Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

149. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 i forbindelse med forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde på Vejlevej 1 - 3 i Lind.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 1 - 3.

 

Da området er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser og nitratfølsomt indvindingsopland må der ikke placeres virksomheder, der kan være en trussel for grundvandsressourcen.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet den 21. maj 2012, pkt. 78, at der kunne udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg for at give mulighed for at indrette den eksisterende bygning på Vejlevej 1 i Lind til "Sundhedshus". For at skabe en sammenhængende planlægning for området, omfatter planforslagene også den ubebyggede grund på Vejlevej 3.

 

Området er i dag beliggende i kommuneplanramme 61.E5 - Erhvervsområde langs Messevejen. Indenfor rammeområde 61.E5 er der mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 2 - 3, det vil sige virksomheder og anlæg, der kun påvirker omgivelserne i mindre eller ringe grad.

 

For at give mulighed for at etablere servicevirksomheder og liberale erhverv i miljøklasse 1 - 3 er der udlagt et nyt rammeområde 61.E7 - Erhvervsområde langs Messevejen i Lind. Da der er et boligområde øst for rammeområde 61.E7 er det hensigtsmæssigt også at give mulighed for at placere virksomheder i miljøklasse 1, da generne for boligområdet dermed kan minimeres.

 

Rammeområde 61.E7 er i forhold til grundvandsbeskyttelse udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomt indvindingsopland og grundvandsdannende opland til Vestre Vandværk.

 

For at beskytte grundvandsressourcen må der derfor kun placeres virksomheder, der ikke er en trussel mod grundvandet, det vil sige mindre engrosvirksomheder uden tung trafik samt kontor - og servicevirksomheder, liberalt erhverv og offentlige formål.

 

Dermed giver den nye planlægning for området en bedre beskyttelse af grundvandsressourcen end den eksisterende planlægning for området.

 

Det bemærkes, at tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 ikke kan vedtages før kommuneplanen er vedtaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Tillæg nr 1 Herning Kommuneplan 2013 - 2024
 

150. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 i Lind udlægger et område mellem Messevejen og Vejlevej til erhverv og offentlige formål.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for ny anvendelse af den eksisterende bygning på Vejlevej 1 og for at sikre en tidssvarende planlægning for den ubebyggede grund på Vejlevej 3.

 

Sagsfremstilling

Byplanudvalget besluttede på mødet den 21. maj 2012, at der kunne udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for at give mulighed for at indrette den eksisterende bygning på Vejlevej 1 i Lind til "Sundhedshus". For at skabe en sammenhængende planlægning for området omfatter planforslagene også den ubebyggede grund på Vejlevej 3.

 

Forslag til lokalplan 61.E7.1 giver mulighed for at placere erhverv i miljøklasse 1 - 3 i området.Det vil sige virksomheder, der kun giver anledning til ubetydelig eller mindre pavirkning af omgivelserne i forhold til støj og lignende. Da lokalplanen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, må der kun placeres virksomheder, der ikke er en trussel mod grundvandet. Det vil sige mindre engrosvirksomheder uden tung trafik, samt kontor- og servicevirksomheder, liberalt erhverv og offentlige formål.

 

Bebyggelse må opføres i 2 etager og 10 meter og med en bebyggelsesprocent på 40 %. For at skabe en sammenhængende planlægning for området langs Messevejen bestemmer lokalplanforslaget, at bebyggelse skal opføres indenfor de udlagte byggefelter og placeres i facadebyggelinjen mod Messevejen. For at tilpasse ny bebyggelse til området skal facaderne være sorte eller hvide og skiltning skal være ensfarvet med samme farve på hver enkelt bygning.

 

Lokalplanområdet har vejadgang fra en fælles overkørsel til Vejlevej. Der er udlagt arelaer til adgang og parkering langs Vejlevej, så parkeringsarealerne kommer til at ligge bag bygningerne i forhold til den primære facade langs Messevejen. For at fremme Herning Kommunes målsætninger som cykelby indeholder lokalplanen bestemmelser om, at der skal etableres en overdækket cykelparkeringsplads pr. 50 m2 erhervsareal.

 

Herning Byråd har i efteråret 2012 vedtaget en lokalplan for 61.E3.1 for Erhvervsområdet Industriparken i Lind. Denne lokalplan indeholder bestemmelser om, at der skal plantes grupper af lindetræer på den vestlige side af Messevejen. For at få en sammenhængende grøn forskønnelse af Messevejen, der er indfaldsvej til Lind, er der i lokalplanforslaget beskrevet, hvordan denne beplantingsstruktur skal videreføres på den østlige side af Messevejen. Derudover indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om, at parkerings- og opholdsarealer skal indrammes af bøgehæk og at der mod skel skal udlægges græsarealer som en grøn ramme omkring området.

