Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

21. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har den 15. november 2016, foreløbig vedtaget lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 17. november 2016 til den 12. januar 2017. Der er indkommet 4 høringssvar og indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup, forelægges hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Virksomheden på stedet, har ansøgt om at kunne udvide silokapasiteten med 8 kornsiloer på ca. 35 meter i højden. I det offentliggjorte lokalplanforslag er max. højden på siloerne fastsat til 28,5 m. Virksomheden ønsker den udvidede lagerkapacitet til korn, for at kunne modtage den største del af årets kornproduktion i høstperioden. Virksomheden har endvidere redegjort for, hvor det rent fysisk er mest optimalt at etablere udvidelserne ud fra økonomi, placering af eksisterende produktionsanlæg, aflæsningsgruber m.v. er etableret i dag.

 

Plangrundlag

Virksomheden er ikke omfattet af en lokalplan i dag. Den ønskede udvidelse er lokalplanpligtig. Derfor er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 71, og forslag til lokalplan nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup samt en miljøvurdering af planerne. Den sammenfattende redegørelse af miljørapporten er vedhæftet dagsordenen som Bilag 2.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 17. november 2016 til den 12. januar 2017. Der er indkommet 4 høringssvar og indsigelser til lokalplanforslaget, hver med flere punkter.

Behandlingen af høringssvarene og indsigelserne følger neden for. Den fulde ordlyd af høringssvarene er samlet i indsigelsesdokumentet, der er vedhæftet dagsordenen som Bilag 1.

 

Første høringssvar er fra 2 borgere i Gødstrup.

 • De undrer sig over, at antallet af transporter over et år er uændret efter udvidelse.
 • Indsigerne oplever at antallet af transporter gennem Gødstrup by er øget væsentligt, siden den nuværende ejer har overtaget korn- og foderstofvirksomheden.
 • Indsigerne er også bekymrede for det langt højere antal transporter, der skal passere gennem Gødstrup by, hvis virksomheden på sigt får tilladelse til at udvide produktionsapparatet.
 • Indsigerne er endvidere bekymrede for de mange stop og starter ved jernbane og 2 lyskurver, samt flere vejsving og vejkurver.
 • Indsigerne foreslår konkret, at Gødstrupvej fra jernbanen og nordpå lukkes for gennemkørende trafik over 3.500 kg.

 

Andet høringssvar er fra Hospitalsledelsen ved Hospitalsenheden Vest.

 • Hospitalsledelsen er bekymret for placeringen af de 8 stålsiloer sammenholdt med størrelsen i forhold til, hvad det kommer til at betyde dels for det nye sygehus, og dels for området i det hele taget.
 • Siloerne vil være synlige over stor afstand, og vil kun i begrænset omfang skærmes af eksisterende hegn og bevoksning. De udarbejdede visualiseringer understøtter hvor markant anlægget vil se ud i området. Det vil betyde meget for den udsigt, der bliver for patienterne, ikke mindst fra sengestuerne, der kommer op i 6. sals højde.
 • Hospitalsledelsen er bekymret for, at det vil betyde en længere periode med tung trafik, der passerer ad Gødstrupvej forbi det nye hospital med de gener, det vil medføre. De trafikmæssige ændringer vil være, at antallet af transporter koncentreres i høstperiodens to måneder med ca. 42 pr. dag, til sammenligning med ca. 12,5 transporter pr. dag ved en jævn fordeling over året. Koncentrationen af trafikmængden til en kortere periode, vil få tyngden til at virke mere belastende.
 • Hospitalsledelsen henviser til beslutningen fra den foreløbige vedtagelse, at der skulle udarbejdes et forslag til alternativ placering vest for det nuværende anlæg. Det vil for hospitalet være hensigtsmæssigt, at det nye anlæg placeres så langt mod vest som muligt. Hospitalsledelsen anbefaler, at man genovervejer den alternative placering, gerne suppleret med overvejelser med henblik på at afbøde for negative trafikale konsekvenser.
 • Hospitalsledelsen opfordrer til, såfremt lokalplanen godkendes i dets nuværende form, at Herning Kommune fastsætter krav om, at anlæggets visuelle påvirkning dæmpes gennem afskærmende beplantning og at anlægget opføres i afdæmpede farver.

 

Tredje høringssvar er fra to borgere i Herning Kommune. Indsigelsen er modtaget 3 dage efter høringsperiodens udløb. Ved den politiske behandling af planforslagene, kan der i den videre behandling af sagen ses bort fra indsigelsen, da den ikke er indkommet rettidigt.

 

Indsigelsen lyder i uddrag:

En fabrik af denne art, med den trafik der tilgår den og ikke mindst de dimensioner den har især i højden, men også i bredden, hører ikke hjemme i den smukke ådal omkring Herningholm Å og Skibbild Sønderbæk, der begge ligger tæt på det kæmpeanlæg, det hører hjemme i et industrikvarter. Allerede den størrelse, det nuværende anlæg har, skæmmer det smukke landskab.

 

Fjerde høringssvar er fra Vejdirektoratet, som gør opmærksom på, at deres høringssvar skal opfattes som en servicemeddelse og orientering.

 • Vejdirektoratet gør opmærksom på, at den nye motorvej er pålagt en vejbyggelinje på 50 meter fra vejmidte med tillæg på 2 x højdeforskellen mellem vej og terræn samt 1 meter til passage. Vejbyggelinjen bør fremgå af oversigten over tinglyste servitutter.
 • Vejdirektoratet bemærker, at eventuel reflektion fra vinduer og solenergianlæg, vurderes ikke at være til gene for trafikanter på grund af det planlagte beplantningsbælte.
 • Vejdirektoratet bemærker, at det er Herning Kommune, som er forpligtet til at sørge for, at lokalplanområdet overholder de gældende grænseværdier for støj fra motorvejen.
 • Vejdirektoratet konstaterer at lokalplanen delvist er beliggende på baneareal, og anbefaler at lokalplangrænsen ændres.

