigten, at legepladserne udformes på en sådan møde, at de også giver mulighed for ophold for forældre og andre.

 

I forhold til støjgener, vil der ikke være indbygget lyd i legeelementerne, men der vil sandsynligvis være glade børn der leger på pladserne og de giver ofte lyd fra sig.

 

På baggrund af naboernes bekymringer for de gener naboerne på Torvet har fremført legepladsen vil medføre, har forvaltningen foreslået at reducere arealet på Torvet. En reduktion af arealet betyder imidlertid ikke nødvendigvis, at støjgener og bekymringer for uønsket ophold reduceres tilsvarende.

 

Placeringsmuligheder og udstrækningen er forelagt Cityforeningen, som gerne ser at størrelsen af legepladsen på Torvet ikke reduceres.

 

Adminstationen bemærker, at der i udbudmaterialet lægges op til at de bydende kan designe legepladsen ud fra et eller flere temaer eller et bestemt designmæssigt udgangspunkt, idet legepladserne skal være fysisk og pædagogisk udfordrende samtidig med at gældende sikkerhedsnormer skal være opfyldt. Der er efter administrationens vurdering derfor ikke nogen ligefrem proportionalitet mellem størrelsen af legepladsen og de kreative og pædagogiske udfoldelsesmuligheder de kan give børnene.

 

Byplanudvalget vil efter afslutningen af udbudsruden skulle godkende hvilket af de indkomne tilbud der skal realiseres.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender udbudsmaterialet og de to placeringer på Torvet og i Bryggergade
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1: Kommentarer vedr. legeplads i bymidten
  • Bilag 2: Placering på Torvet
  • Bilag 3: Placering i Bryggergade