 

For at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanens rammer og lokalplan 61.E7.1 er der udarbejdet tillæg nr 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, som udlægger et nyt rammeområde 61.E7 for erhverv langs Messevejen i Lind. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillægget behandles i en særskilt sag.

 

Det bemærkes, at lokalplanen ikke kan vedtages endeligt, før Herning Kommuneplan2013-2024 er vedtaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Lokalplanforslag 61.E7.1 til foreløbig vedtagelse
 

151. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 12.E2.2 for Erhvervsområde ved Golfvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 12.E2.2 for Erhvervsområde ved Golfvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Lokalplanforslaget er indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2013-24. Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2013-24.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget omfatter et ca. 19.000 m² areal beliggende i den østlige del af Herning, nord for Golfvej, og nord for Herning Centret.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at anvende området til detailhandel i form af én udvalgsvarerbutik med en minimumsstørrelse på 2000 m² og en maksimumsstørrelse på 5000 m².

 

Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder. I delområde I kan der opføres bebyggelse og etableres parkering. Delområde II er udlagt til nedsivning af overfladevand fra tage samt spredt beplantning og delområde III er udlagt til Herningsholm å og slyngning af åen.

 

Der er i lokalplanforslaget taget højde for at området ligger tæt på Herning Vands drikkevandsboringer, og at der ligger et 25 meters fredningsbælte omkring hver boring hvor der ikke kan etableres anlæg, samt at lokalplanområdet ligger inden for en 300 meters beskyttelseszone, hvor der ikke må ske nedsivning til grundvandet.

 

Det er forvaltningens vurdering, at en kommende bygherre kan have et ønske om skiltning over den maksimale bygningshøjde på 10 meter, for at komme op i niveau med de omkringliggende butikker. Derfor er det indarbejdet i lokalplanforslaget, at indgangspartier, skorstene, antenner og lignende kan have en større højde.

 

Skiltning kan efter lokalforslaget ske på bygningen over indgangspartier og lignende, dog kun på bygningen og ikke på taget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 12.E2.2 for Erhvervsområde ved Golfvej i Herning til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt dog således, at der i delområde II mod vest og nord skal etableres høj tæt beplantning.
Da der i lokalplanforslaget er en forholdsvis stor reduktion i det landskabelige udlæg, ønskes der, som forudsætning for ibrugtagning, en kvalitativ opgradering af åens forløb.

Bilag

 • Lokalplanforslag 12.E12.2
 

152. Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C27.1 for centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-12 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C27.1 for centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den 20. august 2012 forslag til lokalplan 11.C27.1 for et  centerområde på Vestergade 42 - 45 i Herning.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt lagt frem fra den 5. september til den 31. oktober 2012. Der er i perioden indkommet 3 indsigelser og 3 bemærkninger til lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 11.C27.1 for Vestergade 41 - 45 giver mulighed for centerformål i form af butikker, liberale erhverv, servicevirksomheder og boliger. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til 3 etager og 12 meters højde indenfor de udlagte byggefelter. Der er i alt 3 bygninger med middel bevaringsværdi indenfor lokalplanområdet, og lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive bygningerne på Vestergade 43 og 45, men Vestergade 41 skal bevares.

De indsigelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsperioden er beskrevet og kommenteret i et selvstændigt indsigelsesnotat, se bilag.

 

Forvaltningen vurderer, at indsigelserne og bemærkningerne giver anledning til at tage stilling til nedenstående ændringer af lokalplanforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse:

 

Bevaringsværdige ejendomme

Museum Midtjylland og borgere i området ønsker villaen på Vestergade 43 bevaret, da den efter indsigernes opfattelse er en del af kulturmiljøet omkring den tidligere Herning Klædefabrik, der nu er indrettet til Textilforum. Området omkring Herning Klædefabrik er en del af Tekstilbyen Hernings udpegning til Nationalt Industriminde, og med tankerme om at samle Muesum Midtjyllands aktiviteter på Vestergade vil de bevaringsværdige bygninger kunne indgå i et samlet museums- og kulturområde.

Forvaltningen vurderer, at villaen på Vestergade 43 ikke har en særlig bevaringsværdi i kraft af sit arkitektoniske udtryk, da den er om- og tilbygget gennem tiden, men anbefaler, at der tages stilling til, om den skal bevares som en del af kulturmiljøet omkring Herning Klædefabrik. 

