Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

24. Ny planlægning for forlystelse, erhverv og sti ved Baggeskærvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P21-2-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Ny planlægning for forlystelse, erhverv og sti ved Baggeskærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Ejeren af den gamle foderstof ved Baggeskærvej og Mads Eg Damgårds Vej i Herning ønsker en ny lokalplan for området, med mulighed for forlystelsesanlæg i form af bowlinghal og lignende. Forvaltningen anbefaler at der udarbejdes et nyt plangrundlag for den nordlige del af erhvervsområdet ved Baggeskærvej. Plangrundlaget bør ud over den nuværende anvendelse også give mulighed for forlystelsesanlæg samt kontorer og liberale erhverv inden for den nordlige del af områet.

 

Det nye plangrundlag bør ses i sammenhæng med projektet "Ny helhed - ny oplevelse, Transformation af MCH", der blandt andet har til formål at skabe helhed og forskønne i hele området omkring MCH Messecenter Herning. Dette projekt indeholder en forskønnelse af indfaldsvejen Vardevej med dobbelt-rækket allé-beplantning. Forvaltningen anbefaler derfor, at halvdelen af de penge, der er afsat til forskønnelse af Vardevej i forbindelse med "Smukke indfaldsveje", i stedet anvendes til at sikre en smuk og sammenhængende ankomst for passagerer, der ankommer med tog til trinbrættet ved Baggeskærvej.

Sagsfremstilling

Projekt

Oplæg til nyt forlystelsescenter på hjørnet af Mads Eg Damgårds Vej og Baggeskærvej

 

Herning Kommune har modtaget en forespørgsel om at opføre et "Familiy Entertainment Center" på Mads Eg Damgårds Vej 62 i Herning. Ejendommen har tidligere været anvendt til foderstof, og der ligger siloanlæg, lagerhaller og lignende på grunden.

Det skitserede center er på i alt 4.500 m² og indeholder forlystelser som bowlingbaner, indendørs minigolf, lasergame med mere. Der er desuden mødelokaler og en restaurant med plads til cirka 410 gæster. Hele projektet ligger i en cirka 7,5 meter høj bygning på cirka 60 x 60 meter. Bygningen er skitseret som en enkel, lys bygning med et stort glasparti ved hovedindgangen, der vender mod Baggeskærvej. Indgangspartierne og andre detaljer i facaden er markeret med klare røde, gule, grønne og blå farver.

 

Planlægningsmæssige forhold

Luftfoto med forslag til ny afgrænsning af ny lokalplan

 

Ejendommen ligger i kommuneplanramme 14.E19 for Erhvervsområde ved Baggeskærvej. Kommuneplanen giver blandt andet mulighed for forlystelsesanlæg i form af bowlinghal, legeland og lignende. Det vil sige, at projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Men for at realisere projektet skal der udarbejdes en ny lokalplan, da den eksisterende lokalplan 14.E7.1 for Erhvervsområde ved Baggeskærvej og Vardevej ikke giver mulighed for forlystelsesanlæg.

 

Området inden for kommuneplanramme 14.E19 må ud over forlystelsesanlæg anvendes til erhvervsvirksomheder i form af for eksempel håndværksprægede virksomheder, maskinfabrikker og spedtions- og transportvirksomheder. Området ligger ved siden af kommuneplanramme 14.E6 for Erhvervsområde ved Messecentret. Her må der udover hotel og oplevelses-, event- og messeaktiviteter også etableres liberalt erhverv og kontorer.

 

Mod vest grænser kommuneplanramme 14.E19 op mod jernbanen mellem Herning og Skjern. Togene standser ved et trinbræt i den nordlige del af området. Det vil sige, at området er let tilgængeligt både med bil og offentlig transport og har facade mod Mads Eg Damgårds Vej og parkeringspladserne ved Messecenteret. Forvaltningen anbefaler derfor at give mulighed for liberalt erhverv og kontor i den nordlige del af rammeområde 14.E19. Den sydlige del af rammeområdet grænser op mod et erhvervsområde med mulighed for tungere erhverv, og derfor bør der ikke være mulighed for kontorer og liberalt erhverv her.