 

Høringssvarrene kan sammenfattes i følgende temaer:

 

 1. Trafik, herunder støj, afkast (emmision) og antal transporter.
 2. Visuelt udtryk, synlighed
 3. Nærhed til særlig værdifuldt, smukt og sårbart landskab.
 4. Forslag til alternativ placering af siloanlæg.
 5. Eventuel udvidelse af produktionen.

 

Forvaltningens bemærkninger

Ad 1.

I forbindelse med sygehusbyggeriet og deraf affødte vejomlægninger og nye trafiklys, vil der forekomme mere trafik i området, herunder en del flere nedbremsninger og starter af tunge lastvognstog på vej til og fra virksomheden. Dette vil sandsynligvis støje og luftforurene mere end tidligere. Det er dog tvivlsomt om de nævnte forhold vil ændre væsentligt på døgngennemsnittet af støj og støv.

Så længe produktionen pr. år er uændret, vurderes det årlige antal transporter, at være det samme. Lagerkapaciteten ønskes udvidet, for at virksomheden kan modtage den største del af årets kornproduktion til foderstofproduktion, i høstperioden. Det medfører, at antallet af transporter i høstperiodens ca. 2 måneder, vil blive højere, og lavere resten af året.

Denne koncentration af transporter medfører, at antallet af tilkørte lastvognstog vil være ca. 42 pr. døgn i høstperioden, til sammenligning med ca. 12,5 lastvognstog pr. døgn ved en jævn fordeling over et år.

 

Ad 2.

Det må konstateres, at det visuelle udtryk og synligheden af anlægget, allerede som det er nu, er yderst markant og dominerende i landskabet. Dette vil forstærkes yderligere med opførelsen af de nye siloer, og det nye fuldt udbyggede anlæg vil være meget dominerende, både på kort og lang afstand. De udarbejdede visualiseringer understøtter efter forvaltningens vurdering, at anlægget vil være meget dominerende i landskabet.

Bygningerne i det eksisterende anlæg vil kunne nedtones med en diskret, afdæmpet farve. Siloernes ståloverflade vil relativt hurtigt patinere til en i sig selv diskret overflade eller farve. Dette vurderes dog ikke at have nævneværdig indflydelse på synligheden af siloerne. Deres størrelse og volumen vil visuelt være meget dominerende og et markant element i landskabet.

 

Ad 3.

Umiddelbart nord for Vildbjergvej ligger et område, der i kommuneplanen er udpeget som særlig værdifuldt landskab. Det er dalen omkring Herningholm Å og det omkransende bakkelandskab. Dette landskabsområde er allerede i dag, påvirket af det visuelle udtryk fra virksomhedens bygninger og anlæg. I et sådant landskabsområde, og på arealer der støder op til, kan der i henhold til kommuneplanen kun etableres anlæg og byggeri, såfremt de landskabelige kvaliteter ikke påvirkes negativt eller forstyrres. De planlagte siloer, som udvidelsen af virksomheden medfører, vil sammen med det eksisterende anlæg efter forvaltnigens vurdering påvirke de landskabelige kvaliteter negativt.

 

Ad 4.

Den foreslåede alternative placering af siloerne, er kommenteret i dagsordenen til den foreløbige vedtagelse af planerne. Virksomheden har i et notat understreget, at en placering af siloerne vest for det nuværende anlæg ikke er interessant, fordi der er for langt fra aflæsningsgravene. Endvidere ønsker virksomheden at reservere arealerne mod vest til en eventuel udvidelse af produktionsanlægget, som er placeret i den vestlige afdeling af ejendommen.

 

At flytte placeringen af siloerne til området vest for det nuværende anlæg, vil muligvis afbøde på oplevelsen set fra hospitalet. Til gengæld vil siloerne komme tættere på det udpegede, særligt værdifulde landskab, og givetvis medføre en endnu større påvirkning af dette.

 

Ad 5.

En udvidelse af produktionsapparatet vil, som flere af indsigelserne påpeger, medføre en øget tung trafik i området, alt efter hvor stor en udvidelse af produktionsapparatet der kommer på tale.

 

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelserne delvist vil kunne imødekommes ved at reducere den maksimale højde på siloerne og indføre en vejbyggelinje, idet området i dag er præget af tekniske anlæg i form af jernbane og en kommende motorvejsbro. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup til endelig vedtagelse, idet den maksimale højde på siloanlægget fastsættes til 24,5 meter, og med følgende ændringer:

 

at der indsættes en § 2.2: Lokalplanens afgrænsning mod syd, følger matrikelskellet mellem jernbanen og virksomhedens ejendom
at der tilføjes til § 2.5: Denne bonusvirkning gælder for bygninger og anlæg, der etableres på matriklerne 1s, 1y og 1z efter den endelige vedtagelse af lokalplanen
at § 7.3 ændres til: Bebyggelse må have en højde af maksimum 24,5 meter
at der tilføjes til § 14.1: 04.02.2015 Foreløbigt tinglyst vejbyggelinje langs motorvejen, med en afstand på 50 meter fra vejmidte, med tillæg på 2 x højdeforskellen mellem vej og terræn, samt mindst 1 meter til passage
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Jørn Vedel Eriksen og Johs Poulsen kan ikke tiltræde indstillingen med baggrund i indsigelsernes tema 2: ”Visuelt udtryk, synlighed” og 3: ”Nærhed til særlig værdifuld, smukt og sårbart landskab”.

Bilag

 • Bilag 1 -Indsigelsesdokument lokalplan nr. 59.E12.1
 • Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse af miljørapport