 

Butiksstørrelse

Ejeren af ejendommen Vestergade 43 ønsker at lokalplanforslaget ændres, så der bliver mulighed for at opføre butikker med et bruttoetageareal på 1000 m2 i stedet for 500 m2. Kommuneplanen giver mulighed for at placere butikker på op til 1000 m2 i området. En butik på 1000 m2 vil udfylde størstedelen af byggefelt C, og derfor anbefaler forvaltningen, at der ved en butiksstørrelse på 1000 m2 skal stilles krav om, at der skal være en indgang fra Vestergade, og at facaden mod Vestergade skal have en åbenhed og et udtryk, som bidrager til Vestergade som handelsstrøg.

 

Bygningshøjde - indkigsgener og skyggevirkning

Forvaltningen vurderer, at indkigs- og skyggener for ejendommene på Dalgas Allé og Lykkesvej syd og øst for lokalplanområdet kan reduceres for boligområdet, hvis den sydligste del af byggefelt C på Vestergade 43 kun må bebygges med en højde på 2 etager og 8,5 meter som vist på forslag til nyt lokalplankort.

 

Støjhegn

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at der bliver mulighed for at etablere et begrønnet støjhegn helt op til Vestergade som vist på forslag til nyt lokalplankort.

 

Bevaringsværdig beplantning

Forvaltningen vurderer, at det vil have være en kvalitet for området at bevare yderligere tre træer i området, som vist på forslag til nyt lokalplankort. For at sikre plads til det eksisterende bevaringsværdige træ ved Vestergade 41 anbefaler forvaltningen desuden, at byggefelt C på Vestergade 43 reduceres med ca. 2 meter mod øst, som vist på forslag til nyt lokalplankort, så den eksisterende overkørsel til Vestergade kan bevares med sin nuværende placering.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om § 3 stk. 4 skal ændres til: Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutik må ikke overstige 1000 m2

    

at § 8 stk. 2 ændres til: Bebyggelse i facadebyggelinjen mod Vestergade skal med sine åbninger, i form af vinduer, døre, porte m.m., og gennem facadens detaljer som fremspring, opdeling, materialer m.m. fremstå åben og detaljeret. Bebyggelse i byggefelt C skal have mindst én indgang fra Vestergade.  Vinduer må ikke blændes.

 

at lokalplankortet ændres som vist på bilag med forslag til nyt lokalplankort i forhold byggefelter, bevaringsværdige træer og støjhegn.

 

at § 7 stk. 1 ændres til: Bebyggelse må opføres i 3 etager, dog højst 2 etager i den sydlige del af byggefelt C som vist på kortbilag 2.

 

at § 7 stk. 2 ændres til: Bebyggelse må have en højde på maksimum 12 meter, dog maksimum 8,5 meter i den sydlige del af bygggefelt C som vist på kortbilag 2.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Udsat.

Bilag

 • Samlede indsigelser og bemærkninger til lokalplan 11.C27.1
 • Indsigelsesnotat lokalplan 11C271
 • Skyggediagrammer 11.C27.1 Vestergade 41 - 45
 • Forslag til ændringer af kortbilag lokalplan 11.C27.1
 

153. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 88 for genbrugsplads ved Skjerk, Aulum

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 88 for genbrugsplads ved Skjerk, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 28. august 2012, punkt 221,  forslag til kommuneplantillæg
nr. 88 for et område ved Skjerk ved Aulum.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 88 har været i offentlig høring fra den 5. september
2012 til den 31. oktober 2012. Det er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til
planforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 88 til Herning Kommuneplan 2009-2020 omfatter en ændring af rammeområde T1. Rammeændringen giver mulighed for at private virksomheder kan etablere sig i området, samt en udvidelse af rammeområdet mod syd og sydvest.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 88 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

154. Endelig vedtagelse af lokalplan 09.T1.1 for område for affaldshåndterring ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan 09.T1.1 for område for affaldshåndterring ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 28. august 2012, punkt 222,  forslag til lokalplan 09.T1.1 for område for affaldshåndtering ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum.

 

Forslag til lokalplan 09.T1.1 har været i offentlig høring fra den 5. september 2012 til den 31. oktober 2012. Det er ikke kommet indsigelser men der er kommet én bemærkning til planforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for at private og offentlige virksomheder inden for virksomhedsklasse 4, 5, 6 og 7 kan etablere sig i lokalplanområdet. Området er primært udlagt til transporttunge virksomheder, der har brug for plads og arealer til oplag. Der kan opføres bygninger i området til virksomhedernes drift med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 10.  

 

Lokalplanområdet har et areal på ca. 10,6 ha. og der er i lokalplanforslaget lagt vægt på at bevare den eksisterende karaktergivende beplantning i området. Lokalplanforslaget stiller krav til beplantningsbælter, så der sker en afskærmning af området mod veje og det åben land.  