 

Sammenhæng med helhedsplan for Messecenteret

Ny helhedsplan for MCH-området i projektet "Transformation af MCH". Den viste beplantningsplan gennemføres etapevis i løbet af 2017 og 2018

 

MCH Messecenter Herning (MCH), Realdania og Herning Kommune har i slutningen af 2016 udpeget et en vinder af totalentrepriseudbuddet "Ny helhed - ny oplevelse, Transformation af MCH". Vinderprojektet indeholder blandt andet en helhedsplan med principper for, hvordan området omkring MCH landskabeligt kan bindes sammen og få et tiltrængt kvalitetsløft. En del af helhedsplanen er en ny, landskabelig stiforbindelse mellem MCH og trinbrættet på Herning-Skjern banen. Det er planen, at stien skal anlægges i foråret / sommeren 2017.

 

På den sydlige del af den ejendom, hvor der er ønske om at opføre forlystelsesanlæg, er der en eksisterende beplantning, der blandt andet består af en del større, fuldkronede ege- og bøgetræer. Denne beplantning er en kvalitet for området omkring trinbrættet, og har potentiale til at indgå som et positivt element i en smukkere og tryggere ankomst for togpassagerer til MCH og Baggeskærvej. Ved at tynde ud i beplantningen og lade de sundeste og flotteste træer stå tilbage, vil området omkring trinbrættet blive mere overskueligt og indbydende. Det vil være muligt at lægge den nye sti til trinbrættet på langs træerne, så man bevæger sig på kanten af beplantningen. Ved at bevare og udtynde beplantningen, kan den også blive en kvalitet som en grøn ramme omkring det nye forlystelsesanlæg.

 

Aftale om brugsret for areal til sti og beplantning

Der er i dag ikke nogen offentlig stiforbindelse til trinbrættet ved Baggeskærvej. Togpassagererne går hen over et privat vejareal, inden de kommer ud på Baggeskærvej. Ved anlæg af den nye sti mellem trinbrættet og MCH er der behov for at den nye, offentlige sti tinglyses for at sikre den fremtidige adgang. Forvaltningen har været i dialog med ejeren af foderstoffen om at deklarere en offentlig brugsret på en del af den sydlige del af ejendommen. Det vil både give mulighed for at etablere den nye sti til trinbrættet samt bevare en del af den eksisterende beplantning som en smuk og værdig ankomst til området for togpassagerer. Ved en tinglyst aftale kan der aftales en erstatning mellem grundejer og Herning Kommune.

 

Byplanudvalget har afsat 300.000 kr. til forskønnelse af Vardevej i projektet "Smukke indfaldsveje". I projektet "Transfomation af MCH" er der indeholdt en dobbeltrækket allé langs Vardevej fra Mads Eg Damgårds Vej i nord til afkørslen til motorvejen i syd. Alléen vil definere vejrummet og forskønne ankomsten til MCH for bilister. Forvaltningen vurderer, at det vil være en kvalitet for MCH-området som helhed, at 150.000 kr. af de afsatte midler til forskønnelse langs Vardevej i stedet anvendes til at sikre areal til stiforbindelse og bevare beplantning ved trinbrættet. De resterende 150.000 kr. kan anvendes til en særlig markering af ankomsten til MCH-området fra nord og syd, da det ikke er indeholdt i projektet "Transformation af MCH" 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget imødekommer anmodningen om en ny lokalplan, der giver mulighed for forlystelsesanlæg inden for kommuneplanrarmme 14.E19 for Erhvervsområde ved Baggeskærvej,

 

at der optages dialog med ansøger omkring adgangsforhold, antal og placering af parkeringspladser, friarealer og facadeudtryk,

 

at den nye lokalplan omfatter hele kommuneplanramme 14.E19,

 

at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der giver mulighed for at opføre kontorer og liberalt erhverv i den nordlige del af kommuneplanramme 14.E19,

 

at der anvendes 150.000 kr. af de 300.000 kr. til forskønnelse af Vardevej til at sikre en forskønnelse af ankomsten for togpassagerer til MCH og Baggeskærvej.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.