 

På en del af arealet, hvor der tidligere har været produktionsskole, er der registret fredskov. I forbindelse med den offentlige høring har Forvaltningen fået en henvendelse fra Naturstyrelsen som bemærker, at der er fredskov på en del af området samt at realisering af lokalplanen inden for området med fredskov medfører at Herning Kommune skal etablere erstatningsskov et andet sted i kommunen. Det er Forvaltningens vurdering, at det i forbindelse med den løbende ny plantning af skov, også vil være muligt at finde et egnet areal til erstatningsskov, indenfor en kort årrrække.

 

I forbindelse med nærværende lokalplan skal der plantes ca. 1 ha erstatningsskov. Der vil efterfølgende blive forelagt sag vedr. salg af ejendommen. I den forbindelse forventes det, at en del af slagsproveuet vil blive foreslået afsat til genplantnng af fredsskovsarealet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til lokalplan 09.T1.1 for område for affaldshåndtering ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

155. Principgodkendelse af om- og tilbygning af Vestergade 15b og 17 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-12 Sagsbehandler: Lisbeth Andresen  

Principgodkendelse af om- og tilbygning af Vestergade 15b og 17 i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Ejeren af ejendommene Vestergade 15b og 17 i Herning, har ladet udarbejde et skitseforslag på om- og tilbygning af de to forhuse mod Vestergade og ansøger hermed om principgodkendelse af projektet.


Projektet er i strid med gældende kommuneplanramme 11.C28 og lokalplan 13.C5.1, som ejendommene er omfattet af. Der skal derfor udarbejdes tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan for ejendommene, hvis projektet skal nyde fremme.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om principgodkendelse af om- og tilbygning af ejendommene Vestergade 15b og 17 i Herning – matrikelnumrene 1143c og 1137 Herning Bygrunde.
 
De to ejendomme ligger i rækken af forhuse på Vestergades sydside. Mod syd grænser matriklerne op til et stort fælles parkeringsareal. Ejendommene anvendes i dag til radiobutik i stueetagen med tilhørende værksted på 1. sal i nr. 17. De resterende etager anvendes til boliger, henholdsvis 2. sal i nr. 17 og 1. sal i nr. 15b.
Nr. 15b er opført i 1900 og er i Herning Kommuneatlas registreret med en bevaringsværdi på 6, mens nr. 17 er opført i 1983 og ikke anført med en bevaringsværdi.
Der går en tinglyst sti over matrikelnummer 1143c mellem Vestergade og de bagvedliggende gårdarealer. Ejendommene 15b, 17 og 19 har fælles asfaltbelagt baggård/p-areal bag forhusene. Adgang til p-arealet er gennem en port på ejendommen Vestergade 19.

 

Planmæssige forhold:
Ejendommene er omfattet af kommuneplanramme 11.C28, der giver mulighed for bebyggelse i op til 3 etager og 12 meter i højden på de pågældende ejendomme. 
De to ejendomme er ligeledes omfattet af lokalplan 13.C5.1 for et område til blandet bymæssige formål i karréen Fredensgade, Dalgas Allé, Lykkesvej og Vestergade.

I lokalplanen er anvendelsen af ejendommene fastsat til beboelse, butikker, kulturelle formål, restaurationsformål, liberale erhverv og offentlige formål.
Ny bebyggelse skal opføres i en facadebyggelinje langs Vestergade i op til 2½ etager og med en højde på max 12 meter.

Der er krav om opholdsareal svarende til 50 % af boligetagearealet og 10 % af erhvervsetagearealet. Og der er krav om 1 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 50 m2 erhverv.

Endvidere skal tage på bygninger i randbebyggelsen udføres som saddeltage, og bygningernes facader skal udføres med en fast fagdeling, hvor vinduer og døre adskilles af mur; og ved anvendelse af flere ejendomme til samme formål, skal de enkelte ejendommes facader markere sig som selvstændige bygninger.

 

Projekt:
Den ønskede ombygning består i at bevare Vestergade 17 i tre etager med tagterasse, mens Vestergade 15b fjernes, og der opføres ny bygning i tre etager samt en tilbagetrukket tagetage. Der ønskes altså i alt fire etager. De to ejendomme ønskes opført med en fælles facade mod Vestergade. Den ønskede anvendelse af ejendommene er fortsat radioforretning med tilhørende værksted, der flyttes fra 1. sal til stueetagen. Dermed vil der blive mulighed for boliger på 1. til 3. sal.
I forbindelse med tilbygningen ønskes den nuværende stiforbindelse fra Vestergade til p-arealet i gården bagved flyttet til andet sted i karréen.

 

Forvaltningens vurdering:

Det ansøgte projekt er i strid med gældende kommuneplanramme og lokalplan, hvad angår bygningshøjde, etageantal, tagudformning og facadeinddeling. Endvidere er flytning af en stiforbindelse mellem Vestergade og de bagvedliggende gårdarealer henover matrikelnummer 1143c i strid med gældende lokalplan. Der skal derfor udarbejdes tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan, hvis projektet skal nyde fremme.

 

Forvaltningen vurderer, at til- og ombygning af Vestergade 15b og 17 vil have en positiv visuel indvirkning på såvel de to ejendomme som gadebilledet i Vestergade. Der bør dog arbejdes med krav til udformning af facaden mod Vestergade i en eventuel ny lokalplan. Det vurderes, at 3 etager med mulighed for en fjerde etage som tilbagetrukket penthouse eller tagterrasse vil være passende skala for en fremtidig bebyggelse i den østlige ende af Vestergade omkring de to ejendomme.

Da projektet vil forhøje det samlede etageareal, vil der blive stillet krav til flere p-pladser. Der vil endvidere skulle arbejdes med udlæg og udformning af  opholdsarealer til såvel boliger som erhverv, hvilket ikke er løst i dag på trods af kravet i gældende lokalplan.

 

Det anbefales, at hele strækningen mellem Fredensgade og Lykkesvej, syd for Vestergade, indarbejdes i en ny lokalplan. Lokalplanområdet kan med fordel også omfatte det område omkring Codanhus, hvor der med principgokendelse på BYP d. 5. marts 2012 blev godkendt igangsættelse af en lokalplan.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget principielt godkender det ansøgte projekt som udgangspunkt for igangsættelse af kommuneplantillæg og ny lokalplan for området
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Der skal udarbejdes lokalplanforslag for hele det beskrevne område, hvori det ansøgte projekt indgår.

Bilag

 • Ansøgning om principgodkendelse - Vestergade 15-17
 • Lokalplanområde ved Vestergade og Fredensgade (kortbilag)
 

156. Mindegade 4, Herning - Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Sagsnr.: 02.34.02-P19-520-12 Sagsbehandler: Jan B. Nielsen  

Mindegade 4, Herning - Nedrivning af bevaringsværdig bygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Der er ansøgt om nedrivning af ejendommen Mindegade 4, Herning.
 
Bygningens bevaringsværdi er 5 – middel.


Bygningen anvendes som bolig. Arealet hvor bygningen er beliggende ønskes sammenlagt med nuværende parkeringsareal og anvendt som sådan.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har besigtiget ejendommen med det formål at give en samlet vurdering af bygningens bevaringsværdi.
 
Mindegade 4 er opført i 1897 og er et byhus i 1½ etage med kælder. Huset fremstår højst sandsynligt i sin oprindelige form i facadeopbygning og ornamentik og er et fint eksempel for sin type og tid. Der er dog isat nye vinduer, dør og ovenlysvinduer. Huset er i sig selv ikke af høj arkitektonisk værdi, men harmonerer med sine omgivelser i husrækken på Mindegades vestside. Husets bevaringsværdi er 5 – middel.
 
Ved nedrivning af huset med henblik på fremtidig anvendelse til parkeringsareal, vil der opstå et hul i det ellers harmoniske gadebillede. Der bør i den forbindelse stilles krav om en afgrænsning af matriklen mod Mindegade i form af en mur, smedejernsgitter, et træ el.lign. for at fastholde gaderummets urbane karakter. Endvidere bør det sikres, at gavlen på ejendommen Mindegade 2 retableres, så denne fremstår så tæt på husets oprindelige, originale udtryk som muligt. Der bør indgås dialog med Herning Kommune om disse anbefalinger.
 
Ansøgningen har været i offentlig høring i 4 uger, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.
 
Det er forvaltningens vurdering ud fra en arkitektonisk vurdering at bygningen kan undværes i gadebilledet på vilkår af
 
at der indledes en dialog med Herning Kommune omkring

 • etablering af afgrænsning i form af en mur, smedejernsgitter, et træ el.lign.

 • reetablering af gavlen på ejendommen Mindegade 2 mod Mindegade

 • indretning af parkeringsarealet

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles tilladelse til nedrivning af ejendommen på de af forvaltningen stillede vilkår

 

at forvaltningen bemyndiges hertil.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Der meddeles afslag på ansøgning om nedrivning, da formålet med lokalplanen er at der opføres en sammenhængende randbebyggelse i skel mod vej.

Bilag

 • Vedr. matr.nr. 741 Herning Bygrunde
 • Høring i fm ansøgning om nedrivning af Mindegade 4 Herning
 

157. Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Sagsnr.: 01.11.00-P19-1-12 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen, Birgitte Ejbye

Sagsresume

Herning Byråd godkendte i maj 2012 "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan".
 
I henhold til byfornyelsesstrategien er der i efteråret 2012 gennemført ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den vestlige del af Herning Kommune .
 
Der er kommet i alt 8 ansøgninger, som er behandlet af forvaltningen og fremstillet nedenfor.

Sagsfremstilling

I henhold til byfornyelsesstrategien skal bygningsfornyelsesmidlerne fordeles generelt efter geografisk inddeling af kommunen. Der er således gennemført ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i 2012 i den vestlige del af Herning Kommune, som blandt andet omfatter Vildbjerg, Snejbjerg, Sørvad, Vind, Timring, Haunstrup, Ørnhøj og Skibbild-Nøvling.

 

I henhold til strategien vil der blive gennemført ansøgningsrunder til bygningsfornyelse i den resterende del af kommunen i henholdsvis 2013, 2014 og 2015.  

 

Ansøgningsrunden i den vestlige del af Herning Kommune blev annonceret medio august og medio september med ansøgningsfrist den 8. oktober 2012. Der er afholdt infomøde i Vildbjerg i september 2012, hvor interesserede har haft mulighed for at høre nærmere om kriterierne og mulighederne for at søge støtte.
 
Kriterier
Med denne ansøgningsrunde kan der ydes støtte til ejendomme, der primært anvendes til boligformål, og der kan også ydes støtte til istandsættelse af forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter.  

 

Der kan kun tildeles støtte til ejendommens klimaskærm: 

 

 • nye vinduer og udvendige døre eller istandsættelse heraf,

 • istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele som f.eks. trapper, mure og skorstene,

 • fornyelse af tagdækning og kviste eller istandsættelse heraf.

 
For at komme i betragtning skal ejendommen være opført før 1950.
 
Det er en forudsætning, at der ikke er sundhedsfare eller risiko for sammenstyrtning i ejendommene, eller at disse forhold fjernes i forbindelse med istandsættelse af klimaskærmen.
 
Endvidere skal ejer- og andelsboliger være beboet af ejer.  

Støtten skal sikre, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi bevares eller højnes, og der stilles derfor krav til udførelse og materialer.
 
Ansøgninger
Der er kommet i alt 8 ansøgninger. Forvaltningen har vurderet hver af de 8 ansøgninger og redegjort herfor med anbefalinger (se bilag 1).
 
Det anbefales at 5 af de i alt 8 indkomne ansøgninger meddeles tilsagn om støtte. Det anbefales at ansøgeren, Hermodsvej 1, indhenter nyt tilbud og derefter evt. gives tilsagn om støtte. Ansøgningerne fra Stenbjergparken 6 og Jyllandsgade 40 opfylder ikke byfornyelseslovens krav til tildeling af støtte, da istandsættelsen ikke må påbegyndes, før der er meddelt ejeren skriftligt tilsagn om støtte, ligesom istandsættelsen skal bevare eller højne husets oprindelige arkitektoniske udtryk.
 
Byfornyelsesloven giver mulighed for at give op til 25 % af istandsættelsessummen i tilskud til bygningsfornyelse af ikke bevaringsværdige ejendomme og op til 33 % af istandsættelsessummen i tilskud til bygningsfornyelse af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1-4.

 
Forvaltningen foreslår, at der tildeles maksimal støtte i henhold til ovennævnte.

 

Ejendom
Samlet overslag
Anbefalet maks støtte
Romvigvej 11, Vildbjerg
 155.125,00 kr.
51.192,00 kr.
Lysgårdvej 25, Vildbjerg
 216.500,00 kr.
71.445,00 kr.
Hermodsvej 1, Skibbild
 217.703.75 kr.
 Bør indhente nyt tilbud
Røjkjærvej 21, Vind
 573.862,50 kr.
143.466,00
Holstebrovej 1, Vind
    87.500,00 kr.
28.875,00 kr.
Horslundvej 8, Sørvad
 369.000,00 kr.
37.563,00 kr.
Stensbjergparken 6, Herning
    50.000,00 kr.
Ikke tilsagn om støtte
Jyllandsgade 40, Vildbjerg
 280.000,00 kr.
Ikke tilsagn om støtte
 
 
 
 Ialt (inkl. moms)
1.949.691,25 kr.
332.541,00 kr.

 

 

Økonomi
Der er ansøgt for en samlet istandsættelsessum på 1.949.691,25 kr. Det anbefales, at der meddeles tilsagn om støtte til de 5 ansøgere på i alt op til 332.541,00 kr. i henhold til regninger.
 
Der er på SO 03, Kommunale ejendomme, stednr. 015087, afsat 1.858.000 kr. til bygningsfornyelse i perioden 2012-2015, hvoraf staten giver 50 % i refusion. Tilsagnet på op til 332.541 kr. afholdes deraf.
 
De resterende midler til bygningsfornyelse, stednr. 015087, forventes overført til 2013, hvor der i henhold til byfornyelsesstrategien skal gennemføres en tilsvarende ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den sydlige del af kommunen. 


Bygningsfornyelse 2013
I henhold til byfornyelsesstrategien skal der gennemføres ansøgningsrunde til bygningsfornyelse i den sydlige del af Herning Kommune i 2013. Forvaltningen foreslår, at ansøgningsrunden annonceres ultimo 2012 med ansøgningsfrist ultimo februar 2013.
 
Det forslås desuden, at ansøgningsrunden sker på baggrund af de samme kriterier som ansøgningsrunden i 2012 (se ovenfor).

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der meddeles tilsagn om støtte på i alt op til 332.541 kr. til de 5 ansøgere som anbefalet

 

at ansøger, Hermodsvej 1, Skibbild, 7480 Vildbjerg, indhenter nyt tilbud i henhold til anbefalingen, og derefter gives et evt. tilsagn om støtte administrativt

 

at der gennemføres ny ansøgningsrunde i den sydlige del af Herning Kommune, jf. byfornyelsesstrategien, med ansøgningsfrist ultimo februar 2013
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 - behandling af ansøgninger
 • Bilag 2 Stenbjergparken 6_Følgebrev
 • Bilag 3 Jyllandsgade 40_Følgebrev
 

158. Herning Park Camping

Sagsnr.: 04.01.00-P19-18-09 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Herning Park Camping

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Schwabe-Hansen, Niels F. K. Madsen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 13. august 2012, pkt. 164. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede punktet den 20. august 2012, pkt. 324, hvor sagen blev udsat. 

 

Forpagteren af Herning Park Camping har opsagt sin forpagtningsaftale pr. 15. oktober 2012. Der er efterfølgende indgået aftale med en ny forpagter gældende frem til den 1. oktober 2013 med mulighed for forlængelse frem mod et eventuelt salg af pladsen. Den nye aftale var ikke indgået, da sagen sidst var forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan for pladsen med henblik på salg til investor, der kan udvikle pladsen med henblik på fortsat campingplads i Herning by.

Sagsfremstilling

Som et led i udviklingen og fastlæggelse af niveauet for campering i Herning Kommune besluttede Byplanudvalget på sit møde den 6. august 2012, pkt. 119, at der udarbejdes ny lokalplan for udvidelse og omlægning af pladsen i det omfang den kommende nye kommuneplan åbner mulighed herfor. Det blev ligeledes besluttet, at der bør etableres en autocamperplads, og at erhvervsarealet vest for pladsen samt rastepladsen inddrages i campingpladsens fremtidige areal.  

 

Herning Park Camping, der har 2 stjerner, er en mindre og utidssvarende campingplads med 74 enheder, som alle er forholdsvis små enheder, set i forhold til nutidens campingvogne m.m. Pladsen har gennem tiden været drevet af forskellige forpagtere, og er etableret af kommunen en gang i 1960´erne, hvor kravene til faciliteter og service på pladsen var en anden end i dag. Campingrådet anbefaler, at der på moderne pladser, for at opnå en tilstrækkelig økonomi, skal kunne etableres omkring 250 enheder samtidig med, at der på pladsen skal være et vist serviceniveau for at kunne tiltrække turister. Det vurderes, at der kan etableres op til 200 enheder ved at udvide pladsen med naboarealerne som beskrevet.
 
Tidligere forpagter, der har boet i en mindre (utidssvarende) bolig på campingpladsen, har ikke haft de bedste økonomiske vilkår for at drive pladsen, som kun har udvist et beskedent overskud. Lejeindtægten på 60.000 kr./år har for kommunen ikke kunnet dække de faktiske omkostninger. Belægningsprocenten er, i forbindelse med enkelte events og koncerter i Boxen m.m., i orden, men i dagligdagen er brugerne af campingpladsen primært håndværkere og kort- eller langtidscampister. Det største aktiv på pladsen er, jfr. forpagteren, de 10 campinghytter, hvoraf de fire er af ældre dato. De øvrige er ikke nye, men i en lidt bedre stand. Ingen er dog med toilet og bad. Ud over en enkelt ældre servicebygning med obligatoriske toiletter og badefaciliteter, køkken m.m findes der på pladsen ikke andre faciliteter, som kan bidrage til, at der trækkes flere campister til pladsen.  

 

Da pladsen og boligen er meget nedslidt, trænger pladsen generelt til en opgradering og eventuel nyindretning. Der findes heller ikke en legeplads på campingpladsen, og adgangsvejen ind over p-arealer til Herning Fremad og Fodboldeksperimentariet er ikke optimal, da pladsen ligger noget "gemt" for besøgende. Senest har kommunen i 2010 og 2011 bl.a. måttet renovere varmeanlægget i servicebygningen, og har måttet opsætte nye strømbokse på de enkelte enheder, da de gamle anlæg var helt slidt ned.
 
Hvis pladsen skal opgraderes til et mellemniveau i forhold til antal stjerner, vurderes det, at der skal investeres et stort millionbeløb.  
 
Værdierne på campingpladsen er primært den gamle teglværkssø, som ligger centralt på pladsen, og de gamle træer, som giver pladsen et hyggeligt og intimt udtryk. Vest for den nuværende afgrænsning af campingpladsen er der ubebyggede arealer, som med fordel vil kunne indgå i en ny og forbedret campingplads (se vedlagte bilag). Samtidig ligger der ud mod Ringkøbingvej en rasteplads, hvorfra der er adgang til søen.

 

Da infrastrukturen og indfaldsvejen til Herning er flyttet til motorvejen, motortrafikvejen syd om byen samt til forlængelsen af Dr. Boulevard, er der ikke længere et naturligt flow forbi campingpladsen. Derfor vurderer forvaltningen, at parkarealet og rastepladsen med fordel kan integreres i en ny forbedret campingplads. Det vil samtidig betyde, at der kan skabes en langt mere synlig og naturlig indgang til campingpladsen, som dermed bliver lettere at finde for de besøgende.
 
Det er forvaltningens vurdering, at drift af Herning Park Camping ikke er nogen kommunal kerneopgave. Forvaltningen anbefaler, at campingpladsen i stedet sælges til en privat investor, som i forbindelse med købet pålægges at opdatere og forbedre pladsen med krav om faciliteter, antal stjerner, udbygningshastighed af pladsen m.m., så der i Herning også kan tilbydes campering, som et tilbud for besøgende, messegæster m.fl.  
 
Et eventuelt salg af den nuværende Herning Park Camping, med mulighed for udvidelse samt etablering af ny adgang, vil forudsætte, at der udarbejdes en lokalplan, som definerer rammerne for den fremtidige brug af området til campering, herunder evt. også en sektion til autocampere, som i dag ikke findes i Herning Kommune.

 

Den vestlige del af området er udlagt i en lokalplan til erhvervsformål. Området indarbejdes i det kommende forslag til ny kommuneplan til rekreativt område, hvor der kan etableres campingplads. Muligheden for at sælge arealet til erhvervsformål bortfalder så. Hele det areal, der foreslåes til campingplads, er ejet af Herning Kommune.

 

En lokalplan kan vedtages i forbindelse med kommuneplanen, herefter udbud og salg med overtagelse i efteråret 2013.

 

Det er lykkedes administrationen at indgå ny forpagtningsaftale gældende fra 15. oktober 2012 frem til 1. oktober 2013 med mulighed for forlængelse. Den nye forpagter er kendt med pladsen og campingbranchen. For at få det til at lykkedes, er det aftalt, at forpagtningsafgiften udgør 45.000 kr.

 

Udgiften for driften af pladsen kan, med en fordelagtig aftale, afholdes indenfor det ordinære driftsbudget, serviceområde 04, grønne områder.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at Herning Kommune driver pladsen frem til et eventuelt salg. Samtidig anbefales det, at pladsen sælges sammen med tilgrænsende arealer, med henblik på udvikling af en fornyet campingplads efter udvidelse og i overensstemmelse med en ny lokalplan for området, som samtidig sikrer de naturmæssige værdier i form af gamle og større træer samt selve teglværkssøen, som vurderes at blive et aktiv også i udvikling af en ny campingplads i området.

 

Byplanudvalget har i forbindelse med behandling af sagen den 6. august 2012, pkt. 119, anbefalet Økomomi- og Erhvervsudvalget, at der udarbejdes ny lokalplan.Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, 5. november 2012, pkt. 198:

at den nye forpagtningsaftale tages til efterretning,

 

at campingpladsen holdes åben frem til forventet salg.Teknik- og Miljøudvalget, 5. november 2012, pkt. 198:

Indstillingen tiltrådt.

 

Udvalget ønsker en status i sagen efter sommerferien 2013, med henblik på vurdering af fortsat finansiering af driften.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning. 
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

 • Oversigtskort lokalplanområde
 • Kort over campingpladsen
 

159. Salg af grund

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Salg af grund

 

160.